Categories
Pulssi Älykästä tuotantoa

Tekniikan labora­toriot myös yritysten tuote­ke­hi­tyksen apuna

Wärtsilän kampuk­sella vierailee vuosittain lukuisia yrityksiä ja yhtei­söitä hyödyn­tä­mässä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tekniikan alojen labora­to­rioita. Ympäristöjä päivi­tetään säännöl­li­sesti, mikä edistää niissä tehtävää koulu­tusta ja tutkimusta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun labora­to­rio­ym­pä­ristöt mahdol­lis­tavat raken­ta­miseen ja talotek­niikan järjes­telmiin liittyvän monipuo­lisen mittaus- ja testaus­toi­minnan. Sen lisäksi, että labora­to­rio­ym­pä­ristöjä hyödyn­netään opetuk­sessa-, tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa on niiden palvelut tarjolla myös yrityk­sille ja muille tahoille, jotka pääsevät kehit­tämään tuotteita ja toimintoja matalalla kynnyk­sellä inves­toi­matta heti laboratorioihin.

Raken­nus­tek­niikan ja talotek­niikan labora­to­rioiden lisäksi Kareliasta valmis­tuvat tulevat insinöörit pääsevät hyödyn­tämään aloillaan konetek­niikan sekä energia- ja ympäris­tö­tek­niikan laboratorioympäristöjä.

Kustan­nus­te­ho­kasta testausta ilman yrityksen omaa testiympäristöä

Wärtsilän kampuksen raken­nus­la­bo­ra­to­riossa on mahdol­lista tehdä muun muassa betoniin ja akustiikkaan liittyviä testejä ja mittauksia. Palve­luita käyttävät julkiset ja yksityiset toimijat, kuten yritykset ja yhteisöt. Palve­luiden hyödyn­tä­minen on vaikkapa paikal­li­sille yrityk­sille kustan­nus­te­hokas tapa kehittää tuotteita ja palve­luitaan ilman oman testiym­pä­ristön rakentamista.

Raken­nus­la­bo­ra­torio on FINAS-akkre­di­toin­ti­pal­velun akkre­di­toima testaus­la­bo­ra­torio. Akkre­di­tointi on merkit­tävää, koska sen turvin Karelia osoittaa akkre­di­toi­tujen testien raporttien tulosten täyttävän korkeat laatu­vaa­ti­mukset ja puolueettomuuden.

Palve­luiden hyödyn­tä­minen on vaikkapa paikal­li­sille yrityk­sille kustan­nus­te­hokas tapa kehittää tuotteita ja palve­luitaan ilman oman testiym­pä­ristön rakentamista.

Tällä hetkellä raken­nus­la­bo­ra­torion akkre­di­toi­duissa betonin­tes­taus­pal­ve­luissa voidaan testata betoni­koe­kap­pa­leiden puris­tus­lu­juutta, kovet­tuneen betonin tiheyttä ja paineel­lisen veden tunkeu­ma­sy­vyyttä. Keväällä 2021 käynnistyi akustiik­ka­mit­tausten akkre­di­tointi, jonka odotetaan tulevan voimaan vuoden 2021 syksyllä.

Erilaisten betonin­tes­tausten lisäksi rakennus- ja talotek­niikan tutkimus- ja testaus­la­bo­ra­toriot mahdol­lis­tavat monia muitakin raken­nus­ma­te­ri­aa­leihin ja raken­ne­rat­kai­suihin liittyviä testauspalveluita.

Kone testaa betonilohkareiden kestävyyttä

Koekap­pa­leiden valmis­ta­mista ja materiaalitestejä

Puura­ken­ta­misen labora­torio on tarkoi­tettu puura­ken­ne­tek­niikkaan ja puutuot­teisiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön toteut­ta­miseen. Se mahdol­listaa monipuo­lisen opetus-, tutkimus- ja kehitys- ja sekä palve­lu­toi­minnan toteut­ta­misen osana raken­nus­tek­niikan koulu­tus­vas­tuu­alueen toimintaa.

Labora­torio tarjoaa puitteet koekap­pa­leiden valmis­tukseen, puura­ken­teiden ja -materi­aalien lujuus­tek­nisen testaa­misen sekä raken­teiden raken­nus­fy­si­kaa­liseen testaukseen lämpö­tilan, kosteuden ja akustiikan osalta.

Lisäksi monipuo­linen mittaus­ka­lusto mahdol­listaa erityyp­pisten raken­ne­tek­nisten ja raken­nus­fy­si­kaa­listen mittausten suorit­ta­misen kenttäolosuhteissa.

Mitat­tavia asioita voivat olla esimer­kiksi raken­teiden muodon­muu­tokset, kuten painumat, raken­nusten äänene­ris­tävyys tai lämpötila ja kosteus eri rakennekerroksissa.

Kiinteis­töihin kiinni ohjelmistoilla

Talotek­niikan labora­torion toiminta tapahtuu pitkälti ruudun äärellä, sillä digita­li­saatio on tullut osaksi kiinteis­töjen elinkaarta, kun suunnittelu on siirtynyt piirus­tus­pöy­dältä CAD-sovel­lukseen päättyen energian kulutuksen simuloin­teihin ja materi­aalien uusio­käytön mallintamiseen.

Kareliassa kiinteistön elinkaarta tutkit­taessa käytetään useita eri ohjel­mistoja ja järjes­telmiä tiedon tuotta­miseen, kerää­miseen, simulointiin, visua­li­sointiin ja analy­sointiin. Digita­li­saatio-osaamista on kasva­tettu esimer­kiksi Raken­ta­misen digita­li­saatio -hankkeessa, jossa tuotiin yhteen kymmeniä ICT-, rakennus- ja kiinteis­töalan yrityksiä ja muita organi­saa­tioita. Hankkeessa saatiin synny­tettyä käyttä­jä­läh­töisiä käyttö­tapoja digitaa­li­sille ratkaisuille.

Talotek­niikan labora­torion toiminta tapahtuu pitkälti ruudun äärellä, sillä digita­li­saatio on tullut osaksi kiinteis­töjen elinkaarta.

Nykyi­sellään mukana on myös tekoälyä ja koneop­pi­mista, joilla pyritään esimer­kiksi havain­noimaan poikkea­ma­ti­lanteet ennalta tai ennakoimaan tulevia tapahtumia.

Uudet mahdol­li­suudet ovat lisänneet tiedon pirsta­loi­tu­mista ja tuoneet lisää tilan­teita, joissa järjes­telmät ovat keskenään epäso­pivia. Keski­tetty kiinteis­tö­tiedon hallinta onkin monessa tapauk­sessa vaikeaa.

Digitaa­lisuus tukee suunnit­telun kestävyyttä

Lisään­tynyt tieto on kuitenkin mahdol­lis­tanut uusien asioiden tekemistä esimer­kiksi raken­nusten tieto­mal­lin­ta­mi­sessa. Sillä tarkoi­tetaan sitä, että jo suunnit­telun aikana raken­nuk­sesta tehdään yksi tai useampi virtu­aa­li­malli, joka mallintaa raken­nuksen suunnit­teluun, raken­ta­miseen ja toimin­nal­li­suuteen liittyvät asiat yhteen.

Raken­nuksen tieto­mal­lin­ta­minen kehittyy suurin harppauksin esimer­kiksi vuoden 2021 alussa käynnis­tyneen Digital Twin -hankkeen myötä. Hankkeen tavoit­teena on kehittää talotek­niikan mallin­ta­mis­osaa­mista ja erityi­sesti kiinteis­tö­au­to­maation koulu­tusta sekä tehdä selvitys kiinteis­tö­tiedon hallinnan nykyti­lan­teesta ja tulevai­suuden näkymistä.

Kirjoit­tajat:
Mikko Matveinen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Timo Pakarinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Ossi Laakkonen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu