Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: opinto­neuvoja vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi 1.8.-31.12.2021

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

OPINTONEUVOJAA
vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi ajalle 1.8.-31.12.2021
Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­hal­lintoon liittyviin tehtäviin

Opinto­neu­vojan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun
– opinto­tar­jonnan ylläpitoon liittyvät tehtävät
– opintoihin ilmoit­tau­tu­misten hallin­nointiin liittyvät tehtävät
– opinto­hal­lintoon liittyvät tehtävät
– muut erikseen määri­tel­tävät avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun tehtäviin liittyvät tehtävät

Paino­tamme valin­nassa
– näyttöä tai näkemystä opiske­li­ja­hal­linnon tehtä­vistä
– sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa
– hyvää tieto­tek­nistä osaamista
– itsensä johta­misen taitoa sekä jousta­vuutta ja paineen­sie­to­kykyä
– tarkkuutta ja huolel­li­suutta
– oma-aloit­teista ja itsenäistä työotetta sekä
– hyviä yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja ja kykyä työsken­nellä tiimissä

Katsomme eduksi hakijan korkea­kou­lu­tun­te­muksen, Office 365 -työka­lujen hallinnan sekä kokemuksen opiske­li­ja­hal­lintoon liitty­vissä tehtä­vissä.
Edelly­tämme hakijalta vähintään sovel­tuvaa ammatil­lista tutkintoa.

Vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi tulee palkata TE-toimis­tossa työttömänä työnha­kijana oleva henkilö. Sijai­seksi voidaan palkata henkilö, joka on
– ollut työttömänä työnha­kijana TE-toimis­tossa vähintään 90 kalen­te­ri­päivää sijai­suutta edeltä­neiden 14 kuukauden aikana tai
– alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­tanut tai
– vuorot­te­lu­va­paa­si­jai­suuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen 2100-2300 on euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi ansio­luet­te­loineen 18.5.2021 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta opiske­li­ja­pal­ve­luiden päällikkö Pirjo Uusoksa, puh. 050 310 9541, pirjo.uusoksa@karelia.fi ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, puh. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi