Categories
Uutiset

Visit­Ka­relia Boostcamp -kilpailu innostaa resto­no­mio­pis­ke­lijat käytännön markkinointityöhön

Visit­Ka­relia ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tävät yhteis­työssä uuden resto­no­mio­pis­ke­li­joille suunnatun markki­noin­ti­kil­pailun. Kaikille Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun resto­no­mio­pis­ke­li­joille avoin Visit­Ka­relia Boostcamp -kilpailu toteu­tetaan kevään aikana ensim­mäistä kertaa.

Kilpai­lussa resto­no­mio­pis­ke­li­joiden muodos­tamat joukkueet suunnit­te­levat markki­noin­ti­kam­panjan toteu­tet­ta­vaksi osana Visit­Ka­relian syksyn kotimaan markki­nointia. Kampan­joiden aiheet ja kohde­ryhmät on pääpiir­teissään määri­telty ennakkoon Visit­Ka­relian toimesta. Kilpailun finaa­li­kier­rok­selle pääsee kolme ehdotusta, joiden joukosta valitaan kilpailun voittaja.

– Haluamme tarjota opiske­li­joille käytän­nön­lä­heisen tavan tutustua markki­noin­ti­työhön kampanjan luovasta ideoin­nista budjetin laadintaan. Mahdol­lisuus kampanjan toteu­tu­miseen varmasti myös motivoi opiske­li­joita tekemään parhaansa ja olemaan ennen kaikkea luovia ja rohkeita, kertoo Visit­Ka­relian markki­noin­ti­koor­di­naattori Anne Kokkonen.

– Kilpai­lusta on tavoit­teena tehdä vuosit­tainen ja mahdol­li­sesti myös eri koulu­tusaloja yhdistävä kokonaisuus, kertoo Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun matkailun opettaja Hanna Vienonen.

Jokainen kilpailuun osallistuva joukkue saa työstään palautteen tuoma­ris­tolta, johon kuuluvat Kareliaammattikorkeakoulun yliopettaja Tarja Kupiainen, Visit­Ka­relian markki­noin­ti­koor­di­naattori Anne Kokkonen sekä yrittäjä, blogisti, indie­kir­jailija Terhi Ilosaari. Voitta­ja­joukkue saa palkin­noksi päivä­retken valit­se­maansa kohteeseen Pohjois-Karjalassa.