Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Monella kärjellä kohti vähähii­li­syyden tavoitteita

Vuonna 2019 halli­tus­oh­jelmaan kirjattiin, että Suomi on vuoteen 2035 mennessä hiili­neut­raali ja ensim­mäinen fossii­li­vapaa hyvin­voin­tiyh­teis­kunta. Pohjois-Karjalan strate­giassa 2040 yhtenä kuudesta erityis­tee­masta on ilmas­to­kes­tävyys, vastuul­lisuus ja puhtaat ratkaisut. Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa olemme sitou­tuneet Joensuun ja Pohjois-Karjalan vähähii­li­syyden tavoitteisiin.

Karelian strategian painopiste ’Hiili­neut­raaleja ratkaisuja’ pureutuu vahvasti niin kierto­ta­louden ratkai­sujen vahvis­ta­miseen kuin uusiu­tu­mat­tomien luonnon­va­rojen korvaa­miseen biopoh­jai­silla tuotteilla. Raken­ta­mi­sessa meitä ohjaa puun käyttö raaka-aineena ja energia­te­hokkaat tekniset ratkaisut.

Hiili­neut­raalius sekä vähäpääs­töiset, energia­te­hokkaat ratkaisut näkyvät Kareliassa niin opetuk­sessa kuin tutkimus- ja kehitys­toi­min­nassa. Jokapäi­väisiä teemoja toimin­nas­samme ovat muun muassa ilmas­to­kestävä metsä­talous, luonnon­va­rojen kestävä käyttö ja puu- ja puupoh­jaisen materi­aalin hyödyn­tä­minen niin uudis- kuin korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa. Arkea ovat myös erilaiset tekniset ratkaisut, jotka tehos­tavat materi­aalin kierrä­tet­tä­vyyttä, energia­te­hok­kuutta ja uusio­käyttöä tuotteiden valmis­tuk­sesta niiden elinkaaren loppuun asti.

Pohjois-Karja­lassa on tehty hyvää työtä kohti hiili­neut­raa­liutta jo pitkään.  Karelia vahvistaa omalla osaami­sellaan maakun­tamme yritys­toi­mintaa, joka tuottaa lisää työpaikkoja, toimeen­tuloa ja palveluja alueellemme.

Hiili­neut­raalius ja päästöjen vähen­tä­minen on yhtä lailla jokaisen yksilön kuin yrityksen tai yhteisön asia. Esimer­kiksi me Kareliassa voimme tarjota konkreet­tista apua yrityk­sille muun muassa laatu- ympäris­tö­joh­ta­miseen liitty­vissä pohdin­noissa sekä opastaa hiili­ja­lan­jäljen ja elinkaa­ria­na­lyysien laskennan saloihin.

Jokapäi­väisiä teemoja toimin­nas­samme ovat muun muassa ilmas­to­kestävä metsä­talous, luonnon­va­rojen kestävä käyttö ja puu- ja puupoh­jaisen materi­aalin hyödyn­tä­minen niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

Maakun­nal­lisen vaikut­ta­vuuden lisäksi haluamme toimin­nal­lamme olla edistä­mässä toimi­joiden yhteis­työtä myös kansain­vä­li­sillä fooru­meilla. Kareliassa on paljon kokemusta ja osaamista kansain­vä­li­sestä verkosto- ja tutkimus- ja kehity­syh­teis­työstä. Karelia on mukana esimer­kiksi ESEIA-verkos­to­yh­teis­työssä (European Sustai­nable Energy Innovation Alliance), joka työsken­telee aktii­vi­sesti kestävän energian kehitys-, tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoiminnassa.

Kansain­vä­listä kehit­tä­mistä tapahtuu myös esimer­kiksi EUA INVEST (INnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance)-hankkeessa, joka on viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun yhteinen kehit­tä­mis­hanke. Yrittä­jyyttä ja elämän­laatua vahvasti huomioivan hankkeen teemoina ovat biotalous, ympäristö, energia, maaperä ja vesi.

Tämä artikkeli edustaa tekijän näkemyksiä ja tekijä vastaa sen sisäl­löstä ja tietojen oikeel­li­suu­desta. Euroopan komissio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tietojen käytöstä ja oikeellisuudesta.

Kirjoittaja:
Sanna Kasurinen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu