Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia laittaa juhlan kunniaksi pohjois­kar­ja­laisten digitaitoja kuntoon

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa 300 vuotta täyttävän Pohjois-Karjalan maakunnan kunniaksi ilmaisen Digitaidot kunnolla vauhtiin -verkkokurssin.

Maksut­to­malle ja katta­valle verkko­kurs­sille ilmoit­tau­dutaan tästä. Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Opinnot voi suorittaa itsenäi­sesti ja oman aikataulun mukaan. Opetet­tavia ohjel­mistoja ovat mm. Word, Excel, Power­Point ja Teams.

– Halusimme antaa juhla­vuoden kunniaksi kaikille pohjois­kar­ja­lai­sille lentävän lähdön työssä, opiske­lussa tai harras­tuk­sissa tarvit­taviin perus­tai­toihin, toteaa Karelian rehtori Petri Raivo.

– Ohjel­mis­tojen perus­teel­linen hallinta tekee työstä luovempaa, sujuvampaa ja varmasti nautin­nol­li­sempaa. Se on tänä päivänä myös yksi menes­ty­misen perus­pi­la­reista, sillä dokumenttien ammat­ti­mainen ilme ja hyvä käytet­tävyys toimivat aina tekijänsä käyntikorttina.