Categories
Artikkelit Kestävää hyvinvointia

Artikkeli: Ergono­mi­sella työai­ka­suun­nit­te­lulla tukea ikään­tyvän työnte­kijän työhyvinvointiin

Opinnäy­tetyön tarkoi­tuksena oli selvittää työvuo­ro­suun­nit­telun työnkuor­mit­ta­vuutta ennen työai­ka­lakia 1.1.2020 ja sen jälkeen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen kuntayh­ty­mässä, Siun sotessa. Kehit­tä­mis­pro­sessin tavoit­teena oli tuottaa tietoa kotihoidon ja tehos­tetun palve­lua­su­misen esimie­hille ergono­misen työvuo­ro­suun­nit­telun vaiku­tuk­sista. Keräsimme keskei­simmät tiedot aiheesta ja teimme Power Point -ohjel­malla tieto­pa­ketin esimiesten käyttöön. Tämän lisäksi raken­simme kehit­ty­mis­suun­ni­telman keinoista, jolla työvuo­rojen kuormit­tavuus voitaisiin poistaa.

Uusi työai­kalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja toi muutoksia työvuo­ro­suun­nit­teluun. Keskeisin muutos sosiaali- ja tervey­sa­lalla koskee jakso­työhön liittyvää vuoro­kausi­lepoa. Lain muutok­sessa lepoaika nousi yhdek­sästä tunnista, 11 tuntiin. Lain muutoksen jälkeen myös peräk­käisten yövuo­rojen määrä on vähen­netty seitse­mästä yövuo­rosta viiteen. Vuoden alusta työvuorot on suunni­teltu ergono­mi­sista työvuo­ro­suun­nit­telua käyttäen.

Työvuo­ro­suun­nit­te­lulla voidaan vaikuttaa henki­löstön jaksa­miseen yksilönä ja työyh­teisön jäsenenä. Ergono­mi­sella työvuo­ro­suun­nit­te­lulla voidaan parantaa hoitajien työssä­jak­sa­mista ja työtyy­ty­väi­syyttä. Ergono­misen työvuo­ro­suun­nit­telun on todettu paran­tavan hoitajien unta ja vireyttä vapaa-ajalla sekä työssä. Lisäksi sen on koettu paran­tavan terveyttä ja helpot­tavan sosiaa­lista elämää. Keskeisin hyöty ergono­mi­sesta työvuo­ro­suun­nit­te­lusta on riittävä lepo- ja palau­tu­mi­sai­kojen toteu­tu­minen. Oikea rytmi työvuo­roille olisi, aamuvuoro, iltavuoro, yövuoro ja sen jälkeen kaksi vapaata. Oikea kierto­suunta takaa riittävät lepoajat työvuo­rojen välissä. Opinnäy­tetyön tieto­pohjaan perustuen teimme Power Point -ohjel­malla tieto­pa­ketin, joka sisältää tietoa ergono­mi­sesta työvuo­ro­suun­nit­te­lusta ja sen vaiku­tuk­sista terveyteen.

Alkukar­toi­tusai­neisto haettiin Titania työvuo­ro­jen­suun­nit­te­luoh­jel­masta ennalta sovituista työvuo­ro­yk­si­köistä ja listoilta. Saatuja kuormi­tus­tietoja vertailtiin ennen ja jälkeen työai­ka­lakia. Voitiin todeta, että työai­kalain muutok­sella oli positii­visia vaiku­tusta työai­kojen kuormit­ta­vuuteen. Työvuo­roista johtuva työn kuormit­tavuus oli vähentynyt.

Työnkuor­mit­ta­vuuden vertailu vuosina 2019 ja 2020

Esimiesten kanssa järjes­tettiin kaksi kokousta. Covid-19 viruksen aiheut­taman pandemian vuoksi järjes­timme tilai­suudet Teamsin välityk­sellä turval­li­suuden takaa­mi­seksi. Ensim­mäinen kokous järjes­tettiin, tieto­pa­ketin arvioi­mi­seksi, jossa pyydettiin palau­tetta tieto­pa­ketin sisäl­löstä. Toisessa kokouk­sessa kerättiin kehit­tä­mis­suun­ni­telmaan keinoja, joilla voitaisiin pienentää työvuo­roista aiheutuva kuormi­tusta esimiehen näkökulmasta.

Kehit­tä­mis­suun­ni­telma raken­nettiin esimiesten keskus­telun pohjalta. Esille nousseita asioita oli ergono­misen työvuo­ro­suun­nit­telun käyttöön ottaminen ja noudat­ta­minen säntil­li­sesti. Henki­lös­tö­re­surssin nosta­minen, jolla mahdol­lis­tet­taisiin kääntävien vuorojen käyttö sekä ikään­tyvien työnte­ki­jöiden tukeminen ja työnrää­tä­löi­minen yksiköl­li­sesti. Osa-aikai­sille työajan lyhen­nyksen antaminen kokonaisina päivinä, jolla turvataan palau­tu­minen työstä. Resurs­si­suun­nit­te­lijan tekemään listaan muutoksia tekee vain suunnit­telija esimiesten pyynnöstä. Siun sote on siirty­mässä uuteen työvuo­ro­suun­nittelu ohjelmaan vuonna 2021 jolloin työvuo­rojen suunnittelu automatisoituu.

Kehit­tä­mis­suun­ni­telma työvuo­rojen aiheut­taman kuormi­tuksen vähentämiseksi

Opinnäy­tetyön tulokset osoit­ta­va­tettä työai­kalain muutos 1.1.2020 vaikutti työvuo­rojen kuormit­ta­vuuteen positii­vi­sesti. Huoles­tut­ta­vinta oli se, ettei voimakas ylikuor­mitus poistunut kokonaan. Kehit­tä­mis­suun­ni­telman käyttöönoton avulla on mahdol­lista saada voimakas ylikuor­mitus vähen­nettyä henki­löstön työvuorosuunnittelusta.

Tämä blogi perustuu ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen YAMK-opinnäy­te­työhön, joka kokonai­suu­dessaan löytyy Theseuk­sesta.

Anu Hukka, sairaan­hoitaja (YAMK), ja Miia Mäkelä, sairaan­hoitaja (YAMK)