Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Oma osaamisen sanoit­ta­minen voi olla työlästä

Polvi­jär­ve­läi­selle Minna Laaso­selle Work Smartin tapa toimia tuli tutuksi keväällä 2021 projek­tio­saa­ja­val­men­nuk­sessa. Laasonen lähti mukaan avoimin mielin ilman täsmäl­listä tavoi­tetta, sillä hänellä ei ollut selkeää ajatusta tulevista työuran askeleistaan ja oma osaaminen vaati kartoittamista. 

Minna Laasosen mielestä oman elämän varrella kertyneen osaamisen selvit­tä­minen ja sanoit­ta­minen oli uuvut­tavaa mutta palkitsevaa.

– Työpa­joista oli todella paljon hyötyä. Mitä huolel­li­semmin tehtäviä teki, sitä paremmin oma tilanne selkiytyi. Harmitti eniten, että jouduimme käymään työpajoja kiireellä läpi. Kun ajattelee niitä harjoi­tus­teh­täviä, joita teimme, olivat kaikki Work Smart -päivät todella rankkoja päiviä.

Omien vahvuuksien ja voima­va­rojen selvit­tä­miseen vastaukset löytyvät parhaiten ihmiseltä itseltään, joten Work Smartissa osallis­tujat joutuvat käymään läpi työlään ajatustyön tehtäviin tarjot­tujen työka­lujen avulla. 

Minna Laasonen kokee, että Work Smartin kautta hän on paran­tanut työnha­kuaan erityi­sesti kahdella konkreet­ti­sella keinolla. Video-CV ja hissipuhe ovat hänelle nyt työkaluja, jotka auttavat työnhaussa. 

– Ennen olisin jättänyt hakematta kiinnos­ta­vaakin työtä, jos hakuil­moi­tuk­sessa olisi mainittu video-CV, Laasonen sanoo.

Hissi­pu­hetta harjoi­teltiin myös yritysten tapaa­mista varten, sillä kolman­nessa Work Smartin työpa­jassa paikalla oli projek­tio­saa­ja­val­men­net­tavien kutsumana kuusi työnantajaa.

– Omasta itsestä kerto­minen helpottui paljon, kun olimme valmis­telleet etukäteen hissi­pu­heita, Minna Laasonen jatkaa.

Kirjoittaja:
Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu