Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Uuden­laisten käytän­töjen kokei­luista saatiin kasaan Uniter­veyden ja työhy­vin­voinnin työkirja

Uusia tekno­lo­gisia kokei­luita tehdään monen­laisen hyvin­voinnin saralla. Uniter­veyttä tuettiin vuosina 2019–2021 Sleep Well – Work Well -hankkeessa. Hankkeen taustalla oli tutkittu tieto unetto­muuden lisään­ty­mi­sestä Suomessa ja univajeen epäsuo­tuisat vaiku­tukset työkykyyn ja terveyteen.

Tiedon hankinta vaati mittaa­mista esimer­kiksi Oura-älysor­muksen avulla, mutta lopulta parhaat ratkaisut saatiin koostettua toimiksi, jotka ihminen voi tehdä säätä­mällä yksin­ker­tai­sesti arkeensa liittyviä, joskus työläästi muutet­tavia rutiineja.

Hankkeessa toteu­te­tuista esimies­val­men­nuk­sista ja ryhmä­val­men­nuk­sista saadut kokemukset ja opit koottiin kaikille avoimeksi verkko­jul­kai­suksi ”Uniter­veyden ja työhy­vin­voinnin työkirja” (uniterveys.fi).

Työkirja muodostuu kolmesta osasta, joista ensim­mäi­sessä, Retkie­väitä uniter­veyteen, löytyy tietoa siitä, millai­sista tekijöistä hyvä ja riittävä uni muodostuu sekä miten työn muotoilu liittyy uniterveyteen.

Työkaluja työpe­räisten union­gelmien ratkaisuun

Toinen osa, Työnte­kijän uniter­veyden polku, tarjoaa inspi­raa­tiota pienten, itselle merki­tyk­sel­listen ja oman näköisten uniter­veyttä paran­tavien kokei­lujen tekemiseen. Se kertoo, miten voimme parantaa unta riittävän liikunnan, hyvän ravinnon tai vaikkapa työpäivän lomassa palau­tu­mis­tuo­kioiden avulla. Polulla esitellään myös unen ja palau­tu­misen seurantaan tarkoi­tettuja laitteita ja sovel­luksia ja kokemuksia niiden käytöstä.

Polulla esitellään myös unen ja palau­tu­misen seurantaan tarkoi­tettuja laitteita ja sovel­luksia ja kokemuksia niiden käytöstä.

Kolman­nessa osassa, Työyh­teisön uniter­veyden polulla, suunnataan katse työpai­kalle sovel­tuviin yksilöl­lisiin ratkai­suihin. Työpe­räisten union­gelmien tunnis­ta­miseen tarkoi­tet­tujen työka­lujen avulla edetään uusien ratkai­sujen kokeiluun ja yhteisten käytän­töjen muutta­miseen uniys­tä­väl­li­sem­miksi. Tämä osio on suunnattu erityi­sesti esimies- tai muissa vastaa­vissa tehtä­vissä oleville henki­löille, joiden tehtävänä on huolehtia työyh­teisön tai tiimin työhy­vin­voin­nista ja työky­vystä. Polku etenee viiden vaiheen kautta. Työnte­ki­jöillä on kehit­tä­mis­pro­ses­sissa aktii­vinen rooli oman työnsä muotoi­li­joina, johon esimiehen tehtävänä on tarjota tukea.

Työkir­jasta löytyvät myös asian­tun­ti­ja­haas­tat­te­luita podcas­teina, uniter­vey­destä muistut­tavat julisteet, huoneen­taulut ja videoanimaatiot. 

Kirjoittaja:
Päivi Franssila, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu