Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Work Smart -menetelmä leviää lukioihinkin

Work Smart -työuraoh­jaus­me­ne­telmää viedään myös lukio­lai­sille Lukiosta työelämän tuuliin -hankkeen (ESR) hankkeen kautta.  Hanke järjestää Work Smart -työpajoja ja yrity­streffejä kymme­nessä lukiossa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. 

Lukioissa menetelmää käytetään pääasiassa OPO-tunneilla toisena lukio­vuotena. Menetelmä toteu­tetaan pitkälti alkupe­räisen konseptin mukaan. Menetelmään kuuluvaan yrity­stref­fi­ta­paa­miseen yritysten kutsu­minen on ollut opinto-ohjaajan tehtävänä. Näin myös opoille tulee aiempaa enemmän työelämäkontakteja.

– Work Smart -menetelmä on erittäin hyvin sovel­let­ta­vissa ja se on koettu hyödyl­li­seksi lukio­lai­sille, joilla ei opintoihin liity varsi­naista työhar­joit­telua. Menetelmän avulla lukio­laiset saavat harjoi­tella oman osaamisen tunnis­ta­mista ja siitä kerto­mista työnan­ta­jille. Yritysten tapaa­minen on tuntunut opiske­li­joista myös jännit­tä­vältä, mikä kertoo siitä, että tällai­sille matalan kynnyksen työelä­mä­koh­taa­mi­sille on todella tarvetta, kertoo Lukiosta työelämän tuuliin -hankkeen projek­ti­pääl­likkö Henri Mutanen.

Korona­vi­rus­ti­lanteen rajoit­taessa tapaa­misia toimin­ta­mallin toteut­ta­minen on onnis­tunut myös niin, että kaksi ensim­mäistä työpajaa on pidetty etäyh­tey­dellä mutta yritysten kanssa on tavattu kasvotusten.

Myös lukioiden opetta­jille on suunnit­teilla omat yrity­streffit työelämän edustajien kanssa.

Kirjoittaja:
Niina Pennanen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu