Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­pääl­likkö Smart Event Managers -projektiin

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
Smart Event Managers -projektiin määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.4.2021 – 30.6.2023.

Projek­tissa toteu­tetaan tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tus­ko­ko­naisuus, joka tukee tapah­tu­ma­jär­jes­tä­misen ammat­ti­lais­tu­mis­ke­hi­tystä, paikkaa laaja­mit­taista osaamis­va­jetta järjes­tä­jä­or­ga­ni­saa­tioissa, syste­ma­tisoi ja vakiin­nuttaa ammat­ti­laisen tapah­tu­ma­jär­jes­tä­misen kompe­tens­si­pro­fii­leita, toimii tapah­tumien kehit­tä­misen avoimena innovaa­tio­alustana, tukee yrittä­jyyteen perus­tuvien toimin­ta­muo­tojen kehit­tä­mistä sekä tarjoaa ja kehittää yhteis­työ­ver­kostoja osallisten tarpeisiin.

Projek­ti­pääl­likön keskei­simpiä työteh­täviä ovat:
– projektin johta­minen asetet­tujen tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi
– asian­tun­ti­jatyö tapah­tu­ma­tuot­ta­misen eri osa-alueiden osalla
– koulu­tus­ti­lai­suuksien ja työpa­jojen järjes­tä­minen kohde­ryh­mille
– osallis­tu­minen Karelia-amk:n koulu­tuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja kokemusta tapah­tu­ma­tuot­ta­misen johtamisesta.

Paino­tamme valin­nassa:
– projek­ti­toi­minnan perus­teiden hallintaa
– näyttöä tutkimus- ja kehit­tä­mis­osaa­mi­sesta
– valmiutta tapah­tu­ma­tuot­ta­misen eri osa-alueiden kehit­tä­miseen
– alan verkostoja
– yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– suunnittelu- ja organi­soin­ti­taitoja
– hyviä suullisia ja kirjal­lisia suomen ja englannin kielen viestintätaitoja

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 3250-3750 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä tiistaihin 15.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat 1.3.-12.3.2021 välisenä aikana tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moilanen, p. 050 5855139 , s-posti raimo.moilanen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, s-posti: jaana.tolkki@karelia.fi