Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Koulu­tus­osaa­mi­selle avataan uusia markkinoita

Koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­minen, yrity­syh­teistyö ja koulu­tus­vienti kulkevat Kareliassa käsi kädessä. Koulu­tus­viennin lippu­laiva on Kiinan Harbinin tutkin­to­kou­lutus, mutta taustalla on auottu myös muitakin ovia eri puolilla maailmaa. Koulu­tus­viennin kehit­tä­mi­sessä tulee huomioida poten­ti­aa­listen koulu­tus­tuot­teiden lisäksi eri toimi­joiden välisen yhteistyön ja henki­löstön osaamisen edistäminen.

Päätty­neellä ohjel­ma­kau­della hyödyn­nettiin useita erilaisia TKI-hankkeita koulu­tus­viennin kehit­tä­misen ja tuotteis­ta­misen työkaluna. Kehit­tä­mistä tehtiin esimer­kiksi tutkin­to­kou­lu­tuksen, henki­löstön osaamisen, yrity­syh­teistyön ja kumppa­nuustyön parissa.

Karelian koulu­tus­viennin päätuote on energia- ja ympäris­tö­tek­niikan kansain­vä­linen tutkinto Kiinan Harbi­nissa. Se kehitettiin kahdessa Aasia-ohjelman hankkeessa, DOREssa ja ProPe­dassa, vuosina 2014 – 2017.

Karelian koulutus on tullut tutuksi myös Kiinan Xianista vieraaksi saapu­neille opiskelijoille.

DORE-hankkeen (Double Degree in Renewables) tulokset hyödyn­nettiin suoraan koulu­tusten kehit­tämis- ja toteu­tus­työssä. Hankkeessa suunni­teltiin kansain­vä­lisen tutkinnon opetus­suun­ni­telma ja kehitettiin pedago­gisia käytän­teitä, joita on otettu käyttöön Karelian energia- ja ympäris­tö­tek­niikan koulu­tuk­sessa, kiina­laisen kumppanin uusiu­tuvan energian koulu­tuk­sessa sekä tietysti uuden tutkinnon toteu­tuk­sessa. Yhdessä luotavat sisällöt ja käytänteet integroitiin uuteen tutkinto-ohjelmaan niin pitkälti kuin mahdollista.

ProPeda-hankkeessa (Promoting Teachers’ Pedago­gical Expertise in Multicul­tural Context) puolestaan keski­tyttiin opettajien pedago­gisten taitojen kehit­tä­miseen. Proses­sista syntyi PedaCamp- ja InnoCamp-koulu­tus­vien­ti­pal­ve­lu­mallit henki­löstön täydennyskoulutukseen.

Hankkeessa viimeis­teltiin myös uuden tutkinto-ohjelman validoin­ti­pro­sessi Kiinan opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riössä. Uusi tutkinto-ohjelma käynnistyi Kiinassa 2018, ja meneillään on jo kolmas sisäänotto. Vuosittain ohjelman aloittaa noin 100 uutta opiske­lijaa. Peda- ja InnoCampeja on toteu­tettu jo useita.

Ovi auki Lähi-itään

Karelian koordi­noi­massa Finpetra-hankkeessa tuettiin liike­toi­min­taansa Lähi-idän markki­noille avaavia ja markki­nasta kiinnos­tu­neita yrityksiä.

Vuosina 2016–2019 toimi­neessa hankkeessa kehitettiin ensisi­jai­sesti pohjois­kar­ja­laisten pk-yritysten vienti­mah­dol­li­suuksia ja Lähi-idän liike­toi­min­ta­kult­tuurin tunte­musta, mutta lopulta synty­neessä verkos­tossa ja toimen­pi­teiden kohteena oli noin 70 vähähii­listen tekno­lo­gioiden, niin sanot­tujen frugaalien innovaa­tioiden ja koulu­tus­viennin parissa työsken­te­levää yritystä ja organi­saa­tiota ympäri Suomen. 

Tuloksena syntyi yritysten, oppilai­tosten, kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioiden ja muiden toimi­joiden muodostama verkosto, joka tavoitteli yhteis­voimin pääsyä kansain­vä­li­sille markkinoille.

Pilotin kohde­maana oli Jordania. Syntynyt verkosto kehitti yhdessä uusia avauksia kuten suoma­laista ”showroomia” Jorda­niaan sekä teki yhteis­tar­jouksia kansain­vä­lisiin tarjous­kil­pai­luihin. Yhteis­työssä pyrittiin löytämään vähähii­li­syyttä edistäviä innovaa­tioita sekä ratkaisuja vesipulan, ympäristön saastu­misen sekä konfliktien runte­lemien alueiden kehittämiseen. 

Koulu­tus­vien­nille on raken­nettu innovaatioekosysteemi

Koulu­tus­vientiä on edistetty monissa eri konsor­tioissa ja hankkeissa. Koulu­tus­viennin innovaa­tio­eko­sys­teemin yhteinen raken­ta­minen Pohjois-Karja­lassa eteni kahden peräk­käisen EduPark -EAKR-hankkeen toimen­pi­teinä 2016–2020.

Yritysten, korkea­kou­lujen ja ammatil­lisen koulu­tuksen ekosys­teemi kehitettiin ulkopuo­lisen rahoi­tuksen avulla. EduPark-hankkeet toimivat monipuo­lisina yhteis­ke­hit­tä­misen alustoina. Pilot­tialue oli Latina­lainen Amerikka ja siellä erityi­sesti Chile, Peru ja Uruguay. Hankkeissa raken­nettiin osaamista, myynti­ka­navia ja tuotteita (ks-taulukko 1). 

Taulukko 1: EduPark hankkeiden tuotteet ja materi­aalit lyhyesti (Nivalainen et. al. 2021; Timonen 2021) 

Karelia 2030 -strate­giassa koulu­tus­viennin kehitys painottuu kansain­vä­lisen koulu­tuksen ja TKI-toiminnan syner­gioiden ja tavoit­teel­lisen yrity­syh­teistyön entistä vahvempaan raken­ta­miseen. Pohjois-Karjala tarvitsee uusia osaajia ja myös osaami­selle uusia markki­noita. Näissä onnis­tu­minen on yksi alueen elinvoiman vahvis­ta­misen avaintekijöistä. 

Kirjoit­tajat:
Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Helena Puhakka-Tarvainen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu