Categories
Artikkelit Pulssi

TKI-yhteis­työllä innovaa­tioita ja ylihuo­misen osaamista

Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat linkki korkea­koulun, tutki­muksen ja työelämän välillä. Ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on rooli alueen kehit­täjänä paitsi tuotta­malla osaavia asian­tun­ti­joita työelämään niin myös kehit­tä­mällä yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa käyttöö­no­tet­tavia innovaatioita. 

Nämä ovat uusia tuotteita, palve­luita ja toimin­ta­malleja, jotka osaltaan paran­tavat organi­saation uusiu­tu­mista, kilpai­lu­kykyä, tuotta­vuutta ja työlli­syyttä. Ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa tähän työhön kehit­tä­mi­sa­lustoja, asian­tun­ti­joita ja tulevai­suuden osaajia.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan valinnat syntyvät tunnis­te­tuista yhteis­kun­nal­li­sista haasteista, alueel­li­sista kehit­tä­mis­tar­peista sekä aktii­vi­sesta kumppa­nuusyh­teis­työstä eli keskus­te­lusta yritysten ja elinkei­noe­lämän kanssa. Vuosittain tähän yhteis­työhön osallistuu noin 800 yritystä ja organi­saa­tiota sekä useita tuhansia työnte­ki­jöitä ja asian­tun­ti­joita työelä­mästä, ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja kumppa­nior­ga­ni­saa­tioista. Yhteistyö uuden luomi­sessa ja hyödyn­tä­mi­sessä on välttä­mä­töntä koska muutos ja vaikut­tavuus lähtee sitou­tu­neista toimi­joista ja jaetusta osaamisesta.

TKI-toiminnan vaikut­tavuus syntyy siitä, että tutkittua tietoa kokeillaan, sovel­letaan ja otetaan käyttöön yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa. Toisinaan vaikut­tavuus näkyy välit­tö­mästi, kun syntyy vaikkapa uuden­lainen palve­lu­malli eri ikäisille asiak­kaille tai uusi ominaisuus teolli­selle tuotteelle. Toisinaan vaiku­tamme osaltamme isompiin yhteis­kun­nal­lisiin kehitys­haas­teisiin kuten hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teisiin, koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton edistä­miseen tai harvaan asutun alueen kehityshaasteisiin.

Innovaa­tio­haas­teiden lisäksi ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävä on varmistaa, että yritysten ja elinkei­noe­lämän tarpeeseen on tarjolla uutta osaamista ja innovaatiokyvykkyyttä.

Olemme koonneet TKI-teema­jul­kaisuun ja Karelian Pulssiin näkymää ja esimerkkejä siitä missä kaikissa teemoissa asian­tun­ti­juutta ja innovaa­tioita on pitkä­jän­tei­sesti ja yhteis­työssä kehitetty ja millaista osaamista Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja sen kumppa­nior­ga­ni­saa­tioissa on otettu käyttöön. Vaikka TKI-työtä toteu­tetaan projek­teina jokainen projekti edistää osaltaan laajempaa strate­gista tavoi­tetta ja pitkä­jän­teistä asian­tun­ti­juuden kehit­tä­mistä ammat­ti­kor­kea­koulun, valmis­tuvien opiske­li­joiden, alueen yritysten ja työyh­tei­söjen sekä yhteis­kunnan käyttöön.

Tällä hetkellä vahvoja signaaleja ja strate­gisia tavoit­teita, joihin TKI-toiminnan avulla innovaa­tioita haetaan ovat mm. eri toimia­lojen tarvit­semat digitaa­liset ja tekno­lo­giset ratkaisut, muuttuva työ ja osaaminen, kestävän kehityksen edistä­minen, ikära­ken­teesta aiheu­tuvien palve­luiden uudel­leen­muo­toilu sekä koulu­tus­pe­räi­sestä maahan­muu­tosta ja kansain­vä­lis­ty­mi­sestä haettavat ratkaisut osaaja­pulaan yrityksissä. 

Innovaa­tio­haas­teiden lisäksi ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävä on varmistaa, että yritysten ja elinkei­noe­lämän tarpeeseen on tarjolla uutta osaamista ja innovaa­tio­ky­vyk­kyyttä. Siksi olemme mukana aktii­vi­sesti ja pitkä­jän­tei­sesti kehit­tä­mässä elinkei­noe­lämää ympäril­lämme ja varmis­ta­massa että koulu­tus­si­säl­tömme kehittyy opiske­li­joi­demme eli ylihuo­misen osaajien osaamis­pää­omaksi ja innovaa­tio­ky­vyk­kyy­deksi, joita työelä­mässä ja yhteis­kun­nassa hyödynnetään.

Kirjoittaja:
Anne Ilvonen, tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Kirjoitus on julkaistu alun perin 8/2021 julkais­tussa ”Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkimus – ja kehit­tä­mis­toi­mintaa EU-ohjel­ma­kau­della 2014–2020”-julkaisussa.