Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Kansain­vä­li­syys­osaa­misen merkitys kasvaa

Koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­misen päämääränä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on varmistaa se, että opiske­li­joilla on hyvät mahdol­li­suudet kansain­vä­li­syys­osaa­misen kehit­tä­miseen. Kehit­tä­mistyö on vaikut­tanut tulok­sek­kaasti esimer­kiksi pitkä­ai­kaisten kumppa­nuuksien syntyyn, kansain­vä­listen opiske­li­joiden rekry­tointiin, ja koulutusvientiin. 

Kansain­vä­li­syys­osaa­minen on yksi työelämän avain­tai­doista, ja sen merkitys korostuu tulevai­suu­dessa yhä enemmän. Kansain­vä­li­syys­osaa­minen tarkoittaa osaamis­ko­ko­nai­suutta, joka koostuu monen­lai­sesta ymmär­ryk­sestä ja taidoista. Siihen kuuluu ymmärrys yhteis­kunnan monimuo­toi­suu­desta, oman alan kansain­vä­lisen toimin­taym­pä­ristön ja kehit­tä­mis­tar­peiden tuntemus, kieli-, viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taidot, jousta­vuuden, kette­ryyden ja kriit­tisen ajattelun muodostama kestävyys ja kyky toimia tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti erilai­sissa tilan­teissa eli resilienssi.

Kansain­vä­li­syys­osaa­minen on taito­ko­ko­naisuus, joka tukee opiske­lijan työllis­ty­mistä. Taidot ovat tarpeen riippu­matta siitä, työllis­tyykö opiskelija valmis­tut­tuaan kotimaiseen vai kansain­vä­liseen toimintaympäristöön. 

Kansain­vä­lis­ty­mi­sellä on Kareliassa monta tavoitetta

Koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­mi­sellä on myös muita keskeisiä tavoit­teita (ks. kuvio 1). Kehit­tä­mistyö tukee opetus­suun­ni­telmien ja sisäl­töjen kehit­tä­mistä, koulu­tus­viennin tarjonnan raken­ta­mista sekä kumppa­nuus­työtä ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Liikku­vuuden lisää­minen, englan­nin­kie­lisen tarjonnan lisää­minen ja maahan­muut­ta­jatyö ovat osa koulu­tusten kokonais­ke­hit­tä­mistä. Henki­löstön kansain­vä­li­syys­osaa­misen vahvis­ta­minen on keskeistä kaikkien toimin­tojen näkökulmasta.

Kansain­vä­lisen liike­toi­minnan osalta koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­mi­sestä syntyy tärkeitä vienti­tuot­teita. Toinen osaamis­viennin kokonaisuus muodostuu TKI-toiminnan kautta. Usein nämä kaksi yhdis­tyvät, sillä koulu­tusten kansain­vä­lis­ty­misen työkaluna ovat toimineet ja toimivat edelleen lukuisat kansain­vä­liset ja kansal­liset kehit­tä­mis­hankkeet, jotka mahdol­lis­tavat panos­ta­misen tiettyjen teemojen ja käytän­teiden kehittämiseen. 

Kuvio 1: Koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­misen kokonaisuus (Timonen 2015) 

Ratkai­sevaa koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­mi­selle oli Karelian halli­tuksen päätös käynnistää uuden englan­nin­kie­lisen tutkinto-ohjelman suunnittelu vuonna 2018. Vahvasti työelämän kanssa yhdessä suunni­teltu Industrial Management- insinöö­ri­kou­lutus käynnistyi syksyllä 2020. Industrial Management täydentää lähes 30 vuotta toteu­tettua Inter­na­tional Business -ohjelmaa.

Kansal­li­sista rahoi­tus­läh­teistä keskei­simpiä ovat olleet Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön erillis­ra­hoi­tukset, Aasia-ohjel­ma­ra­hoitus sekä EAKR-rahoitus.

Nykyiset ja suunnit­teilla olevat uudet tutkinnot laajen­tavat Karelian opiske­li­ja­rek­ry­toin­ti­mah­dol­li­suuksia ja tukevat koulutus- ja työpe­räistä maahanmuuttoa.

Karelia on hyödyn­tänyt kehit­tä­mis­työssä useita eri rahoi­tus­oh­jelmia ja toiminut monissa yhteis­työ­ver­kos­toissa. Kansal­li­sista rahoi­tus­läh­teistä keskei­simpiä ovat olleet Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön erillis­ra­hoi­tukset, Aasia-ohjel­ma­ra­hoitus sekä EAKR-rahoitus.

Kansain­vä­li­sistä rahoi­tus­läh­teistä Karelia on hyödyn­tänyt erityi­sesti Erasmus-ohjelman ”strate­giset kumppa­nuudet ja tietoyhteenliittymät”-hanketyökaluja sekä Nordplus Horizontal -ohjelmaa.

Kirjoit­tajat:
Ulla Asikainen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähde: Timonen, L. 2015. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­misen suunni­telma 2015-2020.