Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on valtava rooli maaseudun kehittämisessä

Pohjoisen Periferian ja Arktiksen (NPA) -ohjelman kansal­linen yhteys­henkilö Paula Mikkola Lapin liitosta korostaa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen merkit­tävää roolia ohjelman toteut­ta­mi­sessa sekä ylipäänsä maaseudun kehittämisessä.

Ohjelma tarjoaa mahdol­li­suuden kansain­vä­liseen kehit­tä­mis­toi­mintaan myös pienille toimi­joille, mutta samalla myös esimer­kiksi ammat­ti­kor­kea­kou­luille ja tutki­mus­lai­tok­sille mahdol­li­suuden tehdä myös sovel­tavaa ja yrity­se­lämää palve­levaa tutki­musta. Vaikka kyse on Euroopan mitta­kaa­vassa pienestä ohjel­masta, pohjoisten maaseu­tu­maisten alueiden mitta­kaa­vassa kyse on erittäin merkit­tä­västä kehittämisinstrumentista.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on ollut erityisen aktii­vinen toimija NPA-ohjel­massa jo yli 15 vuoden ajan. Kuluneella seitsen­vuo­ti­sella ohjel­ma­kau­della Karelia on toteut­tanut noin kymmentä hanketta liittyen erityi­sesti maaseudun yrittä­jyyden kehit­tä­miseen, palve­luiden tuotantoon sekä uusiu­tuvaan energiaan. Ohjelman talou­del­linen merkitys on ollut yli kaksi miljoonaa euroa.

Paula Mikkola korostaa, että kansain­vä­linen yhteistyö tuo lisäarvoa maaseudun kehit­tä­miseen nimenomaan inspi­raation ja saman­mie­listen ihmisten kohtaa­misen kautta.

– Tutus­tu­minen saman­kal­taisiin syrjäisiin alueisiin eri puolilla pohjolaa ja yritys­toi­mintaan siellä voi tuoda inspi­raa­tiota kehittää yritys­toi­mintaa uudella tavalla myös meillä Suomessa. Vasta­vuo­roi­sesti voimme levittä myös hyviä suoma­laisia käytän­teitä muille alueille, Mikkola sanoo.

Kansain­vä­linen yhteistyö auttaa myös näkemään, että maaseudun kehit­tä­minen on yhtä haasteel­lista joka puolella, ja tietyn­lainen maaseutu–kaupunki-vastakkainasettelu on olemassa muual­lakin. Myöskin yritysten rakenne on hyvin saman­kal­tainen: maaseu­tua­lueilla koros­tuvat mikro-kokoluokan yritykset ja itsensä työllis­tä­minen, ja on erittäin tyypil­listä, että yritys­toi­minta koostuu useista erilai­sista liike­toi­minnan virroista.

Kirjoittaja:
Helena Puhakka-Tarvainen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu