Categories
Artikkelit Kansainvälisyyttä

Artikkeli: Erasmuksen uudet tuulet

Erasmus+ -ohjelma 2021-2027 päivittää korkea­kou­lujen työka­lu­pakkia oppimiseen liittyvän kansain­vä­lisen liikku­vuuden ja kumppa­nuus­hank­keiden osalta. Uusi Erasmus+ tuo korkea­kou­luille vanhojen tuttujen toimin­tojen lisäksi tarjolle mm. monimuo­toiset inten­sii­vi­kurssit ja lyhyt­vaihdot. Ympäris­tö­vas­tuul­lisuus, osallisuus ja digitaa­lisuus sekä globaali ulottuvuus ovat uuden ohjelman kulmakiviä.

Erasmus jo vuodesta 1987

Erasmus-ohjelma on kansain­vä­lis­tänyt korkea­kouluja jo yli 30 vuoden ajan. Yli 3000 Karelian (ml. PKAMK) opiske­lijaa on saanut opintoi­hinsa ja elämäänsä uusia näkökulmia ja ymmär­rystä, kulttuurien välisiä kohtaa­misia, henki­lö­koh­taisia ja ammatil­lisia verkostoja ja kieli­taitoa opiske­li­ja­vaih­tojen kautta. Toiminta on edistänyt myös kotikan­sain­vä­lis­ty­mistä, kun vuosittain noin sata opiske­lijaa ja kymmeniä kollegoja eri puolilta Eurooppaa ja kauem­paankin on tullut vaihtoon Kareliaan.

Erasmus on vuosien varrella, EU:n ohjel­ma­kausien rytmissä, luonut nahkansa useita kertoja ja muovannut korkea­kou­lujen kansain­vä­lisen toiminnan käytäntöjä, palveluja ja laadun­var­mis­tuksen tapoja, jotka ovat levinneet myös muulla rahoi­tuk­sella toteu­tet­tavaan kv-toimintaan. Näistä tärkeimpiä lienevät lukukausi­mak­suista luopu­minen vaihto-opiske­lu­toi­min­nassa sekä ulkomailla tehtävien opintojen suunnittelu etukäteen, niin että ne voidaan sisäl­lyttää kotikor­kea­kou­lussa suori­tet­tavaan tutkintoon.

Harjoit­te­lu­vaih­tojen ja muun kuin opetus­hen­ki­lö­kunnan kansain­vä­lisen liikku­vuuden mahdol­lis­ta­minen sekä inten­sii­vi­kurssit ja erilaiset kehit­tä­mis­han­ke­toi­minnot ovat olleet terve­tul­leita lisäpa­li­koita laaje­nevaan ohjelmaan. Vuodesta 2014 lähtien Erasmus+ -sateen­varjon alle ovat kuuluneet kaikki koulu­tusasteet ja nuoriso- ja urheilusektori.

Vihreys, digitaa­lisuus ja osallisuus uuden Erasmuksen painopisteinä

Alkavan 2021-2027 ohjel­ma­kauden Erasmus+ haluaa vastata globaa­leihin haasteisiin ja olla edeltä­jäänsä vihreämpi ja digitaa­li­sempi. Se tukee aktii­vista kansa­lai­suutta ja osalli­suutta, ja tarjoaa erityistä tukea niille ryhmille, joille olisi muuten hankala osallistua ohjelmaan. Uudessa Erasmuk­sessa on myös laajempi globaali ulottuvuus.

Korkea­kou­luille uusi Erasmus+ ja erityi­sesti sen liikku­vuus­pro­jektit tarjoavat digita­li­saation myötä hallin­nol­lisia mullis­tuksia ja ehkä helpo­tus­takin, mutta myös päänvaivaa prosessien ja toimin­ta­ta­pojen päivit­tä­mi­sessä. Digitaa­li­suuden keskiössä on kunnian­hi­moinen European Student Card -aloite. Alkuvai­heessa siirrytään solmimaan korkea­kou­lujen väliset sopimukset ja tekemään opiske­li­joiden learning agree­mentit sähköi­sesti.  Jatkossa on tarkoitus siirtää opinto­suo­ri­tuksia euroop­pa­laisten korkea­kou­lujen välillä Erasmus Without Paper (EWP) -rajapintoja käyttäen.

Toisaalta digita­li­saatio mahdol­listaa jousta­vammat ja aiempaa monimuo­toi­semmat vaihto­mah­dol­li­suudet, joissa on mukana virtu­aa­linen elementti. Inten­sii­vi­kurssit, joissa Karelia oli 2007-2014 -ohjel­ma­kau­della aktii­vi­sesti mukana, palaavat takaisin ohjelmaan. Uuden Erasmuksen inten­sii­vi­kurssit (blended intensive programmes) ovat monimuo­toisia ja niiden hallin­nointia on aiemmasta huomat­ta­vasti helpo­tettu. Inten­sii­vi­kurs­seihin kuuluu 5 – 30 päivän liikku­vuus­jakso ja pakol­linen virtu­aa­lie­le­mentti. Inten­sii­vi­kursseja haetaan korkea­koulun normaalin liikku­vuus­tu­ki­ha­ke­muksen yhteydessä.

Terve­tul­leena uutena toimintona on yksilöiden lyhyt­kes­toinen monimuo­to­liik­kuvuus, joka soveltuu esim. perheel­li­sille tai yamk-opiske­li­joille, joiden ei ole mahdol­lista lähteä pitkään vaihtoon. Henki­lös­tölle on tarjolla digitaitoja kehit­täviä koulut­tau­tu­mis­jaksoja ja opetta­ja­vaihto voi sisältää myös yhteis­työ­kor­kea­koulun henki­löstön kouluttamista.

Korkea­kou­lujen pääsy­lippuna Erasmus+ -ohjelmaan toimii Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, joka on Karelialle myönnetty ja jonka periaat­teisiin Karelia on sitoutunut.

Kareliassa Erasmuksen liikku­vuustuen (ml. monimuo­toiset inten­sii­vi­kurssit) hakee ja hallinoi kv-palvelut. Erasmuksen erilaisten kumppa­nuus­hank­keiden hakemi­sessa avustaa TKI-palvelut.

Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027

Kirjoittaja: Katriina Korhonen, kansain­vä­listen asioiden suunnit­telija, Erasmus-koordi­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu