Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: Rakennus- ja talotek­niikan koulutuspäällikkö

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

RAKENNUS- JA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖÄ
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen viimeistään 1.11.2021 alkaen.

Tehtä­vänäsi on johtaa rakennus- ja talotek­niikan insinöö­ri­kou­lu­tusta sekä niihin liittyvää tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Puurakentaminen/vähähiilinen raken­ta­minen on ollut vuodesta 2014 alkaen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strate­ginen vahvuusala. Profi­loi­tu­minen näkyy raken­nus­tek­niikan insinöö­ri­kou­lu­tuk­sessa sekä kansal­lista tunnus­tusta saaneessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Keskeisiä työteh­tä­viäsi ovat
– vastuu­alueidesi koulu­tuksen, TKI-toiminnan ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan johta­minen ja kehit­tä­minen,
– vastuu­alueidesi henki­löstön esihen­kilönä toimi­minen,
– vastuu opera­tii­vi­sesta toimin­nasta ja toiminnan tulok­sista,
– toiminta kansal­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa sekä
– koko ammat­ti­kor­kea­koulun toiminnan kehit­tä­miseen osallistuminen.

Vastuu­alueillasi työsken­telee 25 opettajaa ja muuta asian­tun­tijaa sekä 400 opiske­lijaa. Käytössäsi on noin 1,5 miljoonan euron vuosi­bud­jetti. Toimit osana varareh­torin johtamaa 9 koulu­tus­pääl­likön tiimiä.

Tehtävä on päätoi­minen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Edelly­tämme sinulta tehtävään sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa. Opetta­jan­kou­lutus ja kokemus opetus­teh­tä­vistä katsotaan eduksi. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Odotamme sinulta
– rakennus- ja talotek­niikan hyvää tunte­musta, puu-/vähä­hii­lisen raken­ta­misen tuntemus katsotaan eduksi,
– vastuu­alueisiin liittyvää työelä­mä­ko­ke­musta,
– näyttöä tulok­sel­li­sesta lähie­si­mies­työstä,
– näyttöä tulok­sel­li­sesta toiminnan kehit­tä­mi­sestä,
– näyttöä ja kokemusta alan kansal­li­sesta ja kansain­vä­li­sestä työelämä- ja verkos­to­yh­teis­työstä,
– hyviä yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja sekä
– sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, muu kieli­taito katsotaan eduksi.

Jätä hakemus ja ansio­luettelo palkka­toi­veineen Kunta­rek­ryssä maanan­taina 23.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä saat vararehtori Pekka Auviselta, pekka.auvinen@karelia.fi, 050 563 2184 tai työsuh­teeseen liitty­vistä asioista 12.8. alkaen henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkilta, jaana.tolkki@karelia.fi, 050 408 7932.