Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Kesken jäänyt tutkinto valmiiksi, vaikka työt kutsuvat

CGI:n kanssa luotiin koulu­tus­oh­jelma, joka auttaa opintonsa keskeyt­täneet asian­tun­tijat viimeis­te­lemään tutkintonsa.

ICT-alalla on taval­lista, että työelämä vie mukanaan kyvyk­käitä opiske­li­joita ennen kuin he ovat saaneet tehtyä tutkin­tonsa loppuun. Kun opinnot ovat viimeis­te­le­mättä ja arkea rytmittää kiinnostava työ, ei kesken jääneen tutkinnon pariin tule kovin herkästi palattua. Myös tuore perhe ja sen myötä kasvaneet menot saavat opiske­lijat jäämään töihin.

Valmis loppu­tut­kinto kiinnostaa kuitenkin usein sekä työnan­tajaa, korkea­koulua että opiske­lunsa keskeyt­tä­nyttä työnte­kijää. Työnantaja vahvistuu, kun sillä on osaavampia työnte­ki­jöitä. Työntekijä puolestaan lisää omaa osaamistaan, ja valmis tutkinto saattaa vaikuttaa myös hänelle työstä makset­tavaan korvaukseen.

Ammat­ti­kor­kea­koulu puolestaan saa osan rahoi­tuk­sestaan valmis­tu­neiden opiske­li­joiden mukaan. Kun jo työelämään siirty­neiden opiske­li­joiden halutaan valmis­tuvan, tapahtuu tutkinnon viimeistely yleensä vahvassa yhteis­työssä alueen työelämän kanssa. Se kannustaa ammat­ti­kor­kea­koulua toimimaan myös sen tärkeiden tehtävien, työelämän vaati­musten mukaisen koulu­tuksen ja alueen elinvoiman vahvis­ta­misen parissa.

Valmis loppu­tut­kinto kiinnostaa kuitenkin usein sekä työnan­tajaa, korkea­koulua että opiske­lunsa keskeyt­tä­nyttä työntekijää.

Kareliassa konkreet­ti­sinta työtä työnte­ki­jöiden kesken jääneiden tutkin­tojen viimeis­te­lyssä on tehty Karelian työelämän avain­kump­pa­neihin kuuluvan CGI:n kanssa. It-palve­luita tuottava CGI ja Karelia raken­sivat vuonna 2020 koulu­tus­oh­jelman, jonka tarkoi­tuksena on auttaa opintonsa kesken jättä­neitä viimeis­te­lemään loppu­tut­kin­tonsa henki­lö­koh­taisen suunni­telman avulla.

Koulu­tusta pilotoitiin hieman yli kymmenen opiske­lijan ryhmällä vuoden­vaih­teessa 2020–2021, ja CGI hakee ensi lukuvuo­deksi uutta ryhmää.

– Tämä on hyvä ryhmäkoko, koska nämä opiske­lijat sulau­tuvat olemassa oleviin opiske­li­ja­ryhmiin, eivätkä juurikaan aiheuta ylimää­räistä hallin­nol­lista tai opetus­työtä, kertoo yhteis­työtä Karelian puolelta koordi­noiva opinto-ohjaaja Joni Ranta.

Jokai­selle henki­lö­koh­tainen suunnitelma

Henki­lö­koh­taisten opinto­suun­ni­telmien raken­tu­minen alkaa alkukar­toi­tuk­sella, jossa hakija kertoo lyhyesti taustastaan ja kesken jääneistä opinnoistaan. Seuraa­vassa vaiheessa käydään henki­lö­koh­tainen, noin tunnin kestävä keskustelu, jotta molemmat osapuolet ovat yhtei­sym­mär­ryk­sessä lähtö­koh­dista, nykyti­lasta ja tavoitteista.

Tämän jälkeen hakijat laativat itse oman suunni­tel­mansa ottaen huomioon tutkin­nosta puuttuvat opinnot ja työmäärän, mikä heidän on mahdol­lista opiskeluun sillä hetkellä käyttää.

Rannan mukaan opiske­lijat ovat olleet todella tyyty­väisiä koulu­tus­oh­jelman järjes­tä­miseen ja itse opetukseen.

– Yllätyksenä on tullut heillekin, että koulu­tuksen korkean vaati­mus­tason vuoksi opintojen yhdis­tä­minen työ- ja perhe-elämään ei ole edelleenkään helppoa. Mutta opintojen henki­lö­koh­tais­ta­minen auttaa tässä.

CGI:n kanssa saatuja kokemuksia kehitetään Kareliassa tavoi­tellen sellaisen toimin­ta­tavan luomista, joka leviäisi myös muihin yrityksiin.

Harppaus tavoitteen suuntaan on Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hanke, joka kehittää toimin­ta­malleja työelä­mässä koulut­tau­tu­neiden ja siellä osaamista hankki­neiden tutkin­tojen loppuun­saat­ta­mi­seksi. Hanke keskittyy henki­lö­koh­taisen opinto­suun­ni­telman prosessiin, osaamisen tunnis­ta­misen ja tunnus­ta­misen uusiin käytän­teisiin, työn opinnol­lis­ta­misen mahdol­li­suuksiin sekä yksilöl­listen oppimis­pol­kujen entistä parempaan tukemiseen.

Kirjoit­tajat:
Joni Ranta, opinto-ohjaaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu