Categories
Artikkelit Kestävää hyvinvointia

Artikkeli: Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat koulu­laisten hyvin­vointia ja terveyttä edistämässä

Pohjois-Karja­lassa toteu­tettiin Koulufysioterapia–pilotti vuosina 2020-2021. Tässä artik­ke­lissa kuvataan pilotin kokemuksia ja tuloksia. Koulu­fy­sio­te­rapia-pilotin tavoit­teena oli lasten ja nuorten hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistä­minen.  Tarkoi­tuksena oli rakentaa koulu­fy­sio­te­rapian toimin­ta­malli Pohjois-Karjalan alueen kouluille. Vuoden 2020 Move!-mittausten tulosten perus­teella pilotille oli tarvetta, koska Pohjois-Karjalan lasten ja nuorten fyysinen kunto on valta­kunnan tasoon verraten mediaa­ni­tu­loksia heikompaa (Opetus­hal­litus 2020). Pilotti suunni­teltiin ja toteu­tettiin yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun fysio­te­rapian koulu­tuksen, Siun soten sekä Joensuun seudun perus­kou­lujen kanssa. Koulu­fy­sio­te­rapian toimin­ta­mallin kehit­tä­mi­seksi rahoi­tusta saatiin Otsakorven Säätiöltä.

Moniam­ma­til­linen ohjaus fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joiden kehit­ty­misen tukena

Koulu­fy­sio­te­rapia-pilotin aikana Karelian fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat työsken­te­livät Joensuun alueen ala- ja yläkou­luilla sekä lukioissa Siun soten koulu­ter­vey­den­hoi­tajien työpa­reina. Pilotissa fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat tekivät lukukauden aikana kahdeksan viikon harjoit­telun koulun toimintaympäristössä.

Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan alueen kouluilla ei toimi fysio­te­ra­peutteja, joten opiske­li­joiden harjoit­telun ohjauksen fysio­te­rapian näkökul­masta toteut­tivat Karelian ohjaavat opettajat yhdessä Siun soten fysio­te­ra­peuttien kanssa. Keväällä 2020 ohjaavat opettajat ja fysio­te­ra­peutit pääsivät kiertämään kaikilla harjoit­te­lu­pai­koilla. Näillä ohjaus­ker­roilla toteu­tettiin yksilö­vas­taan­ottoa tuki- ja liikun­tae­li­noi­rei­sille lapsille ja nuorille. Korona-pandemian vuoksi syksystä 2020 alkaen ohjaavien opettajien ja fysio­te­ra­peuttien antama ohjaus opiske­li­joille toteu­tettiin etäoh­jauksena. Etäohjaus koettiin hyödyl­li­seksi ja ammatil­liset keskus­telut näkökulmia avarta­vaksi. Yksilö­vas­taan­ot­tojen puuttuessa opiske­lijat kokivat, että ohjausta voisi olla harvemmin kuin kaksi kertaa viikossa.

Koulu­fy­sio­te­ra­peutin työnkuvan kehit­tä­minen koulufysioterapia-pilotissa

Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joiden työnkuva kouluilla rakentui Suomen Fysio­te­ra­peuttien (2019) koulu­laisten ja opiske­li­joiden fysio­te­ra­piasta koulu­ym­pä­ris­tössä -suosi­tusta nouda­tellen. Kouluilta saadussa palaut­teessa tuotiin ilmi opiske­li­joiden tärkeä rooli liikun­ta­tun­neilla mm. alkuläm­mit­telyn ja liikku­vuus­har­joit­teiden ohjaa­mi­sessa, erityistä tukea tarvit­sevien lasten ja nuorten ohjaa­mi­sessa ja Move!-mittauksissa. Opiske­lijat ovat osallis­tuneet koulu­ter­vey­den­hoi­tajan kanssa tehtyihin  terveys­tar­kas­tuksiin ja antaneet terveys­neu­vontaa lapsille ja nuorille.  Korona-pandemian vuoksi lasten ja nuorten tuki- ja liikun­tae­lin­vas­taa­notot jäivät kouluissa toteu­tu­matta ja toiminta painottui ohjaukseen sekä neuvontaan pienryh­missä ja liikun­ta­tun­neilla. Opiske­li­joilta saadun palautteen perus­teella fysio­te­ra­peut­tinen ohjaus- ja neuvon­tao­saa­minen kehittyi harjoit­telun aikana merkittävästi.

Kouluilta saadun palautteen perus­teella opiske­lijat nähtiin oma-aloit­teisina ja innova­tii­visina. Opiske­lijat kehit­tivät kouluille mm. polvioi­reisten kuntou­tuksen ryhmän, rentou­tus­ryhmän, motoriik­ka­kerhoja, välitun­ti­toi­mintaa sekä terveys­neu­von­ta­tuo­kioita. “Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat ovat hyvä lisä moniam­ma­til­liseen toimintaan koulul­lamme” (palaute yhteistyökouluilta).

Yleisesti koulu­fy­sio­te­ra­pia­pi­lotti on koettu tärkeänä lasten ja nuorten hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistä­mi­sessä. Kouluilta heräsi toive toiminnan jatkosta. Koulu­fy­sio­te­rapia-pilotin päätyttyä toiminta jatkuu osana fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuksen kolmatta harjoit­telua. Jatkossa harjoittelu toteutuu lukukausittain 12 viikon aikana, kahtena päivänä viikossa. Harjoit­telun jakau­tu­minen pidem­mälle aikavä­lille nähdään tärkeänä toiminnan jatku­vuuden kannalta myös kouluilta tulleessa palaut­teessa. Tulevai­suu­dessa toimintaa laajen­netaan myös maakuntiin hyödyntäen osittain myös etäohjausta.

Kirjoit­tajat: Maiju Issakainen, opettaja & Hilppa Mustonen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Opetus­hal­litus 2020. Move!-mittaukset 2020: lasten ja nuorten kestä­vyys­kunto heikentyy, muu fyysinen toimin­takyky ennallaan.

Suomen fysio­te­ra­peutit 2019. Suositus koulu­laisten ja opiske­li­joiden fysio­te­ra­piasta koulu­ym­pä­ris­tössä. https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf

Kuva: manseok Kim Pixabaystä