Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: talous­hal­linnon asiantuntija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJAA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.9.2021-28.2.2022. 

Olet osa Karelian lasken­ta­pal­ve­lujen tiimiä, jonka tehtävänä on huolehtia Karelian talous­hal­linnon opera­tii­vi­sista tehtä­vistä ja tuottaa infor­maa­tiota johdon ja muun organi­saation päätök­senteon tueksi. Tiimin sisällä työteh­täviä vaihdellaan itseoh­jau­tu­vasti työkuorman mukaan. 

Keskei­simpiä työteh­täviä ovat esimer­kiksi
– ostolas­kujen kierrä­tys­jär­jes­telmän Rondon pääkäyt­tä­jä­teh­tävät ja ostolas­kujen käsittely
– matka­las­kujen käsittely
– myynti­las­kutus
– päivit­täiset kirjan­pidon tehtävät
– muut talous­hal­linnon tehtävät

Valin­nassa paino­tetaan
– kokemusta talous­hal­linnon tehtä­vistä, erityi­sesti sähköisen lasku­jen­kier­rä­tys­jär­jes­telmän osaamista (esim. Rondo)
– erinomaista tieto­tek­nistä osaamista
– itsensä johta­misen taitoa sekä jousta­vuutta ja paineen­sie­to­kykyä
– tarkkaa ja huolel­lista työotetta
– näyttöä kirjanpito-osaami­sesta
– hyviä yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja ja kykyä työsken­nellä tiimissä 

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa tai opistoasteen merko­nomin tutkintoa. 

Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perus­teella. Loppu­palkka on työko­ke­mus­vuo­sista riippuen noin 2 900-3 200 euroa/kk.

Tehtävä on päätoi­minen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat (SIVISTA) ry:n työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Tehtä­vässä nouda­tetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi ansio­luet­te­loineen 11.8.2021 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.
Haastat­telut pidetään maanan­taina 16.8.2021 ja tiistaina 17.8.2021.