Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Puura­ken­ta­misen kasvu tukee koko puutuot­teiden toimialaa

Euroopan Unionin tasolla luonnon­va­rojen kestävää käyttöä pyritään lisäämään, jotta voidaan vastata ilmas­ton­muu­toksen luomiin haasteisiin. Biotalous onkin noussut yhdeksi EU:n strate­gi­sista kulmakivistä.

Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnan näkökul­masta kestä­västi hoide­tuista metsistä saatu puuma­te­riaali ja siitä saatavat moninaiset tuotteet vastaavat tähän tarpeeseen.

Perin­teinen mekaa­ninen puunja­lostus on biota­louden moottori, jonka avulla puuraaka-aine saadaan kiertoon metsistä. Sahata­varan tuotan­nosta käytetään noin neljä viidesosaa raken­ta­miseen, joko suoraan tai välil­li­sesti jalos­ta­misen kautta.

Ympäris­tö­mi­nis­teriö asetti syksyllä 2020 tavoitteet puura­ken­ta­misen kasvulle Suomessa. Tavoit­teena on, että vuonna 2022 kaikesta julki­sesta raken­ta­mi­sesta puura­ken­ta­misen osuus on 22 % ja vuonna 2025 45% myönne­tyistä raken­nus­lu­vista. Vuonna 2019 puura­ken­ta­misen osuus vuonna oli 15%. Puura­ken­ta­misen kasvu onkin vahvasti sidok­sissa puutuo­te­toi­mialan yritysten kehit­ty­miseen ja siksi alaan liittyvän kehityksen tukeminen on elintärkeää.

Kirjoit­tajat:
Mikko Matveinen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Ville Mertanen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Timo Pakarinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu