Categories
Artikkelit Osaamisella elinvoimaa

Artikkeli: Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio kasvussa

Osallis­tu­minen avoimeen korkea­kou­luo­pe­tukseen on yksi keskeinen jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehit­tä­misen välineistä. Opetus­hal­linnon tilas­to­palvelu Vipusen mukaan avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio suorastaan räjähti Suomessa vuonna 2020. Opiske­luinnon kasvaessa suori­tus­määrät valta­kun­nal­li­sesti lähes kaksin­ker­tais­tuivat. Vuonna 2019 suori­tettiin 297 618 opinto­pis­tettä ja vuonna 2020 suori­tuksia oli jo 467 275 opintopistettä.

Myös Karelian avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio kasvoi. Vuonna 2020 avoimessa AMK:ssa oli 4773 opiske­lijaa ja opinto­suo­ri­tuksia kertyi 16 639 opinto­pis­tettä. Opinto­suo­ri­tusten määrä kasvoi 53 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Ketkä avoimessa AMK:ssa opiskelevat?

Karelian avoimen AMK:n opinnot kiinnos­tivat erityi­sesti työikäisiä ja opiske­li­joiden keski-ikä oli 35 vuotta. Opiske­li­joista suurin osa (75 %) oli naisia.

Suurin osa opinnoista toteu­tettiin verkko-opintoina. Verkko-opintojen lisään­ty­minen mahdol­listaa opintojen suorit­ta­misen asuin­pai­kasta riippu­matta. Vuonna 2020 opiske­li­joista 51 % asui Pohjois-Karja­lassa ja loput 49 % eri puolilla Suomea, ja heistä eniten opiske­li­joita tuli Uudeltamaalta.

Miksi ja mitä opiskellaan?

Opiske­li­ja­pa­lautteen mukaan opiske­lijat hyödyn­tävät opinnoissa saatuja tietoja omassa työssään, työn kehit­tä­mi­sessä, yleis­si­vis­tyksenä, vaihtaessaan alaa, tutkinto-opintoihin hakeu­tu­mi­sessa tai osana muita opintoja.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosi­tuimpia aloja Kareliassa ovat sosiaali- ja terveysala, liike­talous sekä tieto­jen­kä­sittely. Tutkinto-opintojen valin­ta­pe­rus­teina käytetyt opinto­jaksot eli valin­ta­kurssit kerryt­tivät opinto­suo­rit­teita eniten tieto­jen­kä­sit­telyn ja liike­ta­louden koulu­tuk­sissa. Suosi­tuimpien yksit­täisten opinto­jak­sojen aiheet vaihte­livat Kareliassa paljon. Eniten opinto­suo­ri­tuksia kertyi opinto­jak­soilta Svensk klinik -Rauta­lan­ka­ruotsia, Hygie­nia­passi, Big Data & Business Intel­le­gence, Green Care -perusteet, Pallia­tii­visen hoidon lähtö­kohdat ja Tieto­jär­jes­telmien arkkitehtuuri.

Mitä uutta kehitettiin?

Uusia opintoja kehitettiin Kareliassa viime vuoden aikana huomioi­malla digita­li­saation aiheut­tamat muutokset työelä­mässä. Uusia opinto­ko­ko­nai­suuksia syntyi esimer­kiksi digitaa­liseen markki­nointiin ja ohjel­mis­to­ro­bo­tiikkaan. Lisäksi kehitettiin useita uusia opinto­jaksoja kuten Digitaidot kunnolla vauhtiin.

Keväällä 2020 reagoitiin korona­ti­lan­teeseen kehit­tä­mällä ns. matalan kynnyksen opintoja, joihin on helppo tulla mukaan ja jotka ovat lyhyitä, yhden opinto­pisteen laajuisia verkko-opintoja. Opintojen tavoit­teena on tukea opintojen aloit­ta­mi­sessa ja suorit­ta­mi­sessa henki­löitä, joilla on esimer­kiksi pitkä aika aiemmista opinnoista tai verkko-opiskelu on uutta. Matalan kynnyksen opinnoissa keski­tytään urasuun­nit­teluun, opiske­lu­tai­toihin ja -valmiuksiin sekä tiedon­han­kinnan perusteisiin.

Kirjoittaja:

Mervi Lätti, erikois­suun­nit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu