Categories
Kestävää hyvinvointia Pulssi

Ikäosaa­minen on ollut yksi Karelian painopis­teistä jo yli kymmenen vuotta

Karelian visiossa Pohjois-Karjala on kehit­tynyt ikäosaa­misen kärki­maa­kun­naksi jo yli kymmene vuoden ajan.  Samaan suuntaan rakentui myös oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Voimala, joka erityi­sesti alkuvai­heessa keskittyi ikäih­misten hyvin­vointia tukevaan toimintaan ja kehittämistyöhön.

Ikäosaa­mista ja ikäys­tä­väl­li­syyttä on edistetty alusta alkaen alueel­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä TKI-hankkeissa ja koulu­tuk­sessa yhteis­työssä järjes­töjen, kuntien ja sittemmin Siun soten kanssa. Ikä- ja muistiys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan raken­ta­mi­sessa Karelia on osa kansain­vä­listä kehittämissuuntausta.

Ikäosaa­miseen liitty­vissä hankkeissa on kehitetty muun muassa ikätek­no­logiaa yhteis­työssä koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden ja työelä­mä­kump­pa­neiden kanssa. Viimei­simpänä on kokeiltu ja testattu puettavia senso­ri­lait­teita Siun soten ikään­ty­neiden kuntou­tus­pro­ses­seissa.

Ikäjoh­ta­mista ja moninai­suuden johta­mista sekä uniter­veyttä on edistetty yritysten ja julkisen sektorin organi­saa­tioiden kanssa, ja yritysten ikäys­tä­väl­li­syyttä on kehitetty vastaamaan ikään­tyvän väestön tarpeita.

Karelia on toiminut sekä hanke­kump­panina että -koordi­naat­torina useissa kansal­li­sissa ja alueel­li­sissa palvelu- ja toimin­ta­mallien kehit­tä­mis­hank­keissa, viimeksi Siun soten AVOT-hankkeessa toteut­ta­malla osaamista kehit­täviä työpajoja ja tuettua itsear­viointia. Kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä Karelia on ollut mukana ikäih­misten kanssa tehtävän työn kompe­tenssien määrit­te­lyssä. Parhaillaan Karelia koordinoi yhtei­seu­roop­pa­laisen maiste­rioh­jelman kehittämistä.

Opiske­lijat tuovat mukanaan työelä­mä­kump­pa­nuudet sekä oppimis­teh­täviin että opinnäy­te­töihin, joissa osallis­tavan tutki­muk­sel­lisen kehit­tä­mis­toi­minnan keinoin etsitään uusia tapoja toimia.

Muistiys­tä­väl­li­syyden edistä­mi­sessä Karelian tärkeä kumppani on Pohjois-Karjalan Muisti Ry. Muistiyh­dis­tyksen toimin­nan­johtaja Leena Knuuttila arvostaa Karelian kanssa tehtyä pitkä­jän­teistä ja vaikut­tavaa kehittämistyötä.

– Kansal­linen muistioh­jelma päättyi 2020, ja onkin sen vuoksi erityisen hyvä, että ikäys­tä­väl­li­sessä Pohjois-Karja­lassa on muisti otettu näinkin vahvasti mukaan. Jos ei olisi tätä Karelian kehit­tä­mis­vas­tuuta ja -panosta, niin eipä olisi asialle eteenpäin viejää. Tehtävä on oikeassa organi­saa­tiossa sisällä, koska näin järjes­tö­kump­pa­nilla on mahdol­lisuus olla mukana vaikut­ta­massa erityi­sesti tuomalla ihan käytännön ja jokapäi­väisen elämän kokemuksia vahvan tiedon ja osaamisen maailmaan. Muistiyh­dis­tyksen Muisti­luotsi toimii lähellä ihmisiä ja on nähtä­vissä, että jo kehit­tä­mis­ko­keilut tuovat jotain hyvää ihmisille, Knuuttila kertoo.

Uusilla koulu­tuk­silla vahvis­tetaan ikäystävällisyyttä

Ikäosaa­misen kehit­tä­mistyön kauas­kan­toinen tuotos on moniam­ma­til­linen Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen YAMK-koulutus. Koulutus käynnis­tettiin vuonna 2015, ja vuodesta 2018 alkaen se on toteu­tettu kokonaan verkossa. Verkko­kou­lutus lisää vetovoimaa ja mahdol­listaa opiskelun pitkienkin välimat­kojen takaa. Opiske­lijat kertovat myös Karelian kehit­tä­mis­toi­minnan vaikut­taneen koulu­tukseen hakeutumiseen.

YAMK-koulu­tuksen opetus­suun­ni­telma on raken­nettu vahvis­tamaan ikäys­tä­väl­listä yhteis­kuntaa, laaja-alaista kuntou­tusta sekä aktii­visen ikään­ty­misen edelly­tyksiä. Opiske­lijat tuovat mukanaan työelä­mä­kump­pa­nuudet sekä oppimis­teh­täviin että opinnäy­te­töihin, joissa osallis­tavan tutki­muk­sel­lisen kehit­tä­mis­toi­minnan keinoin etsitään uusia tapoja toimia.

Vuonna 2022 alkava Geronomi (AMK) -koulutus tuo merkit­tävän lisän Karelian koulu­tus­tar­jontaan ja muodostaa Ikäosaa­misen YAMK-koulu­tuksen kanssa innos­tavan koulu­tuk­sel­lisen jatkumon.

Parhaillaan kehitetään yhtei­seu­roop­pa­laista digipe­da­go­gista maiste­rioh­jelmaa laajassa kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä: Karelian koordinoi Erasmus+ EMMA (European Master in Age Friendly Society and Active Ageing) -hanketta, jonka kumppa­ni­kor­kea­koulut ja -yliopistot ovat Itäval­lasta, Slove­niasta, Kreikasta, Portu­ga­lista ja Irlannista. 

Ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­minen nojaa verkostoihin

Karelia on mukana nosta­massa Pohjois-Karjalaa ikäys­tä­väl­li­syyden edistä­misen kärki­maa­kun­naksi. Siun sote on yksi tärkeim­mistä kumppa­neista tässä työssä. Siun soten kehit­tä­mis­johtaja Heli Aallon mukaan ikäys­tä­väl­lisen maakunnan raken­ta­minen on koko Pohjois-Karja­lalle tärkeä asia, ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun rooli on siinä keskeinen.

– Jokaisen mahdol­lisuus elää toimin­ta­ky­vystä riippu­matta hyvää ja omannä­köistä elämää on kiinni paitsi tahto­ti­lasta ja resurs­seista, myös osaami­sesta. Ikään­tyvän väestön tarpeiden huomioi­minen, kehit­tä­mis­osal­lisuus sekä uusien, rohkei­denkin, innovaa­tioiden kehit­tä­minen vaatii pitkä­jän­teistä työtä, mitä maakun­nas­samme on jo tehtykin eri toimi­joiden keski­näi­sessä vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Tulevai­suuden kehity­strendit, erityi­sesti palvelu-, väestö- ja kunta­ra­ken­teisiin liittyen, haastavat meitä yhteis­työhön edelleen.

Ikäys­tä­väl­lisen maakunnan raken­ta­minen on koko Pohjois-Karja­lalle tärkeä asia.

Aallon mukaan ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mi­sessä sotepal­ve­luiden merkitys on toki huomattava, mutta ei missään nimessä ainoa tärkeä näkökulma.

– Sotepal­ve­luiden kehit­tä­minen tarvitsee osaavat verkostot tuekseen. Hyvin­voinnin ja terveyden edistä­minen vaikkapa muistiys­tä­väl­lisen asuinym­pä­ristön näkökul­masta on esimerkki lähivuosien yhtei­sestä ponnis­tuk­sesta, mihin tarvitaan kehit­tä­mis­osaa­mista ja kokemusta, vahvaa tieto­pe­rustaa ja kykyä rakentaa eri toimi­joiden välistä yhteis­työtä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on ikäosaa­misen kentällä kansal­li­sesti ja kansain­vä­li­ses­tikin merkittävä kokonaisuus opinto­mah­dol­li­suuksia, vahva kokemus ikäke­hit­tä­misen sisäl­tö­alueista ja ekosys­tee­meistä sekä erinomainen visio meidän kaikkien pohjois­kar­ja­laisten hyvästä ikään­ty­mi­sestä, Aalto kertoo.

Ikäys­tä­väl­listä tulevai­suutta tekemässä

Karelia2030 -strategian lähtö­koh­dissa mainitaan ikään­ty­minen globaalina megat­rendinä. Yhtenä strategian toimeen­panon osapro­jektina on KAFS-osaami­syh­teisön (Karelia Centre for Age Friendly Society) raken­ta­minen yhteis­työssä työelämän toimi­joiden ja kansain­vä­listen kumppa­neiden kanssa. KAFS-kehit­tä­misen mahdol­lis­tavaan EAFS-hankkeeseen Karelia sai vuonna 2020 opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riöltä erittäin merkit­tävän profilaatiorahoituksen.

Ikäys­tä­väl­listä tulevai­suutta raken­netaan pitkä­jän­teisen yhteis­ke­hit­tä­misen ja laajan osalli­suuden pohjalle. Tarvitaan työelämän toimi­joiden, kehit­täjien, tutki­joiden, opiske­li­joiden ja opettajien vuoro­pu­helua – päähen­ki­löitä eli ikään­tyviä ja ikäih­misiä unohtamatta.

Kirjoit­tajat:
Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Arja Jämsén, opettaja, EAFS-hankkeen asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu