Categories
Blogit Osaamisella elinvoimaa

Blogi: Kehitä itseäsi ja osaamistasi huoli­matta nykyi­sestä elämäntilanteestasi!

Haku ammat­ti­kor­kea­kou­luihin päättyi tällä viikolla ja jokainen kouluun hakenut varmasti odottaa innolla valin­ta­ko­keita ja lopul­lisia tuloksia. Mutta mitä jos käykin niin, ettei pääse opiske­lemaan? Tai mitä jos tänä vuonna ei hakenutkaan vielä kouluun, mutta siitä huoli­matta haluaisi jollain tapaa tehdä opintoja, joista olisi hyötyä tulevissa hauissa? Tilanne voi myös olla se, että on jo työelä­mässä, mutta haluaa kehittää itseään omalla alallaan ja oppia uutta. Tällöin ratkaisuja tarjoaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vaihtoeh­toinen opintotarjonta.

Polkuo­pinnot

Haavei­letko tulevai­suu­dessa hakeu­tuvasi ammat­ti­kor­kea­kouluun, mutta koulu­paikkaa ei tällä kertaa auennut? Polkuo­pinnot ovat silloin hyvä vaihtoehto. Aloit­taviin uusiin ryhmiin jätetään muutama paikka polkuo­pis­kel­joille. Polkuo­pis­ke­lijan tarkoi­tuksena on opiskella ensim­mäisen vuoden opinnot kokonai­suu­dessaan tutkinto-opiske­li­joiden mukana sekä samassa tahdissa heidän kanssaan. Ilmoit­tau­tu­mi­saika polkuo­pis­ke­li­jaksi on elo- ja marras-joulu­kuussa. Valinta tapahtuu ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä, joten jos haaveilet polkuo­pis­ke­li­jaksi lähte­mi­sestä, ole valmiina ilmoit­tau­tu­mis­jan­kohtana. Nämä paikat menevät nopeasti! Polkuo­pin­tojen aikana kerryt­tet­tyjen opintojen ansiosta on mahdol­lista hakeutua tutkinto-opiske­li­jaksi jopa ilman valin­ta­ko­keita avoimen väylän kautta. Tehdyt opinto­pisteet hyväk­si­luetaan, joten näitä ei tarvitse käydä uudestaan. Polkuo­pinnot ovat maksul­lisia, ja ne maksavat 240€/lukuvuosi.

Innos­tuitko? Lue lisää täältä. 

Avoin amk

Oletko harkinnut tällä hetkellä tekeväsi opintoja esimer­kiksi työn ohella ja päivittää osaamistasi? Tai tilan­teesi voi olla millainen tahansa – ei ole väliä oletko opiskelija, työelä­mässä tai kotosalla. Ei ole myöskään väliä minkä ikäinen olet, sillä kaikissa tapauk­sissa sinulla on mahdol­lisuus ottaa tarjolla olevia kursseja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja opiskella niitä itsenäi­sesti, joko verkon kautta, monimuotona tai lähio­pe­tuk­sella kurssista riippuen (huom. keväällä 2020 käytössä ainoastaan verkko-opetus).

Kattava opinto­tar­jonta näkyy Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun netti­vi­suilla. Lue lisää täältä. Normaa­listi avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinnot ovat maksul­lisia (1 op = 10 €), mutta ajalla 1.4.-31.12.2020 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu haluaa tarjota kaikki opinnot kaikille maksutta (lukuu­not­ta­matta pätevyyksiä tuottavien opintojen todis­tus­maksu). Joten nyt jos koskaan on hyvä hetki opiskella avoimen väylän kautta. Tutustu laajaan koulu­tus­tar­jontaan ja kehitä osaamistasi!

Nyt varsinkin meillä on ollut aikaa antaa itsel­lemme tänä keväänä, kun olemme paljon viettäneet päiviä kotosalla. Käytä tämä annettu aika hyödyksi, ja opiskele! Aina on hyvä aika oppia uutta ja kehittää itseään ja omaa osaamistaan.

Mukavaa ja opiskelun täyteistä kevättä kaikille!

– Promo­tiimin Marjukka