Uusi ICT-koulutus

  • Karelia on tulevana keväänä haettavana uusi englan­nin­kie­linen tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörikoulutus. 
  • Tutkinto antaa laajan tieto­taidon työsken­nellä ICT-alalla Suomessa. 
  • Tavoit­teena on houku­tella alasta kiinnos­tu­neita nuoria ympäri maailman opiske­lemaan Joensuuhun.

Uuden opiske­lijan opas

Uuden opiske­lijan oppaasta löydät opintojesi aloitus­tiedot sekä tietoa opiske­lusta Kareliassa.

Hengähdä hetki ja kuuntele Muisti ja Työ -sarjan ensim­mäinen podcast. Työikäisten muisti­sai­raudet -jaksossa kerrotaan hankkeen taustasta, tarkoi­tuk­sesta ja toteu­tuk­sesta. Tästä kuunte­lemaan

AMK-tutkinnot

Kareliassa voit opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri alalla. Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuksena että monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Voit syventää ja laajentaa osaamistasi korkea­kou­lu­tut­kinnon suoritettuasi. 

Avoin AMK

Voit tutustua amk- ja yamk-opintoihin, kehittää ammat­ti­tai­toasi, täydentää osaamistasi tai tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Työvoima-koulu­tukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Täydennys-koulu­tukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille. 

Erikois­tumis-koulu­tukset

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 

Karelian tapah­tu­ma­ka­lenteri

Maahan­muuttajien koulutukset

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit taitoja ja osaamista korkea­kou­luo­pis­kelua varten.

Opinto-opas

Katso, mistä Karelian koulu­tukset on tehty. Opinto-oppaasta löydät koulu­tuk­siemme opetussuunnitelmat.

Hakija-palvelut

Hakija­pal­velut palvelee tutkintoon johtavaan koulu­tukseen hakemiseen ja hakukel­poi­suuteen liitty­vissä asioissa.

Karelia somessa