Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Monia­lainen yhteistyö tuo uusia hyvin­tointia tukevia ratkaisuja

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strate­ginen valinta ”Kestävää hyvin­vointia väljästi asutulle alueelle” vuosille 2020–2030 on looginen jatkumo pitkä­kes­toi­sesta kehit­tä­mis­työstä ja toimin­taym­pä­ris­tömme haasteiden tunnistamisesta.

Pohjois-Karjala ikääntyy nopeaan tahtiin. Ilmiötä kuvaamaan luotiin jo vuonna 2009 uusi käsite – ikäosaa­minen. Ikäosaa­misen kehitys­kaari kiteyttää ammat­ti­kor­kea­koulun TKI-toiminnan parhaim­millaan – se on työelä­mä­läh­töistä, monia­laista, kansain­vä­listä ja sillä on vahva linkki koulu­tus­teh­tävään. Nyt tavoit­teemme on perustaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun KAFS-osaami­syh­teisö (Karelia Centre for Age-friendly Society).

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen verkostot ja yhteistyö ovat keskei­sessä asemassa pitkä­kes­toi­sessa kehit­tä­mis­työssä. Tämä näyttäytyy merkit­tävänä Karelian maaseudun kehit­tä­miseen keskit­ty­vässä TKI-toimin­nassa. Karelia on tuomassa uusia näkökulmia maaseudun kehit­tä­miseen, vahvis­ta­massa yhtei­sö­läh­töistä yritys­toi­mintaa ja tukemassa yrittäjien vertais­ver­kostoja. Korona­pan­demia on entisestään koros­tanut vertaistuen ja uusien liike­toi­min­ta­mallien merkitystä.

Tällä vuosi­kym­me­nellä korostuu monia­lainen yhteistyö ja uuden oppiminen haasteiden kääntä­mi­sessä mahdollisuuksiksi.

Vakiin­tuneet kumppa­nuudet ja yhteis­työ­ver­kostot ovat hyvin tärkeitä myös Venäjä-yhteis­työssä, jossa jopa henki­lö­koh­taiset ihmis­suhteet voivat olla merkit­täviä. Tämä alleviivaa kehit­tä­mistyön pitkä­jän­tei­syyden vaati­musta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Venäjä-yhteistyö on painot­tunut alueel­li­sesti Petroskoin ja Pietarin alueille, ja se on näkynyt myös koulu­tusyh­teis­työnä kuten inten­sii­vi­kurs­seina ja opinto­mat­koina. Vaikka kansain­vä­linen yhteistyö on kärsinyt pandemian aiheut­ta­masta tilan­teesta, on kehit­tä­mis­työtä kyetty jatkamaan – jopa matkailua kehit­tä­vissä hankkeissa, mikä on tärkeää etenkin maaseudun yrityksille.

Miten varmis­tetaan tasalaa­tuiset sosiaali- ja terveys­pal­velut kaikkialla Suomessa? Se lienee tämän vuosi­kym­menen tärkeimpiä yhteis­kun­nal­lisia kysymyksiä. Karelialla on paljon annet­tavaa ratkai­sujen löyty­mi­sessä. Tarvitaan uusia toimin­ta­malleja ja osaamista, tekno­lo­gisia ratkaisuja, työhy­vin­voinnin kehit­tä­mistä ja keinoja työurien jatka­mi­seksi sekä työ- ja koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa. Mikään näistä ei yksin riitä – tällä vuosi­kym­me­nellä korostuu monia­lainen yhteistyö ja uuden oppiminen haasteiden kääntä­mi­sessä mahdollisuuksiksi.

Kirjoittaja:
Tuomas Lappa­lainen, koulutuspäällikkö