Categories
Pulssi Kansainvälisyyttä

Kansain­vä­lisiä osaajia tarvitaan lisää

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu vastaa väestön ikään­ty­misen, työvoiman saata­vuuden ja työn murroksen haasteisiin vahvis­ta­malla myös korkea­koulun ja koko Pohjois-Karjalan kansainvälisyyttä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu lisää uudella strate­gia­kau­della työelä­mä­tar­peita vastaavaa englan­nin­kie­listä tutkin­to­kou­lu­tusta ja vahvistaa koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa yhteis­työssä alueen yritysten, koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden ja muiden kumppanien kanssa. 

Karelia tarjoaa tällä hetkellä englan­nin­kie­listä koulu­tusta Inter­na­tional Business ja Industrial Management -koulu­tuk­sissa. Jatkossa englan­nin­kie­lisen koulu­tuksen tarjontaa laajen­netaan muun muassa ICT- ja sosiaali- ja terveys­aloilla. Lisäksi Karelia on mukana kansain­vä­li­sessä INVEST-hankkeessa, jossa kehitetään useita englan­nin­kie­lisiä yhteis­kou­lu­tus­oh­jelmia yhdessä viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun liittymässä.

Kansain­vä­liset opiske­lijat markkinointitehtävissä

Kun englan­nin­kie­liset tutkintoon johtavat koulu­tukset lisään­tyvät, tarve kansain­vä­listen opiske­li­joiden rekry­toi­mi­seksi kasvaa. Tarvetta lisää alueen nuorten ikäluokkien pienen­ty­minen. Lisäksi alueella on kasvavaa tarvetta korkeasti koulu­te­tuille osaajille työikäisen väestön vähentyessä.

Rekry­toin­tityö aloitettiin määrit­tä­mällä poten­ti­aa­lisia rekry­toinnin kohdea­lueita ja lisää­mällä yhteis­työtä kansain­vä­listen kumppa­neiden, kuten paikal­listen kieli­kou­lujen, kanssa. Vuonna 2018 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa aloitti myös ensim­mäinen kansain­vä­li­sistä opiske­li­joista koostuva opiske­li­ja­rek­ry­toinnin tiimi.

Tiimin opiske­lijat ovat markki­noineet Kareliaa poten­ti­aa­li­sille uusille opiske­li­joille erityi­sesti heidän kotimaissaan.

Kareliassa kaksi vuotta Inter­na­tional Business -ohjel­massa opiskellut Alla Vokhta kertoo, että toimi­minen kansain­vä­listen opiske­li­joiden rekry­toin­ti­tii­missä on paran­tanut myös työelä­mässä tarvit­tavia taitoja.

– Kareliasta saa laadu­kasta koulu­tusta, ja täällä on miellyttävä ja kannustava opiske­luil­ma­piiri. Karelian opiske­li­ja­lä­het­ti­läänä toimi­minen on kehit­tänyt valta­vasti markki­noin­ti­tai­tojani tulevai­suuden työelämää varten. Minun on pitänyt hyödyntää käytän­nössä niitä asioita, joita olen oppinut Inter­na­tional Business -opinnoissa.

Alla Vokhta,

Opiske­lijat ovat muun muassa esitelleet koulu­tuksia, kehit­täneet Karelian kansain­vä­listä yhteisöä sosiaa­li­sessa mediassa sekä lisänneet Karelian näkyvyyttä kohde­maiden sosiaa­lisen median kanavissa.

– Opiske­li­joiden työ messuilla, tapah­tu­missa ja sosiaa­lisen median kanavissa on mahdol­lis­tanut, että Karelia tavoittaa paremmin asiak­kaitaan ja jatkaa brändin raken­ta­mistaan, Vokhta sanoo.

Kokemukset ovat olleet siis positii­visia. Toimintaa kehitetään tulevina vuosina lisää­mällä vuoro­vai­ku­tusta poten­ti­aa­listen hakijoiden ja opiske­li­ja­lä­het­ti­läiden välillä erityi­sesti digitaa­li­sissa kanavissa.

Markki­nointia myös poten­ti­aa­listen hakijoiden vanhemmille

Tulevai­suu­dessa kansain­vä­listen opiske­li­joiden rekry­toin­nissa kiinni­tetään aiempaa enemmän huomiota kohdea­lueilla toimi­misen erityis­piir­teisiin. Samalla lisätään aktii­vi­suutta kansain­vä­lisen rekry­toinnin yhteistyöverkostoissa.

Jotta hakijan digitaa­linen asiakas­ko­kemus hakiessa ja sitou­tu­minen Kareliaan jo ennen hakemista olisivat parempia, kehitetään Kareliassa näihin vaikut­tavia vuoro­vai­kut­teisia palve­luita. Jatkossa kiinni­tetään myös enemmän huomiota poten­ti­aa­listen hakijoiden vanhempiin ja heille suunnat­tavaan viestintään. Englannin lisäksi markki­noin­ti­ma­te­ri­aalia tuotetaan myös valit­tujen kohdea­lueiden kielillä.

Teksti:
Sini-Tuuli Saaristo, kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin suunnit­telija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tarja Tuononen, markki­noin­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu