Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa erilaisia palveluja maahan muuttaneille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa monipuo­lisia palveluja maahan muutta­neille. Olemme kehit­täneet edelleen ohjaus­pal­velua sekä kehit­täneet ja lisänneet maahan muutta­neille suunnattuja koulutuksia.

Haku käynnissä korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavaan koulutukseen

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa jälkeen Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavaa koulu­tusta maahan muutta­neille. Puolen vuoden mittai­sessa koulu­tuk­sessa opiskellaan suomen kielen lisäksi matema­tiikkaa ja englantia sekä saadaan valmiuksia suomen­kie­lisiin korkea­kou­luo­pin­toihin. Koulu­tuksen avulla maahan muuttaneen voi olla helpompi päästä opiske­lemaan korkea­kouluun. Koulu­tuk­sessa opiske­lijat vahvis­tavat kieli­tai­toansa itsenäisen kielen­käyt­täjän tasolta B1 seuraa­valle tasolle B2.

Uutena, viime keväänä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu mahdol­listi uuden­laisen erillis­va­linnan valmen­tavan koulu­tuksen suorit­ta­neille. Tämä mahdol­listaa sen, että korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­taneet voivat päästä suoraan tutkintoon johtavaan koulu­tukseen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun, ilman valin­ta­koetta. Tämä on ensim­mäinen ja tällä hetkellä ainut Suomessa toteu­tettu erillis­va­lin­ta­käy­täntö maahan muuttaneille.

Asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus maahan muutta­neille, seuraava haku alkaa lokakuussa

Karelia-ammtti­kor­kea­koulu järjestää yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-amk:n kanssa  MOKOMA-hankkeessa asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmen­tavaa KAVA-koulu­tusta maahan muutta­neille, joilla jo on korkea­kou­lu­tut­kinto ja jotka haluavat löytää pikaväylän töihin. Ensim­mäistä puolen vuoden mittaista koulu­tusta pilotoidaan juuri nyt ja seuraava koulutus alkaa tammikuussa.

Myös verkko­kursseja on tarjolla perus­ta­solta edisty­neisiin kielenkäyttäjiin

Suomen kielen verkko­kursseja tarjotaan sekä kirjal­lisen että suullisen suomen eri kieli­taito tasoilla.

Karelian tukee omia tutkinto-opiske­li­joitaan suomen opinnoissa ja auttaa löytämään sopivan­ta­soiset vapaa­va­lin­taiset verkko­kurssit pakol­listen suomen kurssien lisäksi. Uutena pilotoidaan suomen­kie­li­sissä koulu­tuk­sissa oleville kielikli­ni­koita, joissa he saavat tukea suomen kielessä. Lisäksi kansain­vä­lisiin tutkinto-ohjelmiin opiske­lemaan tulevien suomen kielen oppimisen polkua pyritään sujuvoittamaan.

SIMHE-ohjaus on ilmaista palvelua maahan muuttaneille

SIMHE-ohjaus­pal­velut (Supporting Immigrants in Higher Education) on tarkoi­tettu heille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto tai jotka ovat korkea­kou­lu­kel­poisia. Ohjauksen tarkoi­tuksena on auttaa löytämään maahan muutta­neelle sopiva opiskelu- tai urapolku. Ohjaus ei anna valmiita vastauksia, vaan ohjauksen tarkoi­tuksena on auttaa hahmot­tamaan omaa osaamista sekä vahvuuksia ja heikkouksia.

Karelia-amk on yksi SIMHE-vastuu­kor­kea­kou­luista Suomessa. SIMHE-toiminta on Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön tukemaa.