Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Kansain­vä­lisyys apuna yhteis­kunnan muutoksiin vastaamisessa

Kansain­vä­lisyys on yksi keskei­sistä korkea­koulun laatua, vaikut­ta­vuutta ja tulok­sel­li­suutta vahvis­ta­vista toimin­noista. Kansain­vä­linen toiminta kiinnittyy koko korkea­koulun toimintaan: johta­miseen, koulu­tukseen, TKI-toimintaan sekä palveluliiketoimintaan. 

Vuodesta 2015 alkaen kansain­vä­lisyys nostettiin yhdeksi Karelian keskei­sistä strate­gi­sista kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suuk­sista. Kansain­vä­lisyys eri muodoissaan vahvistaa mahdol­li­suuksia vastata yhteis­kunnan muutosten ajankoh­taisiin haasteisiin. Keskeisiä kehit­tä­mis­koh­teita ovat opiske­li­ja­liik­kuvuus, englan­nin­kie­linen opinto­tar­jonta, kansain­vä­liset kumppa­nuudet, koulu­tus­vienti, kansain­vä­linen tki-toiminta, henki­löstön kansain­vä­li­syys­osaa­minen, opiske­li­ja­rek­ry­tointi, tukipal­ve­lu­yh­teistyö sekä maahanmuuttajatyö. 

Kansain­vä­lis­ty­misen päämääränä on rakentaa Kareliaa kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyisenä, vetovoi­maisena ja laaduk­kaana korkea­kouluna. Karelia tekee tiivistä yhteis­työtä keskei­simpien kansain­vä­listen ja alueel­listen kumppa­nei­densa kanssa Pohjois-Karjalan alueen kilpai­lu­kyvyn ja elinvoiman vahvis­ta­mi­seksi. Uudessa Karelia 2030 -strate­giassa kansain­vä­lisyys on yksi viidestä ydinva­lin­nasta. Toiminnan painopis­teitä ovat koulutus- ja työpe­räisen maahan­muuton edistä­minen, työelä­mä­tar­peita vastaavien kansain­vä­listen tutkin­to­kou­lu­tusten kehit­tä­minen sekä koulu­tus­viennin ja kansain­vä­lisen tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minnan vahva kasvattaminen. 

Kansain­vä­lis­ty­misen päämääränä on rakentaa Kareliaa kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyisenä, vetovoi­maisena ja laaduk­kaana korkeakouluna.

Menneellä ohjelma- ja strate­gia­kau­della tavoi­teltiin opiske­li­ja­liik­ku­vuuden kaksin­ker­tais­ta­mista sekä koulu­tus­viennin ja kansain­vä­lisen TKI-rahoi­tuksen volyymin vahvis­ta­mista. Lisäksi tavoi­teltiin laadukkaan ja riittävän laajan englan­nin­kie­lisen tarjonnan kehit­tä­mistä sekä maahan­muut­tajien ja heidän kotout­ta­mi­sensa erityis­tar­peiden syste­maat­tista huomiointia korkea­koulun toiminnassa.

Tavoit­teissa mainittiin myös henki­löstön kansain­vä­li­syys­osaa­mista vahvis­ta­minen, kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kehit­tä­minen ja tukipal­ve­lu­yh­teistyön tiivis­tä­minen alueen muiden korkea­kou­lujen kanssa. 

Miten näihin tavoit­teisiin päästiin ja missä ollaan nyt? 

Entä miten jatkamme tästä eteenpäin ja toteu­tamme uutta Karelia 2030 -strategiaa?

Kirjoit­tajat:
Ulla Asikainen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu