Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Lean Six Sigmalla yritysten apuna

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on vuosien varrella koulut­tanut merkit­tävän määrän Lean Six Sigma –kehit­tä­mis­osaajia Pohjois-Karjalaan.

Toiminnan paran­ta­miseen tähtäävät Lean Six Sigma -menetelmät ovat vakiin­nut­taneet paikkansa maail­malla tuotan­nol­li­sissa yrityk­sissä ja palve­lu­yri­tyk­sissä. Yritysten kiinnos­tuksen sekä Lean Six Sigma -osaamisen kasvu Suomessa on lisännyt kysyntää myös Pohjois-Karja­lassa. Tämä yrityk­sistä ja yhtei­söistä kuulunut signaali huomattiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa jo vuonna 2013.

– Leanistä kiinnos­tu­neita oli jo pieni joukko Karelias­sakin, ja näimme tässä selkeästi kehitet­tävän osaamis­teeman ja mahdol­li­suuden auttaa yrityksiä. Lähdimme tietoi­sesti kasvat­tamaan asian­tun­ti­joi­demme osaamista ja kehit­tämään omia tuotteita, kertoo palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö Harri Mikkonen.

Lean Six Sigma koostuu Leanistä ja Six Sigmasta. Lean on asiakas­läh­töinen proses­si­joh­ta­misen malli ja Six Sigma liittää siihen tilas­to­tie­teeseen perus­tuvat työkalut, joiden avulla proses­sissa synty­neitä virheitä pystytään mittaamaan. Lean Six Sigma paran­nus­pro­jek­teissa voidaan saavuttaa erinomaisia talou­del­lisia tuloksia.

Karelian Belt -koulu­tukset perus­tuvat Six Sigma ISO 13053-standardiin. Karelia on järjes­tänyt yhteis­työ­kump­pa­ninsa Quality Knowhow Karja­lainen Oyn kanssa Joensuussa myös Lean Six Sigma Black Belt -koulutusta.

Karelian kouluttaa valtakunnallisesti

Nykyään Karelian Lean Six Sigma -kehit­tä­mis­osaa­mi­sesta ollaan kiinnos­tu­neita ympäri Suomea. Osallis­tujia koulu­tuk­sissa on ollut noin 500, ja paran­ta­mis­pro­jekteja on tehty satoja. Lean Six Sigma -osaamista siirretään Kareliasta yrityksiin kaikkia mahdol­lisia jatkuvan oppimisen väyliä pitkin.

Karelia on jakanut Lean Six Sigma -opintoja tekno­lo­giao­saa­misen johta­misen YAMK -tutkin­to­kou­lu­tuksen ja kone- ja tuotan­to­tek­niikan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoon johtavan koulu­tukseen kuuluvina opintoina, avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina sekä tilaus­kou­lu­tuksina yrityk­sille ja yhteisöille.

Lean Six Sigman ensim­mäisen tason, Yellow Belt -koulu­tuksen, suorittaa nykyään avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vuosittain noin 80 opiske­lijaa. Koulutus on ollut tarjolla myös valta­kun­nal­li­sella Campus Online -tarjottimella. 

Koulutus keskittyy vahvasti oman työn kehit­tä­miseen, joka on kysyttyä osaamista työmark­ki­noilla. Karelia onkin sisäl­lyt­tänyt kyseisen koulu­tuksen osaksi järjes­tä­miään työvoimakoulutuksia.

Yritykset hankkivat vihreitä vöitä

Toinen taso, Green Belt -koulutus, toteu­tetaan työelä­mälle avoimena koulu­tuksena 1–2 kertaa vuodessa. Yritykset hankkivat Green Belt -koulu­tusta henki­lös­tölleen, kun haluavat integroida Lean Six Sigma -menetelmät yrityksen kehit­tä­misen toimintakulttuuriin.

Karelia on toteut­tanut myös Black Belt -koulu­tusta yhteis­työssä Quality KnowHow Karja­lainen Oyn kanssa.  Black Belt -tasoinen osaaminen haluttiin mahdol­listaa alueen yrityk­sille luonnol­linen jatkumona Karelian toteut­tamien Belt -koulu­tusten jälkeen.

Keväällä 2021 käynnistyi jo toinen Black Belt -toteutus. Lean Six Sigma menetelmien mukanaan tuoma kehit­tä­mis­osaa­minen luo alueen yrityksiin uutta osaamista, joka vahvistaa yritysten elinvoi­mai­suutta ja kilpai­lu­kykyä. Moni yritys on lähtenyt mukaan haettuaan koulu­tusta varten Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen TäsmäKoulutus-tukea.

Kareliassa viisi mustaa vyön suorittanutta

Kareliassa on panos­tettu Lean Six Sigma -menetelmien levit­tä­miseen ja jatkuvaan paran­ta­miseen. Nyt Karelian Lean-asian­tun­ti­ja­tii­missä toimii 6 aktii­vista jäsentä.

Lean Six Sigma on tullut osaksi myös Karelian laatu­työtä. Karelian henki­lö­kun­nassa on syksyllä 2021 viisi Black Beltin, noin 20 Green Beltin ja lukuisia Yellow Beltin suorittaneita.

Karelian Lean-asian­tun­ti­ja­tiimi:

  • Jyri Roihuvuo, lehtori, Lean Six Sigma -kouluttaja
  • Jarno Mertanen, lehtori, Lean Six Sigma -kouluttaja
  • Jari Uimonen, lehtori, Lean Six Sigma -kouluttaja
  • Jani Kangas, lehtori, Tilas­to­tiede ja Minitab -kouluttaja
  • Heli Makkonen, yliopettaja, Lean Six Sigma -kouluttaja
  • Petri Laitinen, lehtori, Lean Six Sigma ja ketterät menetelmät -kouluttaja

Lean Six Sigma -paran­nus­pro­jekteja Kareliassa tehdään vuosittain useita. Ne liittyvät myös järjes­tet­tyihin Green Belt -koulu­tuksiin, joissa Karelian henki­löstön jäseniä on aina mukana. 

Lisäksi Lean Six Sigma -menetelmiä hyödyn­netään strate­gi­sissa- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teissa ja useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Kirjoittaja:
Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu