Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Vetovoimaa, pitovoimaa, elinvoimaa!

Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on tärkeä rooli toiminta-alueensa elinvoiman vahvis­tajana mones­takin eri näkökul­masta. Arvos­tettu korkea­koulu ja sen tarjoamat kiinnos­tavat koulu­tus­vaih­toehdot lisäävät alueen vetovoimaa nuorten aikuisten parissa. 

Korkea­koulun tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minta sekä aktii­vinen panostus alueke­hi­tykseen tukevat alueen yrityksiä ja yhteisöjä sekä auttavat synnyt­tämään alueelle uusia innovaa­tioita ja uutta yritystoimintaa.

Miltä Joensuu tai Pohjois-Karjala mahtai­si­vatkaan näyttää ilman korkea­kou­lujaan? Aika erilai­silta, veikkaan. Ammat­ti­kor­kea­koulu ei pysty toimimaan ilman aktii­vista kumppa­nuus­toi­mintaa. Tiivis yhteistyö alueen työelämän kanssa on tärkeää niin koulu­tuksen suunnit­telun ja toteu­tuksen kuin tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nankin näkökulmasta.

Työelämän murros, alati kiihtyvä digita­li­saatio ja nuori­soi­kä­luokkien piene­ne­minen ovat koros­taneet jatkuvan oppimisen merki­tystä. Olemme kaikki elini­käisiä oppijoita: osaamisen täyden­tä­minen on osa arkipäivää ja meistäkin yhä useampi tulee vaihtamaan työtä ja koulut­tau­tumaan uudelleen.

Tarvit­semme entistä sujuvampia ratkaisuja osaamisen kehit­tä­miseen ja ylläpi­tä­miseen. Osaavan työvoiman saata­vuuden varmis­ta­minen Pohjois-Karja­lassa edellyttää myös aiempaa sujuvampia ja nopeampia polkuja työelämään – kuitenkin vaaran­ta­matta osaamista.

Olemme kaikki elini­käisiä oppijoita: osaamisen täyden­tä­minen on osa arkipäivää ja meistäkin yhä useampi tulee vaihtamaan työtä ja koulut­tau­tumaan uudelleen.

Karelian hanke­toi­min­nassa on kehitetty työkaluja ja sisältöjä koulu­tus­pol­kujen sujuvoit­ta­miseen ja opiske­li­joiden työelämään siirty­misen tueksi. Olemme kehit­täneet sujuvaa väylää toiselta asteelta ammat­ti­kor­kea­kouluun, opiske­li­joiden uraoh­jausta sekä synnyt­täneet kipinää yrittäjyyteen. 

Hankkeet ovat mahdol­lis­taneet ketteriä kokeiluja, joiden kautta on syntynyt pysyviä toimin­ta­malleja. Hankkeiden avulla olemme pystyneet kehit­tämään oppimi­sym­pä­ris­tö­jämme työelämä- ja sidos­ryh­mäyh­teistyön aktii­vi­siksi alueiksi, jotka tarjoavat monipuo­lisia palveluja alueen väestölle.

Samalla olemme uudis­taneet oppimisen tapoja. Oppimisen digita­li­saatio, uudet opetus­tek­no­logiat ja tiimi­pe­da­go­giikka ovat esimerkkejä kehit­tä­mis­työstä, jota olemme vieneet eteenpäin hanke­toi­mintaa hyödyntäen.

Kirjoittaja:
Marjo Nenonen, koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu