Categories
Ajankohtaista Uutiset

Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­kil­pailun Suomen ehdokkaat valittu

Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­kil­pailun kansal­lisen karsinnan voittajat ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma Joensuusta ja Kuopion kaupungin Kuopio Living Lab -tuote­ke­hitys- ja testauspalvelukonsepti.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma pääsee kilpai­lemaan Euroopan tasolle yrittä­jyyden edistä­misen kilpai­lusar­jassa ja Kuopio Living Lab liike­toi­min­taym­pä­ristön paran­ta­misen ja digitaa­lisen siirtymän tukemisen kilpailusarjassa.

Kilpailun sääntöjen mukai­sesti kaksi kansal­lisen karsinnan parasta pääsevät jatkoon ja valit­tujen ehdok­kaiden tulee olla eri sarjoista. Kaikkiaan sarjoja on kuusi.

Korkea-arvoinen tuoma­risto valitsee lopul­liset voittajat, jotka julkis­tetaan marras­kuussa 2021 järjes­tet­tä­vässä palkin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suu­dessa. Pääpal­kinto voidaan antaa mille tahansa sarjalle ja se myönnetään hakemuk­selle, jolla katsotaan olevan luovin ja inspi­roivin yrittä­jyys­aloite Euroopassa.

Draft Program -yrittä­jyys­oh­jel­massa paikal­lisia hyviä käytäntöjä siirretään muille alueen aloit­ta­ville yrittäjille

Draft Program on viiden itäsuo­ma­laisen oppilai­toksen yhteinen pieni, mutta innova­tii­vinen yrittä­jyys­oh­jelma. Ohjelma tarjoaa mikro­ra­hoi­tusta ja valmen­nusta opiskelija-, henki­lö­kunta- ja alumni­tii­meille. Ohjel­massa on kehitetty tutkivan yrittä­jyyden toimin­ta­malli, missä jokainen asiakas­tiimi nähdään tutki­mus­ret­ki­kuntana, joka tuottaa paikal­li­sesti relevanttia toimia­las­pe­sifiä tietoa. Yrittä­jyys­val­men­tajat, eli tutkivat yritys­ke­hit­täjät, muuntavat tiimien kanssa työsken­te­lystä saadut opit niin kutsu­tuiksi hyöty­jul­kai­suiksi. Hyöty­jul­kaisut ovat käytän­nöl­lisiä blogeja, videoita, podcasteja ja oppaita, jotka siirtävät paikal­lisia toimia­las­pe­sifejä hyviä käytäntöjä muille aloit­ta­ville yrittä­jille alueella. Ohjel­masta on viime vuosina syntynyt vajaa kymmen­kunta yritystä vuosittain. Hyöty­jul­kaisuja on viimeisen 12 kuukauden aikana syntynyt yli 60 kpl.

Kuopio Living Lab mahdol­listaa terveys- ja hyvin­voin­ti­tek­no­logia-alan yrityk­sille innova­tii­visen tavan kehittää palveluja ja tuotteita

Kuopio Living Lab on kolmen asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saation, Kuopion yliopis­tol­lisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun muodostama tuote­ke­hitys- ja testaus­pal­ve­lu­kon­septi. Kuopio Living Labin tavoit­teena on tukea terveys- ja hyvin­voin­ti­tek­no­logia-alan yrityksiä ja tarjota niille mahdol­lisuus kehittää tuotettaan tai palve­luaan aidossa käyttä­jäym­pä­ris­tössä. Kehitettävä asia voi olla idea, proto­tyyppi tai valmis tuote. Aito testausym­pä­ristö ja esimer­kiksi ikään­tyneen kunta­laisen, läheisten ja hoito­työn­te­ki­jöiden osallis­ta­minen yhteis­ke­hit­tä­miseen mahdol­lis­tavat tuote­ke­hi­tyksen asiakas­läh­töi­syyden ja potilas­tur­val­li­suuden ja sitä kautta entistä parempien tuotteiden markki­noille saatta­misen. Kuopio Living Labin toiminta tukee osalli­suutta ja elinkei­noe­lämää sekä vaikuttaa hyvin­voivan elin- ja asuinym­pä­ristön rakentamiseen.

Lisätiedot:

kansal­lisen kilpailun yhteys­henkilö, neuvot­televa virkamies, Jaana Valko­kallio, TEM, p. 0295 064 932

Draft Program-yrittä­jyys­oh­jelma

Kuopio Living Lab

Euroop­pa­lainen yrittä­jyyden edistä­mis­pal­kinto TEM:n verkkosivulla

Lisätietoa kilpai­lusta Euroopan komission sivuilla

Tiedote 31.3.2021: Kilpailu euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­pal­kin­nosta käynnistyy