Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Matkalla uuden­lai­seksi kansain­vä­li­seksi toimijaksi

Kansain­vä­lisen yhteistyön ja kumppa­nuuksien kehit­tä­minen on pitkä­jän­teistä ja tavoit­teel­lista työtä. Karelia 2030 -strate­gia­kauden koulu­tuksen kansain­vä­lis­tä­misen juuret ovat syvällä aiempien vuosien ja vuosi­kym­menten työssä, jota eri aloilla on viety monien asian­tun­ti­joiden voimin eteenpäin. 

Parhaim­millaan kumppa­nuudet ovat kehit­tyneet hanke-, koulutus- ja muuna yhteis­työnä syväl­li­siksi, vaikut­ta­viksi ja monipuo­li­siksi verkos­toiksi, joissa raken­netaan korkea­kou­lujen, yritysten ja alueiden yhteistä kestävää tulevai­suutta. Hyvä esimerkki tästä on vuoden 2020 lopulla käynnis­tynyt INVEST-hanke.

Sitä koordinoi yksi Karelian pitkä­ai­kai­sim­masta kansain­vä­li­sistä kumppa­neista, Slovakian University of Agriculture, jonka kanssa on tehty yhteis­työtä tehty 1990-luvun puoli­vä­listä asti. Taipa­leelle on mahtunut muun muassa yhteisen kolmen kuukauden mittaisen kansain­vä­lisen maaseudun kehit­tä­misen Eureka-moduulin kehit­tä­minen ja toteut­ta­minen yli 10 vuoden ajan (vuoteen 2011 saakka).

Yhteis­työtä on tehty myös esimer­kiksi EU-Kanada-ohjel­masta rahoi­te­tussa uusiu­tuvan energian osaamista edistä­neessä BioPower -hankkeessa (2013–2015) sekä Erasmus-ohjelman tieto­yh­teen­liit­tymät -ohjel­masta rahoi­te­tussa kestävää alueke­hit­tä­mistä ja yrittä­jyyttä edistä­neessä ERDI-hankkeessa (2016–2018).

Yhteistyö on vaatinut sitou­tu­mista, suunnit­telua, jousta­vuutta, avoimuutta, luotta­musta ja halua rakentaa yhteistä tulevai­suutta silloinkin, kun se ei ole ihan helppoa tai sujuvaa. 

INVEST on korkea­kou­lujen kehit­tä­misen lippulaiva

INVEST-hanke on rahoi­tettu Erasmus+:n Euroop­pa­laiset korkea­koulut -ohjel­masta. Kyseessä on korkea­kou­lujen kehit­tä­misen lippu­lai­vaoh­jelma, jolla halutaan saada aikaan pysyviä ja syvästi vaikut­tavia muutoksia korkea­kou­lujen raken­teisiin, toimin­ta­ta­poihin ja osaamiseen.

Mukana on viisi korkea­koulua Slova­kiasta, Belgiasta, Hollan­nista, Kreikasta ja Suomesta. Näiden viiden korkea­koulun yhteen­las­kettu opiske­li­ja­määrä on yli 45 000, alumnien määrä yli 100 000, tutki­mus­ryhmien yli 200 ja henki­lös­töäkin on lähes 3 000.

Strate­gia­kauden lopussa Karelia tulee olemaan aivan uuden­lainen kansain­vä­linen toimija ja kokoaan suurempi alueel­linen vaikuttaja.

Mukana olevien korkea­kou­lujen tavoit­teena on vahvistaa rooliaan niin kansain­vä­lisenä koulut­tajana kuin tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mi­ja­nakin. Hankkeen budjetti on 4,9 miljoonaa euroa, josta Karelian osuus on noin miljoona euroa. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka mutta tulokset tulevat olevaan pysyvä osa Karelian toimintaa. 

INVESTin ohella meneillään on paljon muuta kansain­vä­listä koulu­tuksen kehit­tä­mis­työtä. Työn alla ovat ikäosaa­misen kansain­vä­lisen maiste­rioh­jelman kehit­tä­minen, IT-opinto­polun raken­ta­minen, urhei­lu­yrit­tä­jyyden osaamisen ja valmen­nuksen työka­lujen kehit­tä­minen, uniter­veyden ja työhy­vin­voinnin yhteis­pelin edistä­minen koulu­tuk­sessa, henki­lös­tö­joh­ta­misen osaamisen kehit­tä­minen, digitaa­listen ohjaus­työ­ka­lujen haltuunotto ja vaikka mitä muuta.

Strate­gia­kauden lopussa Karelia tulee olemaan aivan uuden­lainen kansain­vä­linen toimija ja kokoaan suurempi alueel­linen vaikuttaja.

Kirjoit­tajat:
Liisa Timonen, kansain­vä­listen asioiden päällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu