Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Sairaan­hoi­to­kou­lu­tuk­sessa paran­netaan hoitotyön digitaa­lista valmiutta

Elämme tieto- ja viestin­tä­tek­niikan sekä tekno­lo­gisen kehityksen, digita­li­saation, murro­saikaa. Sairaan­hoi­to­kou­lu­tuk­sessa tämä tarkoittaa sitä, että sen on vastattava digita­li­saation mukanaan tuomiin haasteisiin, kuten hoitotyön opiske­li­joiden ja asiak­kaiden digitaa­listen valmiuksien edistämiseen.

Tervey­den­huoltoon tarvitaan uusia älykkäämpiä ja kustan­nus­te­hok­kaampia toimin­ta­tapoja, joilla pystytään muiden muassa tarjoamaan hoitoja etänä verkossa keskit­ty­mällä enemmän ennal­taeh­käisyyn ja varhaiseen havait­se­miseen hoidon toteut­ta­misen ohella.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tutkittu, kokeiltu ja otettu käyttöön verkon yli hyödyn­net­täviä digitaa­lisia palve­luita, jotka täyden­tävät ja monipuo­lis­tavat tervey­den­huollon palveluja toimien lisänä ammat­ti­laisten kasvokkain tapah­tuvien asiakas­käyntien ohella.

Pääta­voit­teena hankkeessa oli kehittää malli, jolla opiske­lijat, hoitajat ja laajem­minkin sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­laiset oppivat käyttämään valmen­tavaa työotetta digitaa­li­sessa muuttu­vassa toimintaympäristössä.

Verkko­vä­lit­teinen asiakkaan valmennus on lisään­tynyt. Se on digitaa­li­sessa toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tuvaa uuden­laista toimin­ta­tapaa potilaan ohjaukseen hoito­työssä. Se on myös asiakkaan tarpeista lähtevää digitaa­lista palvelua, joka saavuttaa yhä lisään­ty­vässä määrin itse kunkin meistä arkisessa elämässämme.

Siinä tervey­den­huollon ammat­ti­lainen tai asiakas ottaa yhteyttä puheli­mellaan, table­tillaan tai tieto­ko­neellaan etukäteen sovittuna ajankohtana. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä tarpeensa mukaan. Tulevai­suu­dessa etähoi­to­val­mennus monipuo­listuu ja siihen tarvitaan uuden­laista osaamista niin asiak­kailta kuin tervey­den­huollon henki­lö­kun­nalta. Hoito­työssä etähoi­dossa siirrytään asiakkaan ohjauk­sesta valmen­tavaan työotteeseen.

Valmentava työote digitaa­li­sessa ympäristössä

Edellä mainittuun digita­li­saation haasteeseen on osaltaan vastannut kansain­vä­linen Learning ICT Supported Self-management of Patiens– eli DigiNurse- hanke. Se toteu­tettiin hieman yli kolmi­vuo­tisena Erasmus Plus -hankkeena vuosina 2017–2020. Hankkeeseen osallis­tuivat korkea­koulut Belgiasta, Portu­ga­lista ja Slove­niasta sekä suoma­lais­kump­pa­neina Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu, joka myös hallinnoin hanketta.

Pääta­voit­teena hankkeessa oli kehittää malli, jolla opiske­lijat, hoitajat ja laajem­minkin sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­laiset oppivat käyttämään valmen­tavaa työotetta digitaa­li­sessa muuttu­vassa toimintaympäristössä.

Malli keskittyi erityi­sesti kroonisia sairauksia sairas­tavien asiak­kaiden itsehoi­to­val­miuksien lisää­miseen. Samalla malli soveltuu käytet­tä­väksi myös laajem­minkin asiakkaan verkko­vä­lit­teiseen etäval­men­nukseen. DigiNur­sessa luotuun malliin voi tutustua tarkemmin vuonna 2021 julkais­tussa verkko­kir­jassa.

Asiakkaan tarpeet ja voima­varat huomioitava

DigiNurse-mallissa korostuu asiakkaan tai potilaan valmen­ta­minen omanhoitoon pitkit­ty­neessä sairau­dessaan ja haasta­vassa elämäntilanteessaan.

Valmen­ta­minen on muutakin kuin perin­teistä asiakkaan ohjausta. Siinä on keskeistä ammat­ti­laisen asettu­mi­sesta tasa-arvoi­seksi kumppa­niksi asiakkaan kanssa, jolloin valmentaja kuulee asiakasta tarkasti hänen maail­mastaan käsin. Valmen­nettava asiakas tietää itse parhaiten, mitä hän itse tarvitsee ja mihin hän haluaa sairau­teensa liitty­vässä muutos­pro­sessia ryhtyä sekä millaiset ovat hänen henki­lö­koh­taiset voimavaransa.

Diginurse-hankkeessa saatiin hedel­mäl­lisiä tuloksia. Mallista syntyi hyväksi havaittuja valmen­nus­malleja kuten GROW-malli, motivoiva haastattelu ja 5A-malli. Mallien avulla asiakas on valmen­nuk­sessa keskiössä ja ne sovel­tuvat hyvin asiakas- ja potilastyön valmennuksiin.

Aiemmin maini­tusta verkko­kir­jasta löytyvät tarkemmat tiedot valmen­nuk­sista ja kuinka niitä voidaan hyödyntää seikka­pe­räi­sesti verkko­vä­lit­tei­sessä valmennustyössä.

Kirjoittaja:
Pirjo Vesa, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu