Categories
Artikkelit Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Uusiu­tuvaa energiaa käyttöön maaseu­tu­yri­tyksiin yhteistyön kautta

Hiili­neut­raa­liuden tavoit­teita tavoi­tellaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa myös uusiu­tuvan energian käytön edistä­misen kautta. Uusiu­tuWat-hankkeen (2019–2021) pääta­voit­teena on edistää maaseu­tu­yri­tysten yhteis­työtä uusiu­tuvan energian tuotan­nossa ja käytössä. Yhteistyön ja verkos­toi­tu­misen kautta edistetään liike­toi­mintoja, jotka olisivat yksit­täi­sille yrityk­sille haasteellisia.

Käytän­nössä hankkeessa tehdään maati­loille ja maaseu­tu­yri­tyk­sille energia­kar­toi­tuksia ja liike­toi­min­ta­diag­nooseja. Lisäksi tästä kohde­jou­kosta pyritään löytämään yritys­ryh­mä­han­ke­ai­hioita, joilla edistetään yrity­syh­teis­työtä, yhteis­han­kintoja ja -investointeja.

Hankkeessa on edistetty lämpöy­rit­täjien yhteis­työtä ja etsitty ratkai­suita vähenevien lämpö­kuormien korvaa­mi­seksi uusilla tuotteilla, liike­toi­min­nalla ja asiak­kuuk­silla. Esimerkkinä tästä toimivat ylijää­mä­lämmön hyödyn­tä­minen polttopuun kuivauk­sessa ja vaihtoeh­toiset sekä nykyistä lämmön­tuo­tantoa tukevien energia­jär­jes­telmien selvitykset.

Lähie­nergian hiili­ja­lan­jäljen mittaus auttaa käyttöönotossa

Poltto­puu­yrit­täjien kanssa on selvi­tetty erilaisia kuivaus­rat­kaisuja ja esimer­kiksi alueläm­pö­lai­tosten ylijää­mä­lämmön sekä aurin­koe­nergian hyödyn­tä­mistä poltto­puiden kuivauksessa.

Poltto­puu­tuot­tajien tarvit­seman laadukkaan raaka-ainehan­kinnan helpot­ta­mi­seksi on selvi­tetty yrittäjien yhteisen poltto­puu­pörssin mahdol­li­suuksia. Poltto­puu­pörs­sissä hankit­taisiin keski­te­tysti kunkin yrittäjän toiveiden mukaiset ranka­laadut ja määrät ammat­ti­maisen puunhan­kin­ta­ketjun yhteydessä.

Uusiu­tuWa­tissa tehdyssä työssä keskeisenä teemana ovat myös pienpolton päästöjen hallintaan liittyvät toimen­piteet sekä lähie­nergian ja lähituot­teiden hiili­ja­lan­jäljen mallinnus elinkaa­ria­na­lyy­si­me­ne­telmin yrityk­sille. Päästöjen hallinnan osalta on tehty mittauksia eri kohteissa sekä selvi­tetty päästö­jen­hal­lintaan liittyviä menetelmiä ja tekno­lo­gioita. Hiili­ja­lan­jäljen mallin­nusta on tehty mm. maaseudun pienyrityksille.

Neuvon­nasta monipuo­lista apua yrittäjille

Bioener­giaan ja uusiu­tuvaan energiaan liittyvää neuvontaa on tehty yritys­koh­tai­sesti, mutta myös kerää­mällä tietoa erilai­sista inves­toin­neista ja tutus­tu­mis­koh­teista. Yli 90 yritystä on saanut neuvontaa muun muassa maaseu­tu­yri­tyksien uusista energia­lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sista, energia-omava­rai­suu­desta, biokaasun tuotan­nosta ja käytöstä, sähkön­tuo­tan­nosta, aurin­koe­ner­giasta ja energia­va­ras­toista ja -tehokkuudesta.

Uusiu­tuvan energian tutus­tu­mis­koh­teista tietoa on kerätty osoit­teeseen energiaraitti.karelia.fi.

Puupoh­jaiseen energian lisäksi Uusiu­tuWa­tissa paneu­dutaan myös muihin energian tuotan­to­ta­poihin. Yksi tällainen on biokaasu, jonka tuotanto ja hyödyn­tä­minen tukevat merkit­tä­västi kierto­ta­louden tavoit­teita kierrät­tä­mällä ravin­teita, hyödyn­tä­mällä jätteitä ja tuotta­malla energiaa.

Selvi­tystyön lisäksi projek­tissa tuetaan biokaa­su­lai­tosten suunnit­telun kanssa painivia yrittäjiä. Uusiu­tuWat -hanke tulee järjes­tämään syksyllä 2021 webinaa­ri­sarjan biokaasun tuotannon mahdollisuuksista.

Opiske­lijat tekivät ympäris­tö­kat­sel­muksen ja elinkaarianalyysin

Jotta paras ja ajankoh­taisin mahdol­linen uusi tieto olisi Karelian käytet­tä­vissä mahdol­li­simman hyvin, kaikissa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hankkeissa pyritään saamaan opetus­hen­kilöt ja opiske­lijat mukaan toimenpiteisiin.

Osassa hankkeista opiske­lijat voivat osallistua hankkeen tutki­musten käytännön tehtä­vissä autta­malla, kun taas toisaalla he voivat olla mukana osallis­tu­massa tutki­mukseen syväl­li­semmin esimer­kiksi opinnäy­tetyön puitteissa.

Uusiu­tuWat-hankkeessa tarjottiin opiske­li­joille tutkit­ta­vaksi yhteis­työy­ri­tyksen tarkempaa tutki­mista. Simo Asikainen, Samuli Myllyoja, Jiri Karja­lainen käsit­te­livät työssään poltto­puita tuottavan Tmi Motti­Mikko -yrityksen ympäris­tö­kat­sel­musta ja elinkaa­ria­na­lyysiä. Opiske­li­joiden työssä selvisi, että Motti­Mi­kolla on realis­tiset mahdol­li­suudet toteuttaa ehdotettuja toimen­pi­teitä, jotta se pääsisi ympäristötavoitteisiinsa.

Opiske­lijat saivat työnsä aikana kattavan kuvan polttopuun tuotannon proses­seista ja eri menetel­mistä. Loppu­ra­port­tinsa pohdin­noissa he koros­tivat, että ympäris­tö­vai­ku­tusten laskenta ja SimaPro LCA- ohjelman käyttä­minen ja opettelu olivat tärkeä osa työn ja kurssin suorit­ta­mista. Myös luotet­tavien tietojen etsiminen eri lähteistä ja niiden vertaa­minen käytet­tyihin lähtö­ar­voihin koettiin tärkeänä oppina.

Kirjoit­tajat:
Kim Blomqvist, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Ville Kuittinen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu