Categories
Koulutusuutiset

Maksut­tomat valmen­nukset hoito-, hoiva- ja kuntou­tusalan toimi­joille maaliskuussa

Uutta virtaa tuote­ke­hi­tykseen, palve­lujen markki­nointiin ja osaamiseen: Työpajat hoito-, hoiva- ja kuntou­tusalaN TOIMIJOILLE

Kutsumme Pohjois-Karjalan maakunnan hoito-, hoiva- ja kuntou­tusalan yritykset ja organi­saatiot monia­laisiin, saman sisäl­töisiin työpa­joihin vaihtoeh­toi­sesti Nurmek­sessa, Kiteellä tai Joensuussa. Näiden pajojen tuloksia syven­netään yhtei­sesti 23.3. Joensuussa.

Työpa­jojen tarkoi­tuksena on koota kohde­ryhmään kuuluvat yritykset ja organi­saatiot yhteen ja virittää ideoita uusien palve­lujen, tuotteiden ja toimin­ta­ta­pojen kehit­telyyn digita­li­saation, aktii­visen ikään­ty­misen ja kansain­vä­lis­ty­misen merkeissä.

Osallis­tujien on mahdol­lisuus jatkaa maksut­tomaan Clinical Study Visit -valmen­nukseen (valmennus oman osaamisen esittelyyn ja kansain­vä­listen sote-asian­tun­ti­joiden vastaa­not­ta­miseen) myöhemmin keväällä ja syksyllä 2017. Lisäksi työpa­joissa kerrotaan mm. mahdol­li­suu­desta päästä esille Pohjois-Karjalan aktii­visen ikään­ty­misen osaajat esitte­le­vässä videoportfoliossa.

  • 14.3. klo 15–17 Nurmes, Hyvärilän nuoriso- ja matkai­lu­keskus, Höljäkkä-Sali
  • 16.3. klo 15–17 Kitee, Kiteen kaupungin valtuus­tosali, Kaupun­gintalo, Kiteentie 25
  • 21.3. klo 15–17 Joensuu, Karelia-amk, Wärtsilä-kampus, Dynamo Lounge, Karja­lankatu 3
  • 23.3. klo 15–17 Yhteinen ideoiden jalos­ta­minen, Joensuu (tarkempi paikka ilm. myöhemmin)
  • kevät–syksy 2017 Valmennus Clinical Study Visit -vierai­luihin (tarkempi aikataulu ilm. myöhemmin)

Ilmoit­tau­tu­minen kaikkiin työpa­joihin 7.3. mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/EA272EA4708A5389.par

Työpajat ovat maksuttomia.

Lisätiedot:
Tanja Rimpilä, Projek­ti­asian­tuntija, +358 50 337 9287, tanja.rimpila@karelia.fi
http://fefe.karelia.fi/ajankohtaista

CSV webropol