Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Karelian ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mi­sessä on 4 painopistettä

Karelian 2030 -strategian toimeen­panon yhtenä osapro­jektina Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu kehittää KAFS-osaami­syh­teisöä (Karelia Centre for Age-Friendly Society) yhdessä ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mi­sestä innos­tu­neiden toimi­joiden kanssa.

KAFS tulee vahvis­tamaan ikäys­tä­väl­listä yhteis­kuntaa sekä kokoamaan ja tekemään näkyväksi ikäys­tä­väl­li­syyteen liittyvää osaamista. Tässä artik­ke­lissa KAFS-työryhmä esittelee lyhyesti KAFS-työn sisäl­löl­liset painopisteet.

Olemme KAFS-työryh­mässä pohtineet ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­misen painopis­teitä Kareliassa: Mihin meidän tulisi keskittyä, mikä olisi toimin­taym­pä­ris­tös­sämme tärkeintä ja mitkä ovat meidän osaami­semme vahvuudet – ja toisaalta minkä­laista osaamista meidän tulisi vahvistaa. Tausta-aineis­toksi hankimme tietoa kumppa­nei­demme näkemyk­sistä sekä TKI-toiminnan ja koulu­tuksen tilan­teesta ikäys­tä­väl­li­syyden näkökulmasta.

Kesikössä merki­tyk­sel­linen elämä, voima­varat ja osaaminen

Ensim­mäi­seksi pohdimme toimin­tamme tarkoi­tusta: minkä vuoksi edistämme ikäys­tä­väl­li­syyttä, mitkä asiat on tärkeää pitää mielessä.

Päädyimme siihen, että ikäih­misten merki­tyk­sel­linen elämä on kaikissa tilan­teissa tärkeä tavoite. Osallisuus, toimijuus, koettu elämän­laatu, yksilöl­lisyys ja autonomia mahdol­lis­tavat merki­tyk­sel­listä elämää.

Ikään­ty­misen voima­varoja jäsen­simme hyvin­vointiin, terveyteen ja toimin­ta­kykyyn sekä turval­li­suuteen. Aktii­vinen ikään­ty­minen perustuu voima­va­roihin ja myös puolestaan ylläpitää voimavaroja.

Kolmas tärkeä näkökulma löytyi osaami­sesta: muistam­me­kohan tarpeeksi kiinnittää huomiota ikään­tyvien ja ikäih­misten osaamiseen ja sen kehit­tä­miseen. Oppiminen on elini­käinen prosessi ja oikeus kaikille. Toimin­tamme tarkoitus on esitetty kuvion vasem­massa laidassa.

Kuvio 1. Ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­misen painopisteet (KAFS-työryhmä 2020)

Ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mi­sessä keski­tymme kuviossa esitet­tyihin painopis­teisiin: asiakas­läh­töiset palvelut ja ratkaisut, ikäys­tä­väl­liset elinym­pä­ristöt, muistiys­tä­väl­linen yhteis­kunta sekä ikäys­tä­väl­linen työelämä.

Painopis­tea­lueiden kehit­tä­minen edellyttää moniam­ma­til­lista ja monia­laista otetta, ja esimer­kiksi ikäys­tä­väl­listen elinym­pä­ris­töjen kehit­tä­mi­sessä tarvitaan laaja-alaisesti eri alojen osaamista.

Painopisteet ovat kytkök­sissä toisiinsa. Esimer­kiksi muistiys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan kehit­tä­minen edellyttää asiakas­läh­töisiä palveluja ja ratkaisuja.

KAFS-osaami­syh­teisöä kehit­täes­sämme pidämme mielessä toimin­tamme tarkoi­tuksen ja keski­tymme valit­tuihin painopis­teisiin. Nämä ohjaavat ikäys­tä­väl­li­syyden vahvis­ta­mista sekä TKI-toimin­nas­samme että tutkintoon johta­vassa koulu­tuk­sessa ja jatkuvan oppimisen palveluissa. 

Ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­misen painopis­teistä sanottua:

“Ikään­tyneet asiakkaat ovat hyvin hetero­gee­ninen ryhmä. Tähän suureen kulut­ta­ja­ryhmään voitaisiin kiinnittää paljon enemmän arvos­tusta, mielen­kiintoa ja huomiota. Haluan olla ikäys­tä­väl­li­sempi toimija ja vaikuttaa asenteisiin ja tietoon valmen­taessani markki­noinnin ja myynnin osaajia.”

Ulla Kärnä, markki­noinnin lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

”Muistiys­tä­väl­linen yhteis­kunta on hyvä paikka elää omannä­köistä elämää ja merki­tyk­sel­listä ja turval­lista arkea. Muisti­sai­rauksien ennal­taeh­käisy ja tunnis­ta­minen ajoissa kannattaa aina. Vuosittain muisti­sai­rauksiin sairastuu Suomessa 14 500 ihmistä.” 

Arja Jämsén, tieto­kir­jailija & ulkopuo­linen asian­tuntija, EAFS-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

”Jokainen meistä on yksilö – myös ikään­ty­neenä. Mutta onko meidän mahdol­lista elää omannä­köis­tämme elämää – myös ikään­ty­neenä? Ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­misen painopis­teiden kautta tavoit­te­lemme ikään­ty­neiden merki­tyk­sel­lisen elämän, voima­va­rojen ja osaamisen tunnis­ta­mista sekä edistä­mistä. Asia on tärkeä ja koskettaa meitä kaikkia.”

Jonna Puustinen, ikäosaa­misen lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

”Ikään­ty­mi­selle voi olla ominaista taistelu luovuuden ja pysäh­ty­nei­syyden välillä (vapaasti muotoiltu Erik H. Erikson 1902-1994), ikäys­tä­väl­linen työyh­teisö tukee ikään­tyvän luovuutta ja estää pysähtyneisyyttä.”

Raija Kuisma, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

”EU:n matkai­lu­po­li­tiikan tavoit­teiden mukai­sesti on edistettävä kestävää, vastuul­lista ja laadu­kasta matkailua. Senio­ri­mat­kailun määrä tulee kasvamaan voimak­kaasti lähitu­le­vai­suu­dessa, joten heissä on mahtava markki­noin­ti­po­ten­tiaali. Laatu ja asian­mu­kai­sesti koulu­tettu henki­lö­kunta on ikäys­tä­väl­lisen matkailun kehit­tä­mi­sessä avainasemassa.”

Tuija Kainu­lainen, matkailun lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

”Tässä ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan kehit­tä­mi­sessä on parasta sen moniam­ma­til­lisuus ja se, että sitä tarkas­tellaan kokonais­val­tai­sesti. Ei pelkästään esimer­kiksi sote-näkökul­masta. On hienoa, että ikäih­miset pääsevät itse ääneen ja saadaan todel­lista kokemuk­sel­lista tietoa esimer­kiksi ikäih­miset ja elinym­pä­ristö -teemasta. Uuden­laisten tekno­lo­gioiden käytet­tä­vyys­ko­keilut ikäih­misten palve­luissa on todella tärkeää. Erilai­sista tekno­lo­gioista saadaan uuden­laista tietoa, mutta niiden vieminen todel­lisiin käytännön proses­seihin vaatii vielä työtä.”

Elina Nevala, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

”Ikäys­tä­väl­lisyys tarkoittaa herkkyyttä tunnistaa eri-ikäisten ihmisten mahdol­li­suuksia ja tarpeita. Lisäksi se tarkoittaa näiden asioiden huomioi­mista palve­luiden suunnit­te­lussa ja toteut­ta­mi­sessa. Hyvin­vointia lisäävä ikäys­tä­väl­li­syyden näkökulma on laajasti hyödyn­net­tä­vissä eri aloilla. Esimer­kiksi uuden oppimiseen ja opiskeluun on mahdol­li­suuksia iästä riippu­matta: elini­käinen oppiminen voidaan nähdä voima­va­ra­te­kijänä, josta on mahdol­lista ammentaa toimin­ta­kykyä ja hyvinvointia.” 

Anne Airak­sinen, tuntio­pettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

”Ikäys­tä­väl­listen elinym­pä­ris­töjen määrittely on toistai­seksi jäänyt vähem­mälle huomiolle erityi­sesti väljästi asuttujen maaseu­tua­lueiden näkökul­masta. Tämä asia on tärkeää tulevai­suuden kannalta, jotta esimer­kiksi erilaiset luonto-, muistiys­tä­väl­liset- ja näkökulmat tulisivat esille osana ikäih­misten asumista. Ikäys­tä­väl­liset elinym­pä­ristöt voidaan ymmärtää ikäosaa­misen konteks­tissa laajana katto­kä­sit­teenä. Ikäys­tä­väl­liset elinym­pä­ristöt pitävät sisällään ikäih­mi­sille merki­tyk­sel­lisiä asioita. Tämä kokemus­tietoon perustuva asian­tun­tijuus tulisi huomioida entistä paremmin muun muassa päätök­sen­teossa. Ikäys­tä­väl­listä asumista ja elinym­pä­ristöjä voidaan tarkas­tella esimer­kiksi esteet­tö­myyden ja saavu­tet­ta­vuuden, mutta myös esteet­ti­syyden näkökul­masta. Näiden erilaisten näkökulmien yhdis­tä­minen ja huomioi­minen asuinym­pä­ris­töjen suunnit­te­lussa tukisi ja edistäisi uusia innovaa­tioita ja ikäih­misten yksilöl­lisiä tilanteita.”

Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

”Jokaisen työpanos on yhteis­kun­nalle ja hyvin­voin­nil­lemme tärkeä – kaikissa työuran vaiheissa. Lisää luovuutta, tehok­kuutta ja työn imua syntyy, kun saamme muokata työtä omannä­köi­sek­semme, voimme vaikuttaa meitä koskeviin päätöksiin ja tehdä arvojemme mukaisia valintoja. Kun saamme käyttää monipuo­li­sesti vahvuuk­siamme ja kehittää osaamis­tamme siihen tukea saaden, syntyy vahvoja voima­varoja, jotka kantavat vaikeis­sakin paikoissa. Ja jos vielä tunnis­tamme työmme merki­tyksen myös muille, kaikki – ihan kaikki – hyötyvät.”

Päivi Franssila, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoit­tajat:
Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Ulla Kärnä, markki­noinnin lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Arja Jämsén, tieto­kir­jailija & ulkopuo­linen asian­tuntija, EAFS-hanke, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Jonna Puustinen, ikäosaa­misen lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Raija Kuisma, yliopettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tuija Kainu­lainen, matkailun lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Elina Nevala, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Anne Airak­sinen, tuntio­pettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Päivi Franssila, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu