Categories
Uutiset

Paula Ikävalko on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2020 alumni

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2020 alumniksi on valittu vuonna 2018 fysio­te­ra­peu­tiksi (AMK) valmis­tunut Paula Ikävalko. Fysio­te­ra­peuttina Fysio­te­rapia Sulavissa työsken­televä Ikävalko on tehnyt valmis­tu­mi­sensa jälkeen aktii­vista yhteis­työtä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa.

– Paula on edistänyt ansiok­kaasti äitiys­fy­sio­te­rapiaa niin valta­kun­nal­li­sesti kuin maakun­nal­li­ses­tikin. Hän tekee moniam­ma­til­lista yhteis­työtä eri toimi­joiden kanssa. Tämä moniam­ma­til­linen suuntau­tu­minen näkyi jo moniam­ma­til­lista opinnäy­te­työtä tehdessä. Hän viestii Kareliasta positii­vi­sesti ja innos­ta­vasti, kertoo lehtori Anu Pukki.

Paula Ikävalko teki yhden harjoit­te­luistaan Suomen Äitiys­fy­sio­te­ra­peutit ry:lle ja on nyt mukana yhdis­tyksen halli­tuk­sessa. Maakun­nal­li­sesti hän on vaikut­tanut paikal­lisen vanhem­muuden vertais­tu­kiyh­distys Liekku ry:n halli­tus­laisena ja aktiivina.

– Äitiys­fy­sio­te­rapian eri aiheita on ollut esillä esimer­kiksi Liekun ja Aktii­vinen Synnytys ry:n vertaistuki-illoissa. Lisäksi yritän pysyä kärryillä alueen äitiys­fy­sio­te­rapian ja -liikunnan palve­luista ja tekijöiden omasta erikois­osaa­mi­sesta. Osaltani pyrin myös mahdol­lis­tamaan äitiys­fy­sio­te­rapian tekijöiden paikal­lisen verkos­toi­tu­misen kolle­gi­aa­lisen tuen tarjoa­mi­seksi. Ja vielä lisäksi teen yhteis­työtä myös muiden alueen äitiys­pal­ve­luiden tuottajien, kuten ammat­ti­doulien ja mm. synny­tys­val­men­nusta, imety­soh­jausta ja kotisyn­ny­tyk­sissä avusta­mista tarjoavan Synny­tys­koplan kanssa, kertoo Ikävalko.

Paula Ikävalko on ollut Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joiden fykofoo­ru­missa kerto­massa työstään, erityi­sa­lastaan., opiske­lu­ko­ke­muk­sistaan sekä opintojen hyödyl­li­syy­destä työelä­mässä ja omasta polus­taaan äitiyspuolelle.

– Vielä opiskel­lessani ei ollut Suomessa tarjolla erillistä äitiys­fy­sio­te­ra­peutin koulu­tusta, joten hyödynsin mahdol­li­suuk­siani opiske­le­malla Karelian tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joiden kanssa neuvo­la­työtä, seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyttä ja imety­soh­jausta. Fykofoo­ru­milla oli mukana kanto­lii­nassa silloin viiden kuukauden ikäinen vauvani, jolla oli myös ajoittain aiheeseen sanottavaa.

Vuoden Alumniksi tuleminen oli positii­vinen yllätys Paula Ikävalkolle.

– Alumniksi ilmoit­tau­tuessani tulin kyllä lukeneeksi myös Vuoden Alumneista ja muistan ihail­leeni heidän saavu­tuk­siaan omilla aloillaan. Sitä tulee sokeaksi omalle tekemi­selleen ja perisuo­ma­laiseen tapaan kai vähän vähät­te­leekin itseään, mutta valintani perus­te­luihin pysty samais­tumaan täysin. Olen hyvin kiitol­linen tästä kunniasta päästä edustamaan alaani ja opinahjoani.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden alumni valittiin nyt jo neljättä kertaa. Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tai niitä edeltä­vistä oppilai­tok­sista valmis­tuneet opiske­lijat sekä kansain­vä­liset vaihto-opiske­lijat. Alumni­toi­minnan tavoit­teena on kehittää Karelian työelä­mä­lä­hei­syyttä ja tukea opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien synty­mistä. Alumnit voivat mm. toimia opetuk­sessa asian­tun­ti­ja­luen­noit­si­joina, kutsua opiske­li­ja­ryhmiä opinto­vie­rai­lulle työpai­kalleen, tarjota opiske­li­joille harjoit­te­lu­paikkoja, projekteja ja opinnäy­tetyön aiheita sekä toimia mento­reina ja alan työelämään perehdyttäjinä.