Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Pedago­giikka tärkeä osana oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMOssa

Karelian hyvin­vointiin liittyvät oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristöt Fysio­tikka ja Voimala yhdis­tyivät vuoden 2021 alussa yhteen TARMO-nimen alle. Yhdis­ty­minen entistä useamman alan yhtei­seksi oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ris­töksi on mahdol­lis­tanut monipuo­li­semman asiak­kaiden ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa toimimisen.

Tikka­rinteen kampuk­selle keski­tetyt TARMOn oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristöt ovat olleet jo vuosia Karelian hyvin­voinnin ja terveyden kehit­tä­misen fyysinen tukikohta opiske­li­jayh­teisön toiminnalle. 

Liikkeelle lähdettiin ikäosaa­misen kehit­tä­mi­sestä, ja toiminta laajeni vähitellen lapsiin ja työikäisiin. Niissä opiske­lijat ovat saaneet oppia opiske­li­jayh­tei­sössä, jossa tärkeänä osana on yhtei­sop­pi­minen. Opiske­lijat ovat tehneet moniam­ma­til­li­sesti tiimi­työtä ja projek­ti­luon­toi­sesta työtä harjoi­tellen todel­li­sissa tilan­teissa yhteis­työ­kump­panien kanssa.

Oleel­lisen tärkeää moniam­ma­til­li­sessa oppimi­syh­tei­sössä on se, että opiske­lijat oppivat työsken­te­lemään moniam­ma­til­li­sesti ja tunnis­tavat toisen ammat­ti­hen­kilön osaamisen ja asiantuntijuuden. 

Sosiaali- ja tervey­salla eri ammat­ti­kun­nissa on erilaisia toimin­ta­kult­tuu­reita, joten yhteistyön onnis­tu­mi­seksi on tärkeää, että opiske­lijat tunnis­tavat eroavai­suudet. Lisäksi yhteisen kielen ja käsit­teiden löytä­minen on osa dialo­gista keskustelukulttuuria.

Vastuu lisää opiske­li­joiden työelämävalmiutta

TARMOssa mahdol­listuu pedago­gi­sesti kokemuk­sel­lista oppimista tukeva ympäristö.

Opiske­li­jayh­tei­sössä opiske­li­joiden osaaminen tulee esiin tiimi­työs­ken­telyn ja itsenäisen päätök­senteon kautta työelä­mästä saatujen tehtävien avulla. Oppiminen tapahtuu sosiaa­lisen vuoro­vai­ku­tuksen kautta. Ohjaajien ja opettajien rooli on valmentava, ja opiskelija on aktii­vinen toimija.

Osaamisen kehit­tä­mi­sellä vahvis­tetaan opiske­li­joiden työelä­mä­val­miuksia ja itsenäistä päätök­sen­te­ko­val­miutta. Tiimi­työs­ken­te­lyllä voidaan vahvistaa opiske­li­joiden arjen innova­tii­vista toimintaa yhteis­työssä kumppa­neiden kanssa. Tämä mahdol­listaa työn kehit­tä­mi­sessä uusia arjen innovaatioita.

Opiske­li­joilta saadun palautteen mukaan TARMOssa annetaan vastuuta opiske­li­jalle työn tekemisessä.

TARMOssa yhdis­tyvät Fysio­tikan ja Voimalan oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristöt. Voimalaa alettiin luomaan vuonna 2011. Se raken­nettiin moniam­ma­til­li­seksi hyvin­voinnin vahvis­ta­jaksi, jonka toiminta on perus­tunut aina aktii­visiin opiske­li­joihin, käyttä­jä­läh­töi­syyteen ja toiminnan kehit­tä­miseen yhdessä kumppa­neiden kanssa. Fysio­ti­kassa hyvin­voinnin edistä­minen, sen tutki­minen ja kokei­le­minen on keskit­tynyt toimin­ta­kyvyn tukemiseen.

Yhdis­ty­minen koettiin oikeana ratkaisuna, kun Kareliassa haluttiin mahdol­listaa entistä monipuo­li­sempi terveyttä edistä­minen yksilö- ja ryhmä­asiak­kaiden kanssa toimimisessa. 

Karelian tarjoamien hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden määrä kasvoi ja opetukseen liittyvä ohjaus tehostui. Samalla avattiin opiske­li­joille lisää mahdol­li­suuksia harjoit­te­lu­paik­koihin. Myös hyvin­vointiin liittyviin projek­teihin osallis­tu­minen muuttui helpommaksi.

Toimintaa paljon oppilai­toksen ulkopuolella

TARMOn toiminta sisältää moniam­ma­til­li­sesti toteu­tettua kuntou­tu­mista ja yksilöl­listä ohjausta terveyteen ja hyvin­vointiin liitty­vissä asioissa. Toiminta voi sisältää yksilö­ta­paa­misia Tikka­rinteen tiloissa, kotikäyntejä, palve­lu­kes­kusyh­teis­työtä, ryhmä­toi­mintaa ja työsken­telyä yhteis­työ­kump­pa­neiden tiloissa. 

Toimintaan osallis­tuvat opiske­lijat suunnit­te­levat ja toteut­tavat erilaisia hyvin­voin­ti­pal­ve­luita ja projekteja moniammatillisesti.

Isona apuna toimin­nassa ovat Karelian nykyai­kainen toimin­ta­ky­ky­la­bo­ra­torio, etäkun­tou­tus­tek­no­logia ja digitaa­liset oppimi­sym­pä­ristöt. Toimin­ta­ky­ky­la­bo­ra­to­riossa on välineistöä, joita ei ole vielä työelämän ammat­ti­laisten käytössä. Tämän takia on tärkeää jalkauttaa toimintoja myös oppilai­toksen ulkopuolelle.

Sosiaali- ja tervey­salla eri ammat­ti­kun­nissa on erilaisia toimin­ta­kult­tuu­reita, joten yhteistyön onnis­tu­mi­seksi on tärkeää, että opiske­lijat tunnis­tavat eroavaisuudet.

Iso osa näkyvästä toimin­nasta tapahtuu asiak­kaiden välit­tö­mässä lähei­syy­dessä, mutta TARMOssa tehdään myös kehit­tä­mis­työtä, jonka avulla paran­netaan ja tuotetaan uusia palve­luita, jotka päätyvät opiske­li­joiden mukana työelämään. Kehit­tä­mis­työhön ovat vaikut­taneet aikai­sempina vuosina merkit­tä­västi lukuisat hankkeet, joihin on osallis­tunut lukuisia opiske­li­joita sekä Voimalan että Fysio­tikan kautta.

Hyvin­voinnin oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ris­tössä työsken­telee yleensä toisen tai kolmannen vuoden fysio­te­rapian, hoitotyön ja sosiaa­lialan opiske­li­joita ammat­ti­laisten ohjauksessa. 

Opiske­lijat paran­tavat ammatil­lista osaamistaan, mutta myös lukuisat työelä­mässä tarvit­tavat taidot, kuten johta­mis­taidot, organi­soin­ti­taidot, tiimi­työs­kentely, viestintä, kumppa­neiden kanssa toimi­minen, vastuun ottaminen ja jakaminen sekä esiin­ty­mis­taidot kehittyvät.

TARMOn turvin opiske­li­joiden oma osaaminen asettuu näin ollen paremmin työelämän tarpeisiin.

Välineet ja opiske­lijat hyödyksi koko lähiseudulle

Asiakas­läh­töisen TARMOn toiminta perustuu siis opiske­li­jayh­tei­söihin, moniam­ma­til­li­suuteen ja yhteistyökumppanuuksiin.

Erilaa­juiset yhteis­työ­kump­pa­nuudet ovat syntyneet paikal­listen järjes­töjen, sotepal­ve­luiden tuottajien, kuntien, hankkeiden ja yritysten kanssa. Kumppa­nuuksien tavoit­teena on, että yhteis­työ­kump­panit edistyvät omissa pyrki­myk­sissään ja opiske­lijat saavut­tavat oppimistavoitteensa.

Keväällä 2021 TARMOlla oli 31 aktii­vista kumppania. Jotkut kumppanit ohjaavat asiak­kaita TARMOn yksilö­asiak­kaaksi, jotkut ovat puolestaan kumppanina yksit­täisen tapah­tuman järjes­tä­mi­sessä. Joidenkin kanssa yhteistyö on viikoit­taista ja hyvinkin tiivistä. Kumppa­neista valtaosa on kolmannen sektorin toimi­joita eli yhdis­tyksiä ja vajaa kolmannes on julkisen sektorin toimi­joita. Mukana on myös yksit­täisiä yrityskumppaneita.

TARMOn toiminnan kautta Karelia voi mahdol­listaa välineis­töjen ja opiske­li­joi­densa asian­tun­te­muksen käytön laajemmin koko Pohjois-Karjalan väestöä palve­levana ja hyödyn­tävänä toimintana.

TARMOssa opiskelee lukuvuoden aikana noin 600 opiske­lijaa, ja heille kertyy noin 18 000 työtuntia. Se on yhteensä noin 2 250 työpäivää. On järkevää hyödyntää toiminta pohjois­kar­ja­laisten hyvin­voinnin tukemiseen ja kehit­tä­miseen yhteis­työssä työelämän kanssa.

Kirjoit­tajat:
Anna-Riitta Mikkonen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu