Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Ikäys­tä­väl­li­syyden teemat on tuotava näkyväksi, jotta vanhen­tuneet asenteet hälvenevät

Ikäosaa­misen ja ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan ajattelun lähtö­koh­dista ja kehit­tä­mistyön tulok­sista on haluttu viestiä aktii­vi­sesti. Viestintä nähdään kehit­tä­mistyön olennaisena osana. Ikään­ty­miseen ja ikäih­misiin liittyy paljon vanhen­tu­neita käsityksiä ja asenteita. Nykytie­dolla ja kehit­tä­mis­työllä luodaan ikään­ty­mi­sestä uutta kuvaa moninaisena, aktii­visena ja voima­va­raisena elämänvaiheena.

Aiheesta on kirjoi­tettu runsaasti sekä Karelian julkai­susar­joissa että muissa julkai­suissa. Osa julkai­suista on tuotettu yhteis­työssä Itä-Suomen sosiaa­lialan osaamis­kes­kuksen kanssa. Karelia on julkaissut IkäNYT!-verkkolehteä vuodesta 2017 alkaen. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja kirjoit­tajat ovat vanhustyön käytännön toimi­joita ja kehit­täjiä, ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opettajia ja opiske­li­joita ympäri Suomen sekä muita asiantuntijoita.

Ikäosaa­misen YAMK-koulutus ylläpitää blogia ja Facebook-sivua, joissa julkaistaan myös YAMK-opiske­li­joiden kirjoit­tamia katsauksia opinnäy­te­töi­densä tuloksista. 

Sanoma­lehti Karja­lai­sessa on vuosina 2014–2020 ilmes­tynyt neljä ikään­ty­misen kysymyksiä ja ikäys­tä­väl­li­syyttä käsit­te­levää kolum­ni­sarjaa. Kaikista kolum­ni­sar­joista on tuotettu kooste­jul­kaisut, jotta kolum­ni­tekstit säilyi­sivät luetta­vissa ja tavoit­tai­sivat lukijoita maakun­ta­lehden levik­kia­luetta laajem­malla. Parhaillaan, keväällä 2021, on meneillään Vanhuus maalla -kolumnisarja.

Karelia on julkaissut aiheeseen liittyen myös audio­vi­su­aa­lisia julkai­suita, kuten Silver Economy -hankkeen podcastin:

Ikäosaa­misen viestintäkanavat:

IkäNYT! -verkko­lehti

Ikäosaa­misen YAMK-koulu­tuksen blogi

Ikäosaa­misen YAMK-koulu­tuksen Facebook-sivu

Kirjoit­tajat:
Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Arja Jämsén, opettaja, EAFS-hankkeen asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu