SmartICT – älykkään automaation ohjelmointiosaaja

Kooda­ri­kou­lutus eri alojen ammattilaisille

Koulu­tuksen laajuus 30 opinto­pis­tettä
Ajoitus 1.9.2021 – 31.5.2022 (1 vuosi)
Aloitus­paikat 20
Toteutus verkko-opinnot
Koulutus on maksuton.

Ohjel­mis­toala on kasvanut viime vuosina voimak­kaasti. Kasvun takana on useita ajureita, kuten perin­teisen tuotannon palve­lu­val­tais­tu­minen ja digita­li­saatio. Tämä kehitys tapahtuu useilla sekto­reilla sekä yrityk­sissä että julki­sessa talou­dessa. Lisäksi talvella 2019 alkanut Covid-19-epidemia on kiihdyt­tänyt tätä kehitystä entisestään.

Viime vuonna voimaan tullut tiedon­hal­lin­talaki määrää julkista tehtävää suorit­tavia organi­saa­tioita raken­tamaan vuoden 2023 loppuun mennessä rajapinnat, joilla tiedot saadaan liikkumaan eri viran­omaisten välillä ja joiden avulla mahdol­lis­tetaan viran­omais­rajat ylittävä palve­luau­to­maatio. Ohjel­mis­to­tek­nisten ratkai­sujen hankki­mi­sessa, raken­ta­mi­sessa ja ylläpi­tä­mi­sessä tarvitaan web-ohjel­mointiin, ohjel­moin­ti­ra­ja­pin­toihin ja tieto­va­ras­tointiin liittyvää ohjel­mis­to­tek­nistä osaamista.

Suomessa ohjel­mis­toalan konsul­tointi-, palvelu- ja tuotey­ri­tyk­sissä työsken­telee yli 53 000 työnte­kijää. Ohjel­mis­toalan kasvu on ollut viime vuosina nopeampaa kuin muilla palve­lua­loilla. Alan yritysten yhteinen huole­naihe on osaavan henki­löstön rekry­tointi. PK-yritys­ba­ro­metrin mukaan ohjel­mis­tojen suunnittelu- ja valmistus -toimialan yritysten kehit­tä­misen pahin ulkopuo­linen este on työvoiman saatavuus. (TEM 2020)

Kooda­ri­kou­lutus toteu­tetaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteis­työ­pro­jektina, ja opiskelija voi suorittaa yhteistyön piirissä olevia opinto­jaksoja muista yhteis­työ­kor­kea­kou­luista. Koulutus järjes­tetään opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön myöntä­mällä erityisavustuksella.

Koulutus on tarkoi­tettu sinulle, joka haluat

 • täydentää ja syventää ohjel­mis­to­tek­nistä ammatil­lista osaamistasi web-ohjel­mointiin, mobii­lioh­jel­mointiin, ohjel­moin­ti­ra­ja­pin­toihin ja tieto­va­ras­tointiin liitty­villä taidoilla, sekä
 • oppia hahmot­tamaan johta­misen muutos­tar­peita digitaa­li­sessa ja vuoro­vai­kut­tei­sessa liike­toi­min­ta­dataa ja ohjel­moin­ti­ra­ja­pintoja hyödyn­tä­vässä liiketoimintaympäristössä.

Koulutus soveltuu ICT-alan ammat­ti­lai­sille, kuten esimer­kiksi insinöö­reille, trade­no­meille, eri alojen toimi­hen­ki­löille ja opetta­jille. Koulu­tuksen laajuus on opiske­lijan henki­lö­koh­tai­sista valin­noista riippuen vähintään 30 opinto­pis­tettä ja enintään 60 opinto­pis­tettä. Monet tieto- ja viestin­tä­tek­niikan alan yritykset pyrkivät kehit­tämään henki­löstön monimuo­toi­suutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia.

Karelia-kooda­ri­kou­lu­tuksen opinnot sisäl­tyvät järjes­tävien korkea­kou­lujen tutkintoon johtaviin koulu­tuksiin, joten opiskelija voi hyödyntää saavut­ta­mansa opinto­pisteet myöhemmin tutkinto-opiske­lijana. Koulutus aloitetaan syyskuussa 2021 ja se päättyy touko­kuussa 2022.

Koulu­tuksen sisältö

 • Web-ohjel­mointi
 • Mobii­lioh­jel­mointi
 • Projek­tin­hal­linta ja Devops (Microsoft Azure)
 • Ohjel­moin­ti­ra­ja­pin­tojen suunnittelu ja ohjel­mointi (APIt)
 • Tieto­va­ras­tointi
 • Kehitys­pro­jekti
 • Korkea­koulun muu tarjonta sovel­tuvin osin

Koulu­tuk­sessa hyödyn­net­täviä ohjel­moin­ti­kieliä, välineitä, kehikoita ja alustoja

 • HTML5, CSS, JavaScript (ECMAScript), React
 • Node.JS
 • JSON, REST, GraphQL, OpenAPI
 • Scrum, LEAN
 • Microsoft Azure, DevOps
 • SQL, NoSQL

Opetusuun­ni­telma

DD10001 Advanced Web Programming 5 ects
DD10002 Hybrid Mobile Application Development 5 ects
DD10003 Modern Software Engineering 5 ects
DD10004 API Design and Development 5 ects
DD10005 Advanced Databases and SQL 5 ects
DD10006 ICT Project 5-10 ects

Opetus­suun­ni­tel­massa mainit­tujen opinto­jak­sojen oppima­te­riaali on englan­nin­kie­linen. Harjoi­tus­tunnit ovat suomen­kie­lisiä. Opinto­jak­sojen sisäl­töihin voi tulla vielä pieniä muutoksia. 

Koulut­tajat

Jyri Kemppainen, yliopettaja, FT
Radu Meriescu-Istodor, PhD
Jari Uimonen, lehtori, FM
Petri Laitinen, lehtori, FM

Hakeminen

Hakuaika 1.6. – 15.8.2021

Hakulo­makkeen liitteenä tulee toimittaa ansioluettelo/CV ja vapaa­muo­toinen kirjal­linen kuvaus, jonka ohjeistus löytyy valintaperusteista. 

Opiske­li­ja­va­lin­nassa arvioidaan opiske­lijan kykyä suori­tutua opinnoista aiempien opintojen ja työelä­mässä hankitusn osaamisen perus­teella. Työko­kemus, osaaminen ja opiske­lu­mo­ti­vaatio arvioidaan hakemukseen liitetyn motivaa­tio­kirjeen perusteella. 

Valin­ta­pe­rusteet

Hakijat pistey­tetään hakemuksen perus­teella seuraavasti:

1) Hakijan oma arvio ja perus­telut SmartICT – älykkään automaaton ohjel­moin­tio­saaja -koulu­tuk­sessa hankitun osaamisen sovel­ta­mi­sesta ja hyödyn­tä­mi­sestä nykyi­sessä tai tulevassa työteh­tä­vässä tai urake­hi­tyk­sessä. (max 5 pistettä)

2) Hakijan oma arvio ja perus­telut opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteen­so­vit­ta­mi­sesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (max 5 pistettä)

3) Soveltuva tutkinto ja/tai ICT-alan työteh­täviin liittyvä työko­kemus. (max 5 pistettä)

Opiske­li­joiden kertomaa

SmartICT-koulu­tuk­sessao olen oppinut koodaa­misen lisäksi ongel­man­rat­kai­su­kykyä ja loogista päätte­ly­kykyä, jotka ovat molemmat vangit­sevia. Olen tullut myös tarkem­maksi (jokai­sella merkillä on merki­tystä). Lisäksi yleis­si­vis­tykseni on lisään­tynyt valta­vasti ja maail­man­kuvani IT-alan suhteen on avartunut. Tiedän mitä tulevai­suu­dessa odottaa ja mihin varautua.
Jari Aro-Heinilä, Oras Group

Halusin kehittää itseäni ja tartuin tilai­suuteen, kun Abloy tarjosi mahdol­li­suutta lähteä kehit­tämään IT-taitoja Kareliaan. Tajusin että tässä on nyt mahdol­li­suuteni kehittyä ja pysyä mukana digitaa­lisen murroksen pyörteissä. Ja IT-puolen taidoista on aina hyötyä, vaikkei IT-puolella varsi­nai­sesti olisikaan töissä. Aluksi tavoite oli käydä muutama kurssi mutta ahneus kasvoi kokoajan joten lopulta tavoite olisi saada suori­tettua diplomi.
Minna-Mari Simonen, Abloy