Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Pandemia hidastaa mutta ei lopeta matkailun kehittämistä

Yhteinen kehit­tä­minen rajanaa­purin kanssa kannattaa, sillä matkai­lussa on odotet­ta­vissa turval­li­sempia aikoja. Kehitys­työssä Karelia on jatkos­sakin mukana hankkeissa, joissa haetaan menes­ty­misen eväitä eriko­koi­sille yrityk­sille ympäri Pohjois-Karjalaa.

Karelia on osallis­tunut useisiin itärajan ylittävää matkailua tukeviin hankkeisiin yhdessä venäläisten kumppa­nei­densa kanssa. Yksi tuoreim­mista päätty­neistä on Kalitka – the development of cross-border gastro­nomic tourism -hanke vuosina 2018–2021.

Sen tavoit­teena oli edistää karja­laiseen ruoka­kult­tuuriin perus­tuvaa matkailua. Yhteinen ruoka­pe­rinne on kehit­tynyt Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan alueilla pitkään ennen nykyisten valtio­ra­jojen asettu­mista, minkä vuoksi ruoka oli luonnol­linen syy tehdä asioita yhdessä.

Matkailun kehit­tä­misen näkökul­masta myös ruoalla on väliä. Noin 80 prosenttia matkai­li­joista sanoo ruoka­kult­tuurin vaikut­tavan matka­kohteen valintaan ja ruoka­kult­tuurin merkitys vain kasvaa, mitä nuorem­masta matkai­li­ja­su­ku­pol­vesta on kyse, kertoo Business Finland.

Apua myös markkinointiin

Kalitka-hanke sai rahoi­tuksen Karelia CBC -ohjelman toimin­ta­lin­jassa, joka pyrkii lisäämään yritysten yhteis­työtä sekä liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia. Hankkeen arjessa tämä on yrityk­sille annet­tavaa osaamista valmistaa karja­laista ruokaa monipuo­li­semmin, hyödyntää kulttuuria markki­noin­nissa sekä yhden­mu­kaistaa ruoka­mat­kai­lu­pal­ve­luita rajan molemmin puolin. Lisäksi hankkeen toimen­piteet tekevät karja­laista ruoka­kult­tuuria sekä ruoan äärellä toimivia yrityksiä paremmin tunnetuksi.

Tarmo Wasenius neuvoo leivonnassa Sortvalassa kesällä 2019.
Tarmo Wasenius neuvoo paikal­lisia leipojia Sortva­lassa kesällä 2019.

Hankkeita suunni­tel­taessa pohditaan mahdol­lisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa hankkeen toteut­ta­miseen. Näin tehtiin myös Kalit­kassa, mutta riskinä ei ajateltu globaalia, rajat sulkevaa pandemiaa. Hyvä tekemisen meininki hidastui rajoi­tusten myötä.

Yritysten pitäminen hengissä haukkasi yrittäjien aikaa osallistua esimer­kiksi koulu­tuksiin, eikä etäyh­tey­dellä saavuteta venäläisten arvos­tamaa aitoa läsnäoloa.

Pysäyt­tä­vimmän alun jälkeen suoma­lai­sille yrityk­sille suunnatut työpajat toteu­tettiin etänä, kun venäläiset kumppanit järjes­tivät tilai­suuksia enemmän lähitoteutuksina.

Ajatus kauemmas nykyhetkestä

Pahim­mankin korona­ku­ri­muksen aikana asioita tehtiin palve­lemaan sitä, kun matkailu on turvallisempaa.

Hankkeessa suunni­teltiin ruoka­mat­kai­lu­reittejä, jotka opastavat omatoi­mi­mat­kai­li­joita karja­laisen ruoan äärelle. Pietarin ja Petroskoin puoli­mat­kassa sijait­sevaan Mäkriän kylään kunnos­tettiin kylätalon uusi keittiö, jossa matkai­li­joille valmistuu paikal­lista syötävää.

Lisäksi julkaistiin resep­ti­kirja tekemään karja­laista ruokaa tutuksi myös kotikeittiöissä.

Kalitka-hanke päättyi helmi­kuussa 2021, mutta Karelian Venäjä-hankeet jatkuvat.

Karelian Wellness -hanke tukee hyvin­voin­tialan yrityksiä kehit­tämään uusia tuotteita ja palve­luita erityi­sesti matkailun näkökul­masta. Tavoit­teena on myös selvittää, mitkä ovat erot ja yhtäläi­syydet hyvin­voin­ti­pal­ve­luissa ja niitä käyttä­vissä asiak­kaissa rajan molemmin puolin.

Tämä toivot­ta­vasti helpottaa suunnit­te­lemaan oikean­laisia palve­luita naapu­ri­maasta saapu­ville asiak­kaille, koska matkailu tulee jatkumaan rajojen aukea­misen myötä. Jatkoa on luvassa myös Kareliassa tehtä­välle Venäjä-yhteis­työlle, koska naapurin kanssa on parempi tehdä asioita yhdessä, kuin olla tekemättä.

Kirjoit­tajat:
Paavo Raappana, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu