Tapah­tumia Kareliassa

Uusi Pulssi!


Tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme yhdessä paikassa. Tutustu, omaksu ja nauti!

AMK-tutkinnot

Kareliassa voit opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri alalla. Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuksena että monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Voit syventää ja laajentaa osaamistasi korkea­kou­lu­tut­kinnon suoritettuasi. 

Avoin AMK

Voit tutustua amk- ja yamk-opintoihin, kehittää ammat­ti­tai­toasi, täydentää osaamistasi tai tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Työvoima-koulu­tukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Täydennys-koulu­tukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille. 

Erikois­tumis-koulu­tukset

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 

Koronainfo

Seuraamme korona­ti­lanteen kehit­ty­mistä ja päivi­tämme turvaoh­jeita aktiivisesti.

Tutustu kampuksiin 360-galleriassa

Tuudo on nyt Kareliassa!

Tuudo-sovellus tuo tärkeimmät palvelut Sinun kännykkääsi.

Maahan­muuttajien koulutukset

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit taitoja ja osaamista korkea­kou­luo­pis­kelua varten.

Opiske­li­jaksi Kareliaan

Opiskele ylihuo­misen osaajaksi! Tutustu koulutuksiin.

Hakija-palvelut

Hakija­pal­velut palvelee tutkintoon johtavaan koulu­tukseen hakemiseen ja hakukel­poi­suuteen liitty­vissä asioissa.

Käy kirjas­tossa

Tarjoamme ajanta­saista tietoa opintojen, opetuksen ja tutki­muksen tueksi.

Opiskelija- tarinoita

Opiske­li­jamme kertovat miten Karelia avaa tien asiantuntijuuteen.

Avoimet työpaikat

Tutustu Kareliaan työnan­tajana. Osaamisen ja kehit­tä­misen keskeisin voimavara on henki­lös­tömme. Tule mukaan yhteisöömme!

Kansain­vä­lisiä tutkinto-opiske­li­joita
100

Kansain­vä­lisiä kumppa­neita
200

Henki­löstöä
280

Opiske­li­joita
3900

Suori­tettuja tutkintoja
760

Opiske­li­joiden tyyty­väisyys
80 %

Karelia somessa