Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: digitaa­lisen oppima­te­ri­aalin tuottaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN TUOTTAJAA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.9.-31.12.2021.

Digitaa­lisen oppima­te­ri­aalin tuottaja työsken­telee Karelian koulutusaloilla.

Digitaa­lisen oppima­te­ri­aalin tuottajan keskei­simpiä työteh­täviä ovat
– tuottaa opettajien kanssa yhteis­työssä digitaa­lista oppima­te­ri­aalia
– kuval­lisen ja liikkuvan kuvan tuotta­minen
– erilaisten tuotan­to­vä­li­neiden käyttö opetus­ma­te­ri­aalien tuottamisessa

Paino­tamme valin­nassa
– kokemusta verkko-oppimi­sym­pä­ris­töistä ja digitaa­listen materi­aalien tuotta­mi­sesta
– kykyä hyödyntää erityyp­pisiä välineitä tuotan­nossa
– kykyä toimia yhteis­työssä sidos­ryhmien kanssa
– itsensä johta­misen taitoja
– hyvää suullista ja kirjal­lista suomen ja englannin kielen viestin­tä­osaa­mista
– halua kehittää ja syventää omaa ammatil­lista osaamista

Edelly­tämme hakijalta vähintään sovel­tuvaa korkeakoulututkintoa.

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 2500-2800 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä maanan­taihin 23.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta Marjo Nenonen, marjo.nenonen@karelia.fi, 050 352 7074 ja työsuhteen osalta 12.8. alkaen henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, 050 408 7932.