Categories
Uutiset

Jatkumo hankkeella voimaa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhdessä tehtävään palvelumyyntiin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on mukana OKM:n rahoit­ta­massa Jatkumo-hankkeessa, jossa on mukana yhteensä kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulua. Hankkeen vetäjänä toimii Lapin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tavoit­teena on kokeilla, testata, kehittää sekä toimeen­panna malli, jossa useampi ammat­ti­kor­kea­koulu voi yhdessä tarjota myytäviä palve­luitaan niin yrityk­sille kuin yhtei­söille ympäri Suomen. Yhdessä kehitetyn toimin­ta­mallin avulla eri ammat­ti­kor­kea­kou­lujen koulu­tus­pal­velut täyden­tävät toisiaan ja ovat katta­vasti koko maan laajui­sesti hyödynnettävissä. 

Hankkeen avulla levitetään tietoa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tarjoamien palve­lujen saata­vuu­desta. Yhteistyön myötä kullekin ammat­ti­kor­kea­kou­lulle avautuu mahdol­lisuus erikoistua tiettyyn kärkio­saa­miseen ja se on kaikkien yritysten ja organi­saa­tioiden saata­villa valtakunnallisesti. 

Lisätietoja:
Anne Prepula, p. 050 311 9167, anne.prepula@karelia.fi, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 

Lue lisää Jatkumo hankkeen Internet-sivuilta