Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kansainvälisyyttä

Yhä useampi valitsee väylä­opinnot – tarjolla enemmän mahdollisuuksia

Jotta osaavat opiske­lijat saataisiin nopeammin pohjois­kar­ja­laiseen työelämään, on Karelia aktii­vi­sesti kehit­tä­mässä urapal­ve­luita nykyi­sille ja tuleville tutkinto-opiske­li­joille. Karelia on kehit­tänyt vaihtoeh­toisia reittejä tutkin­to­kou­lu­tuksen, ja ammatil­lisen koulu­tuksen väylästä onkin saatu paljon hyviä kokemuksia. Samalla on alettu kehit­tämään väylää lukiosta ammat­ti­kor­kea­kouluun sekä koulu­tus­polkuja maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sille ja kansain­vä­li­sille opiskelijoille.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kehitetään aktii­vi­sesti väylää Riverian kanssa. Ensim­mäiset askeleet sujuvan väylän raken­ta­miseen ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta ammat­ti­kor­kea­kouluun otettiin vuonna 2013, jolloin alkoi Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymän ja Karelian yhteinen kehit­tä­mis­pro­jekti. Tavoit­teena oli antaa ammatil­lisen koulu­tuksen opiske­li­joille mahdol­lisuus tutustua AMK-opintoihin ja -opiskeluun osana ammatil­lista perustutkintoa.

Niin kutsut­tuihin väylä­opin­toihin osallis­tu­misen lisäksi kehitettiin AMK+-konsepti, jonka avulla opiskelija pystyi osoit­tamaan AMK-tasoisen osaami­sensa ennalta sovituissa opinto­jak­soissa. Kokemukset olivat hyviä ja vuonna 2015 koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden välille solmittiin sujuvan väylän vakiinnuttamissopimus.

Nopeammin mutta osaavasti työelämään

Yhteistyön vakiin­tu­misen jälkeen jatkettiin ennak­ko­luu­lot­tomien ratkai­sujen kehit­tä­mistä. Yhtenä tavoit­teena oli opiske­lijan kokonais­opis­ke­luajan lyhene­minen jopa vuodella. Keskeisenä oival­luksena siinä oli ajatus­tavan muutos siten, että AMK-opinnoissa hankittu osaaminen tunnis­tetaan ammatil­liseen perus­tut­kintoon. Tämä mahdol­listaa Riverian opiske­li­joiden osallis­tu­misen aloit­tavien tutkinto-opiske­li­joiden koulu­tukseen kokonaisen lukukauden tai lukuvuoden ajan Kareliassa.

Väylä­opin­noissa menes­ty­minen edellyttää opiske­lijan sitou­tu­mista ja motivaa­tiota opintoihin, mutta myös hyvin toimivaa ja yhteis­työssä toteu­tettua ohjausta. Väylä­opintoja varten kehite­tyssä ohjaus­mal­lissa on huomioitu ohjaus ennen väylä­opintoja, väylä­opin­tojen aikana sekä opiskelun päättymisvaiheessa.

Opiskelija saa ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla”, kun ammatin lisäksi hän saa vuoden AMK-opinnot, ja mahdol­li­suuden jatkaa tutkinto-opintoja Kareliassa.

Toimin­ta­mal­lista hyötyy opiske­lijan lisäksi koko Pohjois-Karjala, sillä näin saadaan työelä­mässä tarvit­tavia osaajia nopeammin koko maakunnan alueelle.

Kumppanuus Riverian kanssa syventyy

Väylä­opinnot ovat vahvis­taneet Karelian ja Riverian kumppa­nuutta entisestään, sillä henki­löstön yhteistyö on syven­tynyt ja laajen­tunut säännöl­li­sissä, alakoh­tai­sissa tapaamisissa.

Kerty­nyttä kokemusta sujuvan väylän raken­ta­mi­sesta on levitetty myös valta­kun­nal­li­sesti. Karelia ja Riveria olivat osato­teut­tajina valta­kun­nal­li­sessa Jatko­väylä-projek­tissa vuosina 2016–2018. Hankkeessa luotiin valta­kun­nal­liset suosi­tukset ammatil­lisen toisen asteen ja ammat­ti­kor­kea­koulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja niihin liittyvien palve­luiden toteuttamiseen.

Opiskelija saa ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla”, kun ammatin lisäksi hän saa vuoden AMK-opinnot, ja mahdol­li­suuden jatkaa tutkinto-opintoja Kareliassa.

Kun siirtymää on sujuvoi­tettu, on väylä­opis­ke­li­joiden määrä kasvanut tasai­sesti. Tällä hetkellä väylä­opintoja on mahdol­lista suorittaa kaikissa suomen­kie­li­sissä AMK-tutkin­noissa. Tulevai­suu­dessa väylä­opintoja kehitetään myös englan­nin­kie­lisiin AMK-tutkin­toihin. Lisäksi raken­netaan uuden­laisia kokonai­suuksia ja yhteistyömuotoja.

– Riverian opiske­li­joille väylä­opinnot antavat mahdol­li­suuden korkea­kou­luo­pin­toihin jo ammatil­lisen tutkinnon aikana, tukevat jatko-opintoihin siirty­mistä sekä antavat varmuutta urasuun­nit­teluun. Parhaim­millaan väylä­opinnot nopeut­tavat ja sujuvoit­tavat reittiä unelma-ammattiin. Väylä­opin­noista on hyötyä opiske­li­joil­lemme monella eri tavalla, kertoo Riverian väylä­opin­to­koor­di­naattori Eine Paldan.

Paldanin mukaan yhteistyö Karelian henki­löstön kanssa on sujuvaa ja se on syven­tynyt vuosien varrella. Eri alojen vastin­parit molem­missa oppilai­tok­sissa ovat löytäneet toisensa.

– Tämä helpottaa asioiden hoita­mista ja yhdessä luomamme toimin­ta­malli varmistaa säännöl­liset tapaa­miset. Yhteistyö on myös laajen­tunut ja uusia yhteistyön muotoja on löydetty. On hienoa, että meillä on yhteinen tavoite tuoda maakunnan nuorille täällä olevat koulutus- ja uramah­dol­li­suudet näkyviin. Tavoit­teemme on yhdessä turvata työvoiman saanti alueella myös jatkossa, Paldan sanoo.

Tukea työllis­ty­miseen uraohjauksella

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opiske­levia tuetaan kohti työelämää Karelian urapal­ve­luiden avulla. Sen kokonai­suutta ryhdyttiin kehit­tämään syksyllä 2019. Kehit­tä­mistyön taustalla oli monia tunnis­tettuja ja tutkittuja tarpeita.

Lähtö­koh­daksi muodostui ajatus, että moni korkeasti koulu­tettu tarvitsee sparrausta työnhakuun ja urasuun­nit­teluun ja että monet vasta­val­mis­tuneet kokevat kärkio­saa­mi­sensa tunnis­ta­misen ja ensim­mäisen oman alan työpaikan löytä­misen haastavaksi.

Lisäksi OKM on asettanut ammat­ti­kor­kea­kou­luille tulos­mit­ta­riksi opiske­li­joiden työllis­ty­misen. Näiden lähtö­aja­tuksien pohjalta urapal­ve­luiden kehit­tä­mis­työssä tavoit­teena on ollut luoda opiske­lijan työllis­ty­mistä tai jatko-opiskelua edistävää uraoh­jausta ja urasuun­nit­telua sekä helpottaa opiske­lijan siirty­mistä työelämään.

Tavoit­teena on ollut kehittää uraoh­jaus­palvelu, josta opiskelija saa apua ja tukea opinto­jensa loppuvaiheeseen.

Koulu­tus­koh­taiset opinto-ohjaajat apuna

Kareliassa opiskelija saa uraoh­jausta koko opinto­jensa ajan. Koulu­tus­koh­taiset opinto-ohjaajat luotsaavat opiske­li­joita sekä opintojen ohjauksen että työuran suunnit­telun näkökulmista.

Urapal­velut tuovat tähän ohjaus­malliin lisätukea uraval­men­nuksen muodossa. Uraval­men­nuksen kohde­ryhmänä ovat valmis­tu­mis­vai­heessa olevat opiske­lijat, jotka syystä tai toisesta ovat epävarmoja työelämään siirty­mi­sessä, opinnot uhkaavat viivästyä tai työpaikkaa ei löydy.

Urapal­ve­luiden kehit­tä­mis­pro­sessin aikana on otettu käyttöön monia työllis­ty­mistä edistäviä työkaluja ja menetelmiä. Lisäksi yhteistyö Joensuun kaupungin Luotsi-palvelun kanssa on tuonut uusia mahdol­li­suuksia vahvistaa opiske­li­joiden ohjausta kohti työelämää ja työllis­ty­mistä. Opiske­lijat voivat siirtyä Luotsin duunia­genttien asiak­kaiksi valmis­tu­mis­vai­heessa ja saada henki­lö­koh­taista valmen­nusta työllis­ty­miseen tai jatko-opintoihin liittyen. Opiske­li­joiden ja työan­tajien kohtaa­misia on myös lisätty erilaisten ura- ja rekry­toin­ti­ta­pah­tumien avulla.

Urapal­ve­luiden tarjoaman henki­lö­koh­taisen uraval­men­nuksen yhtenä tärkeänä tavoit­teena on vahvistaa opiske­lijan toimi­juutta eli kokemusta siitä, että hän pystyy vaikut­tamaan omiin urasuun­ni­tel­miinsa ja -mahdol­li­suuk­siinsa työelämään siirtymisessä.

Lisää työnan­tajien ja opiske­li­joiden monen­laisia kohtaamisia

Uraval­men­nuk­sessa syven­nytään opiske­lijan kanssa niihin kysymyksiin, jotka estävät opiske­lijan eteenpäin siirty­misen. Esteenä ovat yleensä epävarmuus omasta osaami­sesta tai siitä, onko valinnut oikean alan. Lisäksi opiskelija saattaa kokea, että omat työnha­ku­taidot eivät ole riittävät tai hän tarvitsee apua sopivan työpaikan kartoittamiseen.

Kareliassa urapal­ve­luiden kehit­tä­mistyö on päässyt hyvään vauhtiin. Työ myös jatkuu. Seuraavana kehit­tä­mis­koh­teena on vakiin­nuttaa urapal­ve­lujen tarjoama uraval­mennus osaksi koko Karelian ohjaus­mallia ja lisätä edelleen opiske­li­joiden ja työnan­tajien monen­laisia kohtaa­misia työllis­ty­misen paran­ta­mi­seksi. Lisäksi tavoit­teena on kehittää jatkuvaa oppimista tukevat osaamisen kehit­tä­mis­pal­velut työelä­mälle ja osaamistaan täyden­tä­ville oppijoille.

Kirjoit­tajat:
Mervi Lätti, opinto­asioiden erikois­suun­nit­telija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Satu Saarinen, lehtori, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Julkaisuja:

Aalto, A. & Varis, K. (toim.).2015. Sujuva väylä ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta ammat­ti­kor­kea­kouluun. Joensuu: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisuja C:26.

Turunen, M., Ruokonen, T. & Öhman, M. 2015. Väylä­opis­ke­li­joiden ohjaus. Teoksessa Kurula, M. (toim.) Sujuva ohjaus – tyyty­väinen opiskelija. Joensuu: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisuja B:43, 23-29.

Pennanen, N. 2015. AMK+ näytöillä nopeammin työelämään. Teoksessa Leminen, M. ja Ruotsa­lainen, M-L. (toim.) Laaduk­kaasta koulu­tuk­sesta nopeammin työelämään. Joensuu: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisuja B:44, 32-35.

Lätti, M. & Paldan, E. 2018. Kokemuksia sujuvan väylän ja väylä­opin­tojen kehit­tä­mi­sestä Pohjois-Karja­lassa – yksit­täi­sistä opinnoista vuoden väylä­opin­toihin. Teoksessa Ikonen, P-E. ja Voutila, K. (toim.) Jatko­väy­lällä – yhteis­työllä ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta ammat­ti­kor­kea­kouluun. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, XAMK kehittää 55, 15-21.

Lätti, M. & Paldan, E. 2018. Väylä­opin­tojen ohjaus Pohjois-Karja­lassa. Teoksessa Ikonen, P-E. ja Voutila, K. (toim.) Jatko­väy­lällä – yhteis­työllä ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta ammat­ti­kor­kea­kouluun. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, XAMK kehittää 55,129-137.