Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: Raken­nus­tek­niikan lehtori

Karelia hakee​​​​ raken­nus­tek­niikan lehtoria toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2021 alkaen.

Lehtorin tehtäviin kuuluvat raken­nus­tek­niikan opetuksen suunnittelu- ja toteu­tus­teh­tävät, työelä­mä­har­joit­telun ja opinnäy­te­töiden ohjaus sekä tki-työhön ja maksul­liseen palve­lu­toi­mintaan osallis­tu­minen. Opetus­teh­tävät liittyvät puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ympäris­tö­vai­ku­tuksiin ja talon­ra­ken­nuksen perus­o­pin­toihin. Meneillä olevien TKI-hankkeiden kehit­tä­mis­koh­teita ovat puu- ja vähähii­linen raken­ta­minen sekä digita­li­saation edistä­minen rakennusalalla.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa (raken­nus­tek­niikan DI tai insinööri YAMK) ja vähintään kolmen vuoden raken­nusalan suunnit­te­lu­ko­ke­musta. Edelly­tämme suunnit­te­luoh­jel­mis­tojen hyvää hallintaa ja tieto­mal­lin­nus­osaa­mista. Paino­tamme työko­ke­musta vaativien puura­ken­teiden suunnit­te­lusta, hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja, viestin­tä­taitoja englannin kielellä sekä vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta, ryhmä­työ­taitoja sekä näyttöä oman osaamisen jakami­sesta työyh­tei­sössä tai opetustehtävissä. 

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vissä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen maanan­taihin 17.5.2021 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.