Categories
Pulssi Älykästä tuotantoa

Tekno­lo­gia­teol­li­suuden kehitys­paine vaatii kunnol­liset testausympäristöt

Tekno­lo­gia­teol­li­suuden kilpai­lussa tarvitaan jatkuvaa tekno­lo­gista ja ihmisten osaamiseen liittyvää kehittämistyötä.

Tekno­lo­gia­teol­li­suuden digita­li­saa­tioon liittyvien haasteiden parissa toimiessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu joutuu vastaamaan haasteisiin yhdessä alalla vaikut­tavien sidos­ryhmien kanssa. Koko euroop­pa­laisen ja kotimaisen valmis­tavan teolli­suuden on kyettävä olemaan mukana digita­li­saation aiheut­ta­massa työn tekemisen murroksessa.

Tekno­lo­gia­teol­li­suuden tuotta­vuuden, kilpai­lu­kyvyn, laadun­tuot­to­kyvyn, resurs­si­te­hok­kuuden ja globaa­leilla markki­noilla pärjää­minen edellyttää yhtäai­kaista tekno­lo­gista ja osaamis­poh­jaista kehittämistyötä.

Kehitys­pai­netta tuo teolli­suuden neljännen vallan­ku­moukseen liittyvät mahdol­li­suudet, kuten esineiden internet, koneop­pi­minen, pilvi­las­kenta ja reaaliai­kaisen datan hyödyntäminen.

Tuotan­to­pro­sessien kehit­tä­mi­sessä ja tehos­ta­mi­sessa avaina­se­massa on rakentaa prosessi, jonka käyttäy­ty­mistä voidaan mitata, jolloin mitta­tie­dolla voidaan ohjata sekä säätää prosessia. Prosessien mittaa­misen ja älykkyyden lisää­minen ohjel­mis­to­ke­hi­tyksen johdosta tulee muuttamaan merkit­tä­vistä teollista valmistamista.

Vastaa­vasti teollisen työnte­kijän on kyettävä työsken­te­lemään ja operoimaan entistä monimut­kai­sem­missa ympäris­töissä. Tämä edellyttää teollisten työnte­ki­jöiden jatko­kou­lut­tau­tu­mista, jotta he osaisivat toimia uuden­lai­sissa virtu­aa­li­sissa, digitaa­li­sissa ja automaat­ti­sissa työympäristöissä.

Yrityk­setkin inves­toineet digitalisaatioon

Pohjois­kar­ja­lai­sessa tekno­lo­gia­teol­li­suu­dessa liike­vaihdon sekä tuotta­vuuden kasvu, työvoiman saata­vuuson­gelmat, kohonneet laatu­vaa­ti­mukset ja resurs­si­te­hok­kuuden nosta­minen ovat saaneet monet alueen yrityk­sistä inves­toimaan digita­li­saa­tioon, ICT-, IT-, sensori- ja automaatiotekniikkaan.

Teollisen työnte­kijän on kyettävä työsken­te­lemään ja operoimaan entistä monimut­kai­sem­missa ympäristöissä.

Kehitys­pai­netta tuo teolli­suuden neljännen vallan­ku­moukseen liittyvät mahdol­li­suudet, kuten esineiden internet, koneop­pi­minen, pilvi­las­kenta ja reaaliai­kaisen datan hyödyn­tä­minen. Kun kehitetään niihin tai digita­li­saa­tioon liittyviä, tuotta­vuutta lisääviä toimen­pi­teitä, ongelmana on kunnol­listen koulutus- ja testausym­pä­ris­töjen puuttuminen.

Tämän kapeikon kaven­ta­mi­seksi Karelia ja Joensuun seudun muovi- ja metal­lialan yritykset ovat yhdessä kehit­täneet vuodesta 2017 demon­straa­tio­ym­pä­ristöä, jonka avulla tehdään teollista testaa­mista liittyen edellä mainit­tujen uusien teknisten mahdol­li­suuksien osaamiseen ja älykkään automaation uusiin ratkaisuihin.

Älykkäälle automaa­tiolle uusi koulutus- ja koeympäristö

Vuonna 2021 Karelian Wärtsilä-kampuk­selle raken­netaan uusi älykkään automaation koulutus- ja koeym­pä­ristö. Sen tarkoi­tuksena on mahdol­listaa älykkään automaation osaamisen siirtä­minen, koulut­ta­minen ja testaaminen.

Uutta koulu­tusym­pä­ristöä voidaan hyödyntää yhtäai­kai­sesti opetus­si­säl­töjen kehit­tä­miseen, tutkimus- kehitys ja innovaa­tiotyön hankkeisiin ja jatkuvaan oppimiseen yhteis­työssä Joensuun seudun valmis­tavan teolli­suuden kanssa.

Karelian uuden koulu­tusym­pä­ristön merkitys on suuri, sillä teollisen työnte­kijän toimenkuva tulee lähitu­le­vai­suu­dessa muuttumaan entistä tietoin­ten­sii­vi­sem­mäksi, eikä perin­teinen tekniikan alojen koulutus anna riittäviä valmiuksia toimi­mi­selle uusissa älykkäissä tuotantoympäristöissä.

Kirjoit­tajat:
Juha Väyrynen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Kari Mönkkönen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu