Categories
Pulssi Älykästä tuotantoa

Uuden­laiset media­si­sällöt lisään­tyvät matkailuyrityksissä

Suoma­lainen yhteis­kunta on ottanut valtavan digiloikan korona­vi­rus­pan­demian aikana. Tätä loikkaa ovat osaltaan edistäneet myös alueel­liset oppilai­tokset. Esimer­kiksi etäko­koukset ja digitaa­liset koulu­tus­pal­velut ovat tulleet osaksi monien arkea ilmeisen pysyvästi.

Pohjois-Karjalan digita­li­soi­tu­minen edistä­mi­sessä on ollut tärkeää, että jo vuosia sen eteen tehty työ ei ole pysäh­tynyt pandemian aikana, ja että yhteis­työssä ovat olleet Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tuksen sekä TKI-työn lisäksi myös pohjois­kar­ja­laiset yritykset.

Karelia on alueel­li­sesti keskeinen media-alan ammat­ti­laisten ja media­si­säl­töjen asian­tun­ti­joiden kouluttaja, ja koulutus on monipuo­li­sesti verkos­toi­tunut alueen yritysten kanssa. 

Mediao­pis­ke­lijat ja valmis­tuneet media­nomit tuottavat monipuo­lisin tavoin nykyai­kaisia digitaa­lisia media­si­sältöjä ja edistävät digitaa­lisen sisäl­tö­tuo­tannon hyödyn­tä­mistä yritysten liike­toi­minnan ja viestinnän kehit­tä­mi­sessä. Karelian matkailun koulutus on puolestaan kunnos­tau­tunut näiden media­si­säl­töjen sovel­ta­mi­sessa ja välit­tä­mi­sessä alueen matkailuyrityksille.

360-kuvauk­sella uuden­laista kerrontaa

Sekä media-alan että matkailun koulu­tus­vas­tuissa uusien tietojen ja taitojen kehit­tä­mistä ja niiden viemistä elinkeinoon tehdään niin perus­o­pe­tuk­sessa kuin siihen olennai­sesti liitty­vässä vahvassa projektitoiminnassa.

Viimeisten vuosien aikana Kareliassa on projek­teissa paneu­duttu muun muassa mobii­li­si­säl­töihin, 360-kuvaa­miseen, AR- ja VR -teknii­koihin, droonien käyttöön sekä cross-media­vies­tintään. 360-kuvausta hyödyn­tävien esitte­lyiden, virtu­aa­li­kier­rosten ja AR-markki­noin­ti­rat­kai­suiden hyödyn­tä­miseen on opastettu muun muassa Virtu­aa­li­luonto-, LUMO2- ja Digi2­Market-hankkeen puitteissa.

Virtu­aa­li­la­seihin luotuja sisältöjä on hyödyn­netty ja hyödyn­netään myös sotealan ja tekniikan koulu­tuk­sessa ja hankkeissa, joten esimer­kiksi matkai­lualan sisäl­löistä saadut kokemukset hyödyn­tävät laajasti Kareliaa ja sen kumppaneita.

Kokei­luista uusia liikeideoita

Painopis­teenä menneissä ja meneillä olevissa kokei­luissa ja toteu­tuk­sissa on erityi­sesti se, kuinka alueen yritykset voivat saada näistä uusista tekno­lo­gioista kilpai­luetua ja muuta hyötyä. Median ja matkailun tiiviin yhteistyön ansiota on, että hankkeista on syntynyt media­si­sältöjä, markki­noin­ti­vies­tinnän toimin­ta­malleja ja liikei­deoita alueen matkailuyrityksille.

Kareliassa koulu­tuksen ja TKI-työsken­telyn yhteiset toimin­ta­mallit tukevat monia­laista yhteis­työtä opettajien, opiske­li­joiden, projek­ti­hen­ki­löstön ja yritysten kesken.

Nyt tätä toimintaa viedään hankkeista saatujen kokemusten tuella seuraa­valle tasolle. Tulevai­suuden työ -hankkeessa raken­netaan uuden­laisia tekno­logia-avusteisia oppimis- ja työskentely-ympäristöjä, jotka mahdol­lis­tavat yritysten, oppilai­toksen ja opiske­li­joiden yhteisen työsken­telyn. Lisäksi ympäristöt mahdol­lis­tavat esimer­kiksi erilaisten tuotteiden ja palve­luiden yhteis­ke­hit­tä­misen tavoilla, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.

Tavoit­teena on tehdä Pohjois-Karja­lasta entistä vetovoi­mai­sempi niin yritysten kuin matkai­li­joiden näkökul­masta. Viesti on, että maakuntaan kannattaa tulla sekä yrittämään että nauttimaan elämyk­sistä. Kuten Kalevala-mytolo­giasta arvoa liike­toi­mintaan -hanke tämän kiteyttää:

Meill on metsät mettä täynnä,
puun juuret punaista oltta,
ahot täynnä astioini,
kuuset meille kullat tuovat,
honkat huohta’at hopiat,
maitoo on mahot petäjät.

Kirjoit­tajat:
Jari Kupiainen, yliopettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tarja Kupiainen, yliopettaja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Timo Rui, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu