Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: oppimisympäristökoordinaattori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

OPPIMISYMPÄRISTÖKOORDINAATTORIA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021-31.12.2021

Oletko pohtinut työsken­te­leväsi joskus koulu­tusor­ga­ni­saa­tiossa? Nyt sinulla on mahdol­lisuus kokeilla työtä määrä­ai­kai­sessa tehtä­vässä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tule meidän aktii­viseen työyh­tei­söömme mukaan.

Tehtäviin kuuluu oppimi­sym­pä­ristö TARMON moniam­ma­til­lisen toiminnan koordi­nointi ja opiske­li­jaohjaus yhdessä toisen oppimi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­torin kanssa.
TARMOn toimintaan liittyy yhteistyö kumppa­nuus­ver­kos­tojen ja korkea­kou­lu­yh­teisön kanssa.

Paino­tamme valin­nassa:
– terveyden ja hyvin­voinnin edistä­misen osaamista
– kykyä johtaa moniam­ma­til­lisia opiske­li­ja­tiimejä
– moniam­ma­til­lista ja verkos­to­työ­osaa­mista
– suunnittelu- ja kehit­tä­mis­osaa­mista
– yhteistyö- ja tiimi­työs­ken­te­ly­taitoja
– paineen­sie­to­kykyä ja kokonai­suuksien hallintaa
– itsenäistä päätök­sen­te­ko­taitoa ja itsensä johta­mista
– työme­ne­telmien ja -välineiden hallintaa, erityi­sesti digitaa­lisia valmiuksia
– hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

Edelly­tämme hakijalta fysio­te­ra­peutti (AMK) tutkintoa sekä työko­ke­musta sosiaali- ja tervey­den­huollon alueelta. Eduksi katsomme fysio­te­rapian kiinnos­tuksen mittaus­lait­teis­toihin, kolmannen sektorin tunte­misen ja englannin kielen taidon.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Työaika on 100%. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 2500-2800 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen maanan­taihin 3.5.2021 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Anna-Riitta Mikkonen, anna.mikkonen@karelia.fi, puh. 050 533 5514 ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932.