Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Osaamisen tuotteis­ta­mi­selle on tarvetta eri vaiheissa uraa

Älykkäästi töihin. Se on asenne, jolla Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu valmentaa tulevai­suuden ammat­ti­laisia työuralle sekä tutkin­noissa että palve­lu­lii­ke­toi­minnan kautta esimer­kiksi työvoimakoulutuksena.

Raken­nus­tek­niikan lehtori ja opinto-ohjaaja Janne Väätäinen kertoo, että Kareliassa ohjataan Work Smart -uraoh­jaus­mal­lilla syste­maat­ti­sesti osaajia koulu­tuk­sista työelämäverkostoihin. 

– Ainakin täällä Wärtsilän kampuk­sella menetelmä on laajasti käytössä. Tänä vuonna on pidetty verkos­toi­tu­mis­ta­paa­misia etänä monessa koulu­tuk­sessa. Kokemukset ovat olleet hyviä opiske­li­joiden, opettajien ja työelämän edustajien mielestä, Väätäinen sanoo.

Work Smart osaksi Karelian palveluita

Karelian työelä­mä­päivä on nimetty Work Smart -ura- ja rekry­ta­pah­tu­maksi. Se toteutuu 1–2 kertaa vuodessa. Työelä­mä­päi­vässä opiske­lijat kohtaavat yritysten edustajia.

Toimin­ta­malli on myös osaksi Karelian tarjoamia palve­luita. Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naat­torin Anne Prepulan mukaan Kareliassa on haluttu panostaa työvoi­ma­kou­lu­tuksien tarjontaan, sillä useissa tarjous­pyyn­nöissä, joihin Karelia vastaa, oli odotuksia uraohjauksesta.

– Work Smartissa oli kehitetty käytäntöjä ja toimin­ta­tapoja, ja siinä oli myös tehty koulu­tukseen liittyvää pilotointia. Siksi näimme, että Work Smart -menetelmä on valmis ratkaisu. Osaamisen tunnis­ta­mi­selle ja tuotteis­ta­mi­selle eli ”Who know that you know what you know” -ajatte­lulle on tarvetta hyvin monen­lai­sissa työuravaiheisissa.

Viime vuosina uraoh­jausta on kyetty räätä­löimään eri kohde­ryh­mille onnis­tu­neesti, ja urasuun­nit­telua on sisäl­ly­tetty moniin palve­lu­lii­ke­toi­minnan koulutuksiin.

Karelian palve­lu­lii­ke­toi­min­nalle on tärkeää, että tarjon­nassa olevat palvelut ovat monis­tet­ta­vissa ja että ne sovel­tuvat palve­lu­tuot­teiksi. Viime vuosina uraoh­jausta on kyetty räätä­löimään eri kohde­ryh­mille onnis­tu­neesti, ja urasuun­nit­telua on sisäl­ly­tetty moniin palve­lu­lii­ke­toi­minnan koulu­tuksiin. Palvelun hankki­neilta on tullut paljon kiitoksia hyvästä toimintatavasta.

– Olemme esimer­kiksi toteut­taneet kolmesti projek­tio­saa­ja­val­men­nuksen ja ainakin kuudesti Älykkäästi työuralle -valmen­nuksen, Lähitu­le­vai­suu­dessa tulee olemaan useampia toteu­tus­kertoja Tulevai­suuden Työn Osaaja -valmen­nuk­sessa. Lisäksi yksit­täisiä toteu­tuksia on ollut muun muassa Siun soten ja Business Joensuun kanssa, Prepula sanoo.

Kirjoit­tajat:
Marja-Liisa Ruotsa­lainen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Niina Pennanen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu